Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
  · Aktualne ogłoszenia
  · · Archiwum
  · Nabory na wolne stanowiska
  · Konsultacje
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Związki i stowarzyszenia
  · Gazetka - 'Echo Stolna'
  · Programy i Plany
  · Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · Transmisje obrad Rady Gminy
  · KORONAWIRUS
  · Deklaracja dostępności
  · Spisy powszechne
 WŁADZE Gminy
  · Rada gminy
  · · Transmisje obrad
  · · Skargi, wnioski i petycje
  · · Zadania i uprawnienia
  · · kadencja 2018-2023
  · · · Radni kadencji
  · · · Terminarz i porządek Sesji Rady Gminy Stolno
  · · · Terminarz i porządek posiedzeń Komisji Rady Gminy Stolno
  · · · Wyniki głosowań radnych w kadencji
  · · · Składy komisji
  · · kadencja 2014-2018
  · · · Komisje- kadencja 2014-2018
  · · · Terminarz i porządek posiedzeń Komisji Rady Gminy Stolno
  · · · · Komisja Zdrowia, Oświaty i Sportu
  · · · · Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Terminarz i porządek Sesji Rady Gminy Stolno
  · · Radni kadencji 2010-2014
  · · Radni kadencji 2006-2010
  · · Radni kadencji 2002-2006
  · Wójt
  · · Informacje ogólne
  · · Kompetencje organu wykonawczego
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · Zarządzenia
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · · · 2002
  · · Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 Urząd Gminy
  · Dane teleadresowe
  · Godziny pracy i urzędowania oraz przyjmowania skarg i wniosków
  · Struktura organizacyjna
  · Regulamin organizacyjny
  · Władze urzędu
  · Samodzielne stanowiska
  · Referaty
  · Stan zatrudnienia
  · Przyznzne lokale socjalne
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
  · Działalność lobbingowa
  · Sprawdź stan sprawy
  · RODO
  · · Klauzule informacyjne
 Jednostki organizacyjne
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · Gminna Biblioteka Publiczna
  · Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie
  · Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie
  · Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu
  · Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Do pobrania wnioski i druki formularzy
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
  · Działalność gospodarcza
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Dowody osobiste
  · Ewidencja Ludności
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Opłaty skarbowe pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego
  · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  · Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  · Pomoc społeczna
  · · AKTUALNOŚCI
  · · Zasiłki celowe
  · · Zasiłki okresowe
  · · Zasiłki stałe
  · · Dożywianie
  · · Świadczenia rodzinne
  · · Fundusz alimentacyjny
  · · Zasiłki klęsk żywiołowych
  · · Program 'Rodzina 500+'
  · · Ustawa 'Za życiem'
  · · PROJEKT 2016
  · · Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
  · · · Projekt w zakresu przeciwdziałania przemocy
  · Wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  · Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  · Karta dużej rodziny
  · Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, imprezy masowej, zbiórki publicznej na terenie gminy
  · Rzeczy znalezione
  · Dodatek mieszkaniowy
  · · Informacje ogólne
  · · dodatek mieszkaniowy
  · · dodatek energetyczny
  · · wnioski
  · Sprawy obronne
 Petycje
  · Bieżące
  · · Indywidualne
  · · Zbiorowe
  · · Wielokrotne
  · Rozpatrzone
  · · Indywidualne
  · · Zbiorowe
  · · Wielokrotne
  · Informacja roczna
 Skargi i wnioski
 Majątek i finanse
  · Budżet
  · · Budżet
  · · Sprawozdania z realizacji
  · · Sprawozdania kwartalne
  · · Inne sprwozdania
  · · Projekt budżetu
  · · Opinie RIO
  · Majątek gminy
  · Sprawozdania finansowe
  · · Łączne sprawozdania finansowe
  · · Jednostkowe sprawozdania finansowe
  · · · 2019
  · · · 2018
  · Dług publiczny
  · Zamówienia publiczne
  · Plan postępowań u udzielenie zamówień
  · Zamówienia publiczne do 30 tys. euro
  · Wykaz wydatków na płatne ogłoszenia
  · Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  · Dotacja przedszkolna
  · Raport o stanie Gminy Stolno
 Wybory
  · Wybory Prezedenta RP 28_06_2020
  · Wybory Prezydenta RP 2020
  · Wybory Parlament RP 2019
  · Wybory Europarlament 2019
  · Wybory ławników 2019
  · Wybory na ławników sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2016-2019
  · Wybory Samorządowe 2018
  · Wybory Parlament RP 2015
  · Referendum 2015
  · Wybory Prezydent RP 2015
  · Wybory Samorządowe 2014
  · Wybory Europarlament 2014
  · Wybory Parlament RP 2011
  · Wybory Samorządowe 2010
  · Wybory Prezydenta RP 2010
  · Wybory Europarlament 2009
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009 rok
  · · 2008 rok
  · · 2007 rok
  · · 2006 rok
  · · 2005 rok
  · · 2004 rok
  · · 2003 rok
  · · 2002 rok
  · Opłaty i podatki
  · · Podatek rolny
  · · Podatek leśny
  · · Podatek od nieruchomości
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Opłata za pobraną wodę oraz dostarczanie ścieków
  · · Zwolnienia i ulgi
  · · Opłata targowa
  · · Indywidualne interpretacje podatkowe
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Formularze Informacyjne
 Kultura i zabytki
  · Zabytki
  · Miejsca pamięci narodowej
 Dotacje na sport
  · Regulamin, wzór wniosku oraz sprawozdania
  · Informacja o terminach naboru wniosków
  · Informacja o udzielonych dotacjach
 Stołectwa
  · Sołectwo - Cepno
  · Sołectwo - Gorzuchowo
  · Sołectwo - Grubno
  · Sołectwo - Małe Czyste
  · Sołectwo - Obory
  · Sołectwo - Paparzyn
  · Sołectwo - Pilewice
  · Sołectwo - Robakowo
  · Sołectwo - Rybieniec
  · Sołectwo - Sarnowo
  · Sołectwo - Stolno
  · Sołectwo - Trzebiełuch
  · Sołectwo - Wabcz
  · Terminarz zebrań wiejskich
  · · Rok 2015
  · · Rok 2016
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
 GOSPODARKA KOMUNALNA
  · Dane teleadresowe Referatu Gospodarki Komunalnej
  · Dane teleadresowe konserwatorów sieci wod-kan
  · Cena wody i ścieków
  · Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  · Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych
 Ochrona środowiska
  · Aktualne ogłoszenia
  · Informacje o wszczęciu postępowań w sprawie przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko
  · Programy i plany
  · Karty Informacyjne SIOS
  · Zezwolenia na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Organizacje pozarządowe
  · Konkursy
  · · Rok 2020
  · · Rok 2019
  · · Rok 2018
  · · Rok 2017
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · · Rok 2010
  · · Rok 2009
  · · Rok 2008
  · · Rok 2007
  · Programy współpracy
  · · Rok 2015
  · · Rok 2016
  · · Rok 2017
  · · 2018
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · · Rok 2020
  · Regulamin konsultacji
  · Wyniki konsultacji
  · · Archiwum
  · · Rok 2013
  · · Rok 2014
  · · Rok 2015
  · · Rok 2016
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · Dofinansowane z JST fundacje i stowarzyszenia
  · Projekty programów współpracy
  · · Rok 2015
  · · Rok 2016
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · Sprawozdania z realizacji programu współpracy
  · · Rok 2014
  · · Rok 2015
  · · Rok 2016
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · Skład i regulamin komisji konkursowych
 Przeprowadzone kontrole
  · Kontrole zewnętrzne
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego - gospodarka odpadami
  · Dane teleadresowe
 Wynajem sal sportowych