Samodzielne stanowiska

Stanowisko do spraw obywatelskich i organizacyjnych 
Maria Wałęga 
Pokój Nr 16 
tel. (56) 677-09-11 
Oświadczenie majątkowe za 2008 r.  pobierz (21kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. pobierz (23kB) pdf  
Oświadczenie majątkowe za 2010 r.  pobierz (113kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. pobierz (1402kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. pobierz (964kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.  pobierz (161kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. pobierz (160kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (131kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1265kB) pdf

Zakres czynności / kompetencje: 
Do zadań pracownika na stanowisku ds. obywatelskich i organizacyjnych należy
w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z organami wojskowymi,
2) prowadzenie spraw dotyczących administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
3) prowadzenie spraw dotyczących orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
4) prowadzenie spraw dotyczących przysługującym żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
5) prowadzenie spraw dotyczących świadczeń na rzecz obrony, w tym wydawanie decyzji,
6) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
7) prowadzenie spraw dotyczących zakwaterowania sił zbrojnych-świadczenia,
8) prowadzenie spraw dotyczących wypłaty świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbytych przez nich ćwiczeń wojskowych,
9) organizacja akcji kurierskiej,
10) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Gminy Stolno i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także na podstawie porozumienia dokumentacji GOPS i GBP, w tym przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz wewnętrznych regulaminów, a także przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników dokonywaną przez bezpośrednich przełożonych i kierownika zakładu na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych,
12) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
13) ewidencja czasu pracy pracowników, w tym przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji wyjść służbowych oraz rejestru wykonywanej pracy na zlecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz w dni dodatkowo wolne od pracy i dni świąteczne, a także prowadzenie ewidencji i rozliczanie wyjść prywatnych pracowników w godzinach służbowych,
14) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
15) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
16) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz prowadzenie ewidencji udzielanych przez Wójta Gminy pełnomocnictw i upoważnień,
17) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników w tym zwalczanie chorób zakaźnych pracowników,
18) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń, prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych oraz spraw związanych z prowadzeniem imprez masowych, w tym wydawanie stosownych zezwoleń,
19) obsługa kasowa urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz pobieranie opłaty skarbowej, sporządzanie raportów kasowych
20) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
21) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
22) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli,
23) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności spraw związanych z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym nadzór nad mieniem gminnym użytkowanym do celów ochrony p.poż. oraz prowadzenie spraw z zakresu gospodarki paliwowej w jednostkach OSP,
24) nadzór nad sprawami ochrony p.poż. i bhp w Urzędzie Gminy Stolno oraz na podstawie porozumienia w GOPS i GBP,
25) prowadzenie spraw związanych z organizacją form zapobiegania bezrobociu, spraw związanych z promocją zatrudnienia oraz wykonywanie zadań opiekuna stażystów i praktykantów,
26) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , w tym wydawanie decyzji,
27) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach zapobiegania przestępczości a w szczególności prowadzenie spraw związanych z wywieszaniem obwieszczeń sądowych z wyłączeniem spraw dotyczących egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,
28) organizacja i nadzór nad wykonywaniem sądowych kar ograniczenia wolności,
29) prowadzenie spraw związanych z odbiorem, przechowywaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
30) prowadzenie spraw dotyczących używania przez pracowników pojazdów prywatnych do celów służbowych,
31) realizacja Uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej załatwiania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową,
32) prowadzenie ewidencji okrągłych pieczęci urzędowych w tym zabezpieczenie pieczęci przed kradzieżą i nieuzasadnionym wykorzystywaniem,
33) prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opieki nad cmentarzami, w tym cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej w zakresie sprawowania opieki poprzez nadzór nad porządkiem ,czystością oraz estetyką."


Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami,
ochrony danych osobowych i informatyzacji
Robert Dobek
Pokój Nr 8
te. (56) 677-09-20
e-mail: grunty@stolno.com.plZakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji należy w szczególności :

1)prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  należących do zadań gminy ,
2)prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem gruntów zajętych pod  drogi
  gminne,
3)prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem zakładowych budynków
  mieszkalnych,
4)prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury
  i muzeów, w tym prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych,
5)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności
  związanych z:
•gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, a także spraw związanych z opłatami za korzystanie z nich,
•organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
•nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
•komunalizacją gruntów,
•prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
•tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
•wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,
•zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
•opracowywaniem planu wykorzystania zasobu,
•podziałem nieruchomości,
•wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
•rozgraniczaniem nieruchomości,
•wydawanie dokumentów, o których mowa w ustawie o ustroju rolnym.
6)prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej gminy
  wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i
  o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o własności lokali w tym spraw  
  związanych  z wspólnotami  mieszkaniowymi,
7)sporządzanie informacji o stanie gruntów gminnych dla celów sporządzania łącznej
  informacji o stanie mienia ,
8)załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych związanych
  z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy o przekształceniu prawa
  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
9)terminowe sporządzanie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi dot. nieruchomości niezamieszkałych  , których właścicielem lub
  zarządzającym jest Gmina Stolno oraz ich aktualizowanie,
10)bieżąca obsługa informatyczna Urzędu Gminy Stolno, w tym podejmowanie czynności
   zmierzających do prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego
   i oprogramowania; prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie
   informatyki ; wsparcie techniczne  w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem
   oraz sprzętem,
11)znajomość obsługi programów operacyjnych i użytkowych będących w dyspozycji Urzędu
   Gminy Stolno oraz ich bieżąca aktualizacja w tym podejmowanie  innych czynności
    powodujących ich prawidłowe działanie,
12)prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Gminy,
13)pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej ,
14)realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji, administratora danych osobowych  oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.


Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Florian Cukras
Pokój Nr 13
tel. (56) 677-09-10 
kom. 535 011 055
e-mail: rolnictwo@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl

Oświadczenie majątkowe za 2008 r.  pobierz (21kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.  pobierz (21kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2010 r.  pobierz (129kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2011 r. pobierz (1346kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. pobierz (946kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.  pobierz (156kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.  pobierz (139kB) pdf
Oświadczenie majątkowe  za 2015r. pobierz (136kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1264kB) pdf

Zakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska należy w szczególności :
1. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, produkcji roślinnej , produkcji zwierzęcej, ochrony przyrody, ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie , w tym :
a) wydawanie zezwoleń na trzymanie psów rasowych,
b) nadzór nad bezdomnymi psami,
c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
d) prowadzenie rejestru publicznie dostępnych danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ,
e) współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Starostwem Powiatowym , Sanepidem i innymi instytucjami oraz fundacjami w zakresie ochrony środowiska,
f) nadzorowanie realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja,
g) nadzór nad selektywną zbiórką odpadów,
h) nadzór nad utrzymaniem oraz tworzeniem nowych terenów
zielonych oraz zadrzewień i zalesień,
i) wydawanie zezwoleń na kontraktację maku, prowadzenie rejestru
wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad nielegalnymi uprawami
maku i konopi włóknistych,
j) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chwastów, chorób i szkodników w uprawach
i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem , 
k) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
l)prowadzenie bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest,
2) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
3) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
4) realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wydawanie decyzji w tym zakresie,
5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
6) koordynacja działań i współpraca w zakresie rolnictwa w tym współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Izbą Rolniczą,
7) sporządzanie zeznań świadków dotyczących potwierdzenia okresów
pracy w gospodarstwie rolnym oraz stwierdzania własnoręczności podpisów na umowach dzierżawy gruntów w obrocie cywilnym, 
8) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nic działających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie spraw związanych z realizowanymi zadaniami w ramach stanowiska pracy,
9) planowanie, realizacja i rozliczanie zadań ujętych w Gminnym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
10) współdziałanie z Gminną Spółką Wodną,
11) pro wadzenie spraw związanych z realizacją „programu azotanowego",
12) współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
13) nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
14) nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji.
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami;
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;
17) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Stolno oraz prowadzenie kontroli częstotliwości i sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie;
18) prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń, o których mowa w punkcie 15), 16) i 17);
19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych;
20) prowadzenie spraw, w tym opiniowanie, wydawanie postanowień z zakresu prawa geologicznego i górniczego;
21) szacowanie szkód w rolnictwie;
22) prowadzenie spraw związanych z melioracją a należących do zadań gminy;
23) współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin Powiatu Chełmińskiego w/s gospodarki odpadami."
24) prowadzenie spraw należących do zadań własnych gminy, a wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
25) prowadzenia spraw należących do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem kąpielisk, a wynikających z ustawy prawo wodne oraz prowadzenie innych spraw należących do zadań Gminy, a wynikających z ustawy prawo wodne; 
26) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stolno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.


Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Paweł Maliszewski
Pokój Nr 8
tel. (56) 677-09-15
e-mail: budownictwo@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1238kB) pdf


Zakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. infrastruktury i zagospodarowania
przestrzennego należy w szczególności:
1)prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz sprawy nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, a w szczególności:
a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
e) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi
wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
i) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu, oraz spraw związanych z lokalizacją
inwestycji celu publicznego,
j) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
k) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
l) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości, 
2) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, remontami i zarządzaniem drogami gminnymi, mostami i placami których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno, a w szczególności
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) zlecanie wykonania dokumentacji w zakresie budowy, modernizacji i ochrony dróg,
d) zarządzanie drogami,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
g) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
h) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
3) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych z wyłączeniem inwestycji służących ochronie środowiska , oświatowych i inwestycji prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej,
4) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z remontami budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy, a w szczególności budynku Urzędu Gminy Stolno, budynków i lokali użytkowych - świetlic wiejskich, budynków i lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy oraz budynków i lokali będących w dyspozycji OSP, z wyłączeniem budynków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej i gminnych jednostek oświatowych,
5) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy w tym ich urządzeń i otoczenia,
6) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych , prognostycznych, planistycznych oraz zlecanie i nadzór wykonania dokumentacji w zakresie budowy i remontów budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
7) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
8) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne i telekomunikacyjne,
10) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy należących do zadań własnych gminy,
11) prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opieki nad cmentarzami , w tym cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej -sprawowanie nadzoru nad remontami,
12) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego placów zabaw, boisk sportowych, amfiteatrów, w tym urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
13) prowadzenie książek obiektów budowlanych dotyczących budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
14) nadzór nad eksploatacją budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
15) współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
16) nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
17) nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
18) prowadzenie i rozliczanie kart dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno (pojazd obsługiwany przez pracownika obsługi na stanowisku robotnika gospodarczego)
19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regulowanych w krajowym transporcie drogowym, w tym przewozów regularnych specjalnych oraz wydawania licencji na przewóz taksówką;
20) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady Gminy Stolno w/s określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno;
21) współpraca z organami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego;
22) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Stanowisko ds. samorządu terytorialnego oraz działalności gospodarczej,
Jadwiga Otlewska
Pokój Nr 9
tel. (56) 677-09-16
e-mail: obslugarady@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. pobierz (21kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.  pobierz (22kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2010 r.  pobierz (127kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. pobierz (1332kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. pobierz (899kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. pobierz (144kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.  pobierz (152kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (104kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1188kB) pdf

Zakres czynności/kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. samorządu terytorialnego i działalności gospodarczej należy w szczególności:
1) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza oraz posiedzeń i spotkań Rady Gminy i jej komisji, w tym ich protokołowanie i prowadzenie dokumentacji,
2) prowadzenie archiwum zakładowego oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w urzędzie gminy,
3) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją oraz działalnością jednostek pomocniczych gminy,
4) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
5) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
6) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
7) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
8) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
9) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje składane przez radnych ,
10) organizowanie szkoleń radnych,
11) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej ,
12) prowadzenie spraw związanych z określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
14) prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami,
15) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym prowadzenie ewidencji    opłat za wydawanie zezwoleń,
16) bieżące uzgadnianie z ewidencją księgową wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
17) prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
18) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, w tym zwalczanie chorób zakaźnych ludności oraz organizacją profilaktycznych badań i promocją zdrowia ludności,
19) prowadzenie dokumentacji Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie , w tym zwoływanie i obsługa jej posiedzeń, 
20) organizacja  i   koordynowanie   spraw  związanych   z  wyborami   i referendami,
21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  pomocy materialnej dla uczniów wynikającej z ustawy o systemie oświaty, 
22) prowadzenie ewidencji wpisów obiektów hotelarskich prowadzonych przez Wójta,
23) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych,
24) prowadzenie lokalnego okienka przedsiębiorczości, 
25) prowadzenie spraw związanych z odbiorem, przechowywaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez radnych, 
26) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej załatwiania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia ludności.


Stanowisko do spraw oświaty
Tadeusz Arendt
Pokój Nr 11
tel. (56) 677-09-19
e-mail: oswiata@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. oświaty należy prowadzenie spraw
związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły, a w szczególności spraw dotyczących:
1. prowadzenia  spraw   związanych   z  zakładaniem,   przekształcaniem   , utrzymaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
2. prowadzenie  spraw  związanych  z kształtowaniem     sieci  oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów,
3. prowadzenie  spraw  związanych  z  zatwierdzaniem  rocznych  arkuszy organizacyjnych   oddziałów   przedszkolnych,   szkół   podstawowych i gimnazjów sporządzanych przez dyrektorów szkół oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem dzieciom rocznego przygotowania tzw. zerówek,
5. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły, nadzór nad organizacją dowozu oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją sprawnością i stanem technicznym środków transportu będących w dyspozycji szkół,
6. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązku organu prowadzącego w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonania tego obowiązku przez szkoły a także prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
7. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływaniem z tych stanowisk,
8. prowadzenie spraw związanych z ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
9. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dyrektorów gminnych
jednostek oświatowych jako pracowników - nauczycieli,
10. prowadzenie obsługi techniczno - kancelaryjnej narad z dyrektorami szkół,
11. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie dotyczącym organu prowadzącego,
12. nadzorowanie przetargów na roboty, usługi i dostawy w jednostkach oświatowych,
13. sprawowanie nadzoru w zakresie remontów i inwestycji w gminnych jednostkach oświatowych,
14. prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną na zakup podręczników dla uczniów zerówek oraz klas l-III szkół podstawowych
15. sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy,
16. sporządzanie kart wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, sporządzanie wydruków indywidualnych dla pracowników, ewidencjonowanie i rozliczanie absencji,
17. sporządzanie i przekazywanie do ZUS rozliczenia składek wszystkich zatrudnionych pracowników,
18. miesięczne i roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
19. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych,
20. przygotowywanie projektów aktów wykonawczych w postaci regulaminów wynagrodzeń i innych dotyczących placówek oświatowych należących do kompetencji Wójta lub Rady Gminy,
21. współdziałanie z organami nadzoru pedagogicznego a w szczególności z kuratorium oświaty,
22. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dowozu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz organizowanie bezpłatnego dowozu,
23. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy,
24. koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym unijnych przez jednostki oświatowe,
25. koordynowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych a w szczególności podejmowanych przez placówki wspólnych działań,
26. współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
27. nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
28. nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
29. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz spraw z tym związanych,
30. prowadzenie spraw wynikających z realizacji uchwały Rady Gminy Stolno w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Stolno przez inne niż Gmina Stolno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Stolno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Stanowisko do spraw administracyjno - gospodarczych
Anna Michalska
Pokój Nr 6
tel. (56) 677-09-00
e-mail: sekretariat@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. administracyjno – gospodarczych należy w szczególności:
1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
3. prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych ( z wyjątkiem okrągłych pieczęci urzędowych),
4. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski,
5. organizowanie kontaktów interesantów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów lub samodzielnych stanowisk pracy,
6. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
7. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu i innych urządzeń biurowych będących w dyspozycji urzędu a znajdujących się w sekretariacie urzędu.
8. prowadzenie biblioteki zakładowej oraz jej uzupełnianie o zasoby niezbędne do funkcjonowania urzędu,
9. prowadzenie sekretariatu Urzędu i Wójta.

Radca Prawny
Edward Rączka
Pokój Nr 10
e-mail: sekretariat@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:
1.Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i
jednostek organizacyjnych w każdy wtorek od 9.00 do 14.30.
2. Obsługa Radcy Prawnego prowadzona jest na podstawie umowy cywilno­prawnej

Stanowisko ds. administrowania siecią informatyczną, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych
Janusz Frąckiewicz
Pokój 8
(56) 677-09-22
e-mail: admin@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. administrowania siecią informatyczną, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych należą sprawy dotyczące w szczególności:
1. prowadzenie bieżącej obsługi i administrowania siecią informatyczną oraz nadzorowania prawidłowości funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego w posiadaniu Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z zakupem oraz dostawą niezbędnych urządzeń i oprogramowania komputerowego,
b) administrowanie systemami i zasobami baz danych i informacji oraz systemami technologii informatycznej i nominowania się (Internet/Intranet) w tym również nadzór nad ochroną zasobów danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych,
c) nadzorowanie bieżącej archiwizacji wybranych zasobów danych i informacji,
d) koordynowanie spójnego rozwoju technologicznego, organizacyjnego i funkcjonalnego w zastosowaniu systemów informatycznych
2. znajomości obsługi programów operacyjnych i użytkowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nadzór nad ich prawidłowym działaniem,
3. pełnienie funkcji administratora strony WWW Gminy Stolno oraz jej aktualizacja,
4. pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej
5. realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji, administratora danych osobowych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
6. prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych , a w szczególności :
a) opracowywanie planu przeprowadzenia zamówień publicznych na podstawie propozycji otrzymanych od pracowników merytorycznych urzędu i kierowników GOPS i GBP w powiązaniu z budżetem gminy,
b) opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
c) opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
d) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie dokumentacji przedłożonej przez merytorycznego pracownika
e) przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z wyborem wykonawcy,
f) przekazywanie informacji o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pracownikowi merytorycznemu i skarbnikowi gminy,
g) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zamówień publicznych
h) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych
i) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,
j) gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji zamówień publicznych, 
k) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowania, 
l) prowadzenie rejestru postępowania o zamówienie publiczne, 
ł) nadzór nad terminowością podpisania umów będących wynikiem postępowań o zamówienie publiczne oraz zwrotu wadiów,
7. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją gminy,
8. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków i funduszy unijnych jako środek współfinansowania zadań gminy, a w szczególności:
a) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych we współpracy z innymi pracownikami urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i GBP,
b) przygotowywanie wniosków o płatności, przygotowywanie sprawozdań oraz bieżący monitoring i promocja realizowanych projektów z funduszy unijnych.

Stanowisko ds. administracyjnych i obrony cywilnej
Monika Stępień
tel. (56) 677- 09- 16
pokój nr 9

tel. fax. (56) 677 09 06
e-mail: obrona.cywilna@stolno.com.plZakres czynności / kompetencje:
Do zadań pracownika na stanowisku ds. administracyjnych i obrony cywilnej
należy w szczególności:
1. planowanie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
2. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia formacji OC,
3. kierowanie organizacją szkolenia i ćwiczeń OC oraz szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
4. prowadzenie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
5. planowanie i zaopatrzenie formacji w sprzęt, środki i umundurowanie,
6. prowadzenie wykazu i kart ewidencyjnych osób wyznaczonych do formacji OC,
7. prowadzenie magazynu OC i księgi inwentarzowej,
8. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej i planów reagowania kryzysowego,
9. prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków świadczeń w ramach powszechnej samoobrony,
10. prowadzenie spraw związanych z realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy, w tym pomoc w prowadzeniu dokumentacji, Gminnemu Kołu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Stolnie,
11. nadzór nad działalnością świetlic wiejskich na terenie Gminy Stolno , w tym między innymi:
a) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wydatków bieżących świetlic wiejskich,
b) kontrola stanu pomieszczeń oraz wyposażenia świetlic wiejskich,
c) nadzór nad realizacją porozumień dotyczących przekazania w użytkowanie świetlic wiejskich, prowadzenie ksiąg inwentarzowych świetlic wiejskich,
d) nadzór nad pracą opiekunów świetlic wiejskich,
e) terminowe sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości
niezamieszkałych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Stolno (świetlice wiejskie, boiska, place zabaw, miejsca piknikowe
itp.) w przypadkach jednorazowych imprez, których organizatorem lub
współorganizatorem jest Gmina Stolno lub jednostka pomocnicza
(sołectwo), a które wymagają zabezpieczenia w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych oraz współpraca z sołtysami,
opiekunami świetlic wiejskich, kierownikiem Gminnej Biblioteki
Publicznej w tym zakresie,
12) prowadzenie ewidencji wydatków Urzędu Gminy oraz zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz prenumerata czasopism oraz zakup innych periodyków niezbędnych w pracy Urzędu Gminy Stolno, z wyjątkiem: zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i sprzętu IT,
13) prowadzenie i nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących eksploatacji pomieszczeń i urządzeń urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Stolno (przygotowywanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją umów najmu),
14) obsługa programu — rodzajowa ewidencja wydatków (REW) wraz z
zatwierdzaniem wydatków w Elektronicznym Obiegu Dokumentów pod względem rejestracji w ewidencji REW
oraz prowadzenie rejestru umów i porozumień podpisywanych przez Wójta
Gminy oraz ich zbioru wraz z dokumentacją w postaci formularzy
dokumentujących udzielenie zamówienia o wartości do 14 tys. euro;
15) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
16) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją oraz działalnością jednostek
pomocniczych gminy, w tym obsługa zebrań wiejskich,
17) realizacja zarządzenia Wójta Gminy Stolno w/s opłat za reklamy i szyldy,
w tym przygotowywanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją umów
zawieranych na podstawie w/w zarządzenia,
18) prowadzenie spraw obejmujących windykację należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, w tym: w oparciu o ewidencję analityczną należności dłużników (kwota wymagalna, okres którego dotyczy - przypis, termin płatności) kierowanie w terminie upomnień, wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji, sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz współdziałanie w tym zakresie z odrębnym stanowiskiem pracy obejmującym naliczanie opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, a także współpraca z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej w tym zakresie.


Wytworzył: Gmina Stolno (3 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (3 października 2006, 09:37:37)

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (23 maja 2017, 14:40:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14939

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij