OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stolno
z dnia 15 października 2020 r.
 
Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców informuję, iż od 19 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Stolno i jednostki organizacyjne Gminy Stolno znajdujące się w budynku Urzędu Gminy Stolno tj. GOPS i GBP, wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniom tj.:
 
1.     Wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Stolno, GOPS i GBP podlega ograniczeniom polegającym na zamknięciu budynku Urzędu Gminy Stolno i tym samym ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, z wyjątkiem zadań określonych w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia.
 
2.     Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach w wyznaczonym miejscu (parter urzędu) po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami merytorycznymi w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności w sprawach z zakresu:
1)     rejestracji stanu cywilnego;
2)     ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3)     pomocy społecznej;
4)     świadczenia usług komunalnych;
5)     budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),
6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378);
7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
3.     Apelujemy, aby wszystkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną, a budynek urzędu odwiedzać tylko w sprawach określonych w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia. W takich sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę.
 
4.     Przekazywanie wszelkiej korespondencji do Urzędu Gminy Stolno odbywa się nadal wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail do sekretariatu  urzędu: sekretariat@stolno.com.pl lub www.epuap.gov.pl) lub drogą pocztową na adres Urzędu:
Urząd Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
lub poprzez wrzucenie do wystawionej przed Urzędem Gminy Stolno urny na pisma i inne dokumenty. W tym przypadku nie jest wydawane potwierdzenie wpływu pisma do urzędu.
 
5.     Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – numery telefonów do pracowników merytorycznych znajdują się na stronie www.bip.stolno.com.pl
 
6.     Dokonywanie zapłaty podatków i opłat, w tym za wodę i ścieki jest możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery kont.
 
7.     Kontakty, formularze, instrukcje odnośnie konkretnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Stolno www.bip.stolno.com.pl.
 
8.     W przypadku braku informacji w danej sprawie w BIP prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Stolno: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP
 
9.     Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl
 
10.Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl
 
 
Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (15 października 2020)
Opublikował: Robert Dobek (16 października 2020, 09:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34