2019

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Zarządzenie Nr 81/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Dowóz uczniów do Szkół podstawowych w Stolnie i Robakowie na lata szkolne 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023''. [...]

Zarządzenie Nr 78/2018

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 77/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia  2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019r. [...]

Zarządzenie Nr 76/2019

W sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pracownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań pomocy społecznej , należących do właściwości gminy i podpisywania ich pod [...]

Zarządzenie Nr 75/2019

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 74/2019

w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć , w tym decyzji , [...]

Zarządzenie 73/2019

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć , w tym decyzji , oraz przekazywania [...]

Zarządzenie Nr 72/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 71/2019

W  sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wywołania kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu [...]

Zarządzenie Nr 70/2019

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Komisji  Edukacji Narodowej w Wabczu . [...]

Zarządzenie Nr 69/2019

W sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd gminy Stolno . [...]

Zarządzenie Nr 66/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w/s wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej wartości określonej w art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych [...]

Zarządzenie Nr 65/2019

W sprawie zmiany Regulaminu Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 64/2019

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 67/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 63/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno  z dnia 18 grudnia  2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie Nr 62/2019

W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 61/2019

W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 59/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 58/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 57/2019

W sprawie uchylenia zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie Nr 56/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno  z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 55/2019

W sprawie przyjęcia raportu o stanie Gminy Stolno za 2018 rok [...]

Zarządzenie nr 54/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stonie. [...]

Zarządzenie nr 53/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018rok. [...]

Zarządzenie Nr 52/2019

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 23.05.2018r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno - do użytku wewnętrznego [...]

Zarządzenie Nr 51/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grubno dz. Nr 137''-postępowanie nr 05/19. [...]

Zarządzenie NR 50/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia  2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Zarządzenie Nr 49/2019

w/s uprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 48/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013r. w/s  ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych , w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z [...]

Zarządzenie Nr 47/2019

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 46/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 45 / 2019

W sprawie ustalenia wniosku wzoru oraz szczegółowych zasad ich trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. [...]

Zarządzenie Nr 44/2019

W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej -samorządowej instytucji kultury Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 43/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023''. [...]

Zarządzenie Nr 42/209

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 41/2019

W sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie NR 40/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Zarządzenie 39/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata  2019-2028 [...]

Zarządzenie Nr 38/2019

W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego - świetlicy oznaczonego nr 4 o powierzchni 92,06m2( w tym z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,80 m2), położonego w [...]

Zarządzenie Nr 37/2019

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, a także informacji o stanie [...]

Zarządzenie Nr 36/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia  2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 35/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkół Podstawowych w Stolnie i Robakowie''-postępowania nr 03/19 [...]

Zarządzenie Nr 34/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem [...]

Zarządzenie Nr 33/2019

W sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/2019 pn. ,, Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych , działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym '' [...]

Zarządzenie Nr 32/2019

W sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 pn. ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność [...]

Zarządzenie Nr 31/2019

W sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej [...]

Zarządzenie Nr 30/2019

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego . [...]

Zarządzenie Nr 29/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie Nr 28/2019.

Zmieniające zarządzenie nr 72/2010 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 października 2010r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.. [...]

Zarządzenie nr 27/2019

W sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr23/19

W sprawie przejęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Stolno prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 15-położoina w obrębie ewidencyjnym Robakowo. [...]

Zarządzenie Nr 26/2019

W sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2018 rok oraz przyjęcia Panu rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 25/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 24/2019

W sprawie dokonania zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 22/2019

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego [...]

Zarządzenie Nr 21/2019

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego . [...]

Zarządzenie Nr 20/2019

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 19/2019

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie 17/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028. [...]

Zarządzenie Nr 16/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grydnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie 14/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej nr 060227C etap II''-postępowanie nr 01/19. [...]

Zarządzenie Nr. 13/2019

W sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia świetlicy wiejskiej w Rybieńcu  stanowiącej mienie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 12/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego używania świetlicy wiejskiej w Cepnie stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenia Nr 11/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia świetlicy wiejskiej przy OSP w Robakowie stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 10/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego używania świetlicy wiejskiej w Wabczu stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr.9/2019

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 8/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 7/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:1) projektu uchwały  w/s zmiany statutu Gminy Stolno;2) projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s  wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. [...]

Zarządzenie Nr 6/2019

w/s określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych [...]

Zarządzenie Nr 5/2019

Zarządzenie  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 4/2019

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 3/2019

W sprawie zmiany zarządzenia w/s zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018-2023 w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 2/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 1/2019

W sprawie zmiany zarządzenia w/s zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na kadencję 2018-2023 w sołectwach Gminy Stolno [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij