Aktualne ogłoszenia

UWAGA !!!

UWAGA!!Odnotowujemy niewłaściwe wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Opłaty takie winny być realizowane na indywidualny rachunek [...]

Wynik konkursu na najciekawszy projekt na kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rybieniec – działka nr 35/51 dla mieszkańców sołectwa Rybieniec. Gmina Stolno.

                                Stolno, dnia 08.12.2017 r.   Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy projekt na kształtowanie [...]

informacja zmiana banku

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Stolno Uwaga ! Od 2 listopada 2017 r. obsługę bankową Gminy Stolno realizuje Bank Spółdzielczy w Toruniu. W związku z tym zmieniły [...]

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie w sezonie 2017/2018.

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.Treść [...]

Bakterie coli 09.10.2017 r.

KOMUNIKAT   [...]

KOMUNIKAT ! BAKTERIE COLI !

WODA ZDATNA DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU !!KOMUNIKAT   [...]

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych - Aktualizacja Strategii Gminy Stolno na lata 2011 - 2020 z perspektywą do 2023 roku

Rozpoczynają się konsultacje aktualizacji Strategii Gminy Stolno na lata 2011 - 2020 z perspektywą do 2023 roku. Proponowane zmiany do Strategii polegają na aktualizacji w Rozdziale 6 planowanych działań i tym samym na [...]

Obwieszczenie - rozpoczęciu konsultacji społecznych dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Stolno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025”.

 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Okólnik - Wycinka drzew

Okólnik Wycinka drzew:      Urząd Gminy Stolno  informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia  zasady [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu projektu aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stolno"

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu projektu aktualizacji "Planu gospodarki  niskoemisyjnej dla Gminy Stolno" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Stolno Nr VII/129/2016 z [...]

Konkurs ofert Nr 2/17

Zarządzenie 30/2017 Wójta gminy Stolno z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/17 na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego [...]

Konkurs ofert Nr 1/17

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/17 na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego [...]

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stolno - z uwzględnionymi uwagami oraz opiniami.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z uwzględnionymi uwagami oraz opiniami [...]

Projekt Statutu Gminy Stolno

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Statutu Gminy StolnoZachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, kierowania uwag, opinii i propozycji w dniach od 9 stycznia do 18 stycznia 2017 r.Formy konsultacji oraz ich terminy określono w [...]

Projekt statutu dla sołectw z terenu Gminy Stolno

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Statutu dla sołectw z terenu Gminy StolnoZachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, kierowania uwag, opinii i propozycji w dniach od 9 stycznia 2017 r. do 18 stycznia 2017 r.Formy konsultacji oraz [...]

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno.Zachęcamy do udziału w konsultacjach, kierowania uwag, opinii i propozycji w dniach od 16 grudnia 2016 r. do dnia 17 stycznia 2017 r.  Formy [...]

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie w sezonie 2016/2017.

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2016 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stolno" przyjętego [...]

Ogłoszenie o naborze Członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Stolno ogłasza nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji. Zasady działania Komitetu zostały określony w Uchwale nr XX/153/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 14 października 2016 r. Uchwała   [...]

Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

W dniach od 5 września do 5 października 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad [...]

Konsultacje społeczne

w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Treść zapytania ofertowego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno w sprawie przystąpienia Gminy Stolno do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STOLNO z dnia 28.07.2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stolno do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o [...]

Okólnik ćwiczenia Anakonda 16

od 07.06.2016 r. do 09.06.2016 r. [...]

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia w naszej gminie obszaru zdegradowanego i obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji.

Szanowni Państwo,   Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia w naszej gminie obszaru zdegradowanego i obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji.  Rewitalizacja to [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY STOLNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno, wraz z [...]

Informacja - stypendia

Informacja [...]

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie w sezonie 2015/2016.

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść [...]

Informacja

Urząd Gminy Stolno informuje, że w okresie gdy nie będzie prowadzony nabór na wolne stanowisko nie będą przyjmowane CV oraz aplikacje i podania o przyjęcie do pracy, a wszystkie nadesłane będą niszczone [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi bankowej budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Treść zapytania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    na   obsługę bankową budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury   znak [...]

Okólnik

w sprawie ćwiczenia Renegade-kaper  w dniu 12 lub 13 maja 2015 roku w godzinach od 6.00 do 19.00  [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego

zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego. [...]

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść [...]

Zarządzenie 89/14

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1

Urząd Gminy Stolno w związku z rozpoczęciem prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 zawiadamia o możliwości składania [...]

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowe w Stolnie

WÓJT  GMINY  STOLNO ogłasza  I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY    Na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej we wsi Stolno zapisanej w księdze wieczystej TO1C /00018886/7, [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 - ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij