Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/20
wartość: Poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93. Ust.1 pkt 7) ustawy pzp postępowanie w części pierwszej oraz części drugiej zostaje unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowanie nie dostosowano maksymalnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która została pomniejszona Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U z 2020, poz. 1086)  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)