Informacja dot. Programu 500+

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 lutego 20156 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie został wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
zobacz (159kB) pdf

Podstawa prawna
ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. Poz. 214).

Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
-oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z o podatku dochodowym od osób fizycznych,
-oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014,
-zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014,
-umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
-umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
-odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub -odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
-przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
alimenty:
-zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
-dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
-dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014,
-dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;
-kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;
-kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
-odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
-orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
-inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Miejsce złożenia dokumentów
Aby otrzymywać:
- informację na temat świadczenia wychowawczego;
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
- złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
Należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie, Stolno 112, 86-212 Stolno- pokój nr 4 lub 5a.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie czynne jest w następujących godzinach:
poniedziałek: od 7:30 do 15:15
wtorek: od 7:30 do 16:30
środa, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:15
Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego udzielane są pod nr telefony 56 677 09 26 lub 56 677 09 18.

Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od
1 kwietnia 2016 r.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. Do programu można dołączyć w każdym momencie.
Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można złożyć także w postaci elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.


Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie- świadczenia wychowawcze.


Inne informacje
Osoby uprawnione do świadczenia
Świadczenie wychowawcze przysługuje :
-matce,
-ojcu,
-opiekunowi faktycznemu dziecka albo
-opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje :
-obywatelom polskim,
-cudzoziemcom:
--do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
--przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
--posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
-dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
-dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
-pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
-członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
-na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).


Wytworzył: Katarzyna Strzyżewska (3 marca 2016)
Opublikował: Katarzyna Strzyżewska (3 marca 2016, 08:43:03)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Strzyżewska (3 stycznia 2017, 15:45:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 693

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij