2006 rok

2006 rok

Uchwała 31/06

W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r. [...]

Uchwała 30/06

W sprawie ustalenia  stawki procentowej opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości   nieruchomości w wyniku zatwierdzenia jej podziału   [...]

Uchwała 29/06

W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z  tytułu  wzrostu wartości nieruchomosci  spowodowanej budowa urządzeń  infrastruktury  technicznej . [...]

Uchwała 28/06

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 27/06

W sprawie uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała 26/06

   W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu  Profilaktyki   i Rozwiązania Problemów      Alkoholowych na 2007r [...]

Uchwała 25/06

W sprawie ustalenia wykazu wydatków które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. [...]

Uchwała nr 22/2006

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2007 r [...]

Uchwała 23/06

  w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2007 r. [...]

Uchwała 21/06

  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r. [...]

Uchwała 20/06

  w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru [...]

Uchwała 19/06

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok [...]

Uchwała 18/06

  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  [...]

Uchwała 17/06

w   sprawie   średniej   ceny   skupu   żyta   dla celów   podatku   rolnego   na   rok  podatkowy  2007. [...]

Uchwała 16/06

W sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania zadania inwestycyjnegop.n „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły do drogi krajowej nr 55” [...]

Uchwała 15/06

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/228/06 Rady Gminy Stolno z dnia 20 czerwca 2006 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n ,,Przebudowa drogi gminnej w [...]

Uchwała 14/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/227/06 Rady Gminy Stolno z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n ,,Przebudowa drogi gminnej Grubno - [...]

Uchwała 13/06

W/S ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Stolno oraz zasad jej wypłacania [...]

Uchwała 12/06

W sprawie  ustalenia wysokości diet dla  Radnych Gminy Stolno [...]

Uchwała 11/06

W sprawie  wyboru  Przewodniczącego Komisji  Zdrowia,  Oświaty i Sportu [...]

Uchwała 10/06

W sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu  oraz ustalenie  jej składu osobowego [...]

Uchwała 9/06

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społeczno Gospodarczych [...]

Uchwała 8/06

W sprawie powołania Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych i ustalenie jej składu osobowego. [...]

Uchwała 7/06

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej [...]

Uchwała 6/06

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenie jej składu osobowego [...]

Uchwała 5/06

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Stolno [...]

Uchwała 4/06

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała 3/06

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych  na  wiceprzewodniczących Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała 2/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała 1/06

 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 229

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania remontu połączonego z modernizacja amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenia jej w urządzenia w Robakowie. [...]

Uchwała 230/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. [...]

Uchwała 228/06

W sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły do drogi krajowej nr 55” [...]

Uchwała 227/06

W sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie realizację  zadania inwestycyjnego  pn.:”Przebudowa drogi gminnej Grubno- Rybieniec” [...]

Uchwała 226/06

W sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie [...]

Uchwała 225/06

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stolno do złożenia zabezpieczenia w formie weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco. [...]

Uchwała 224/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. [...]

Uchwała 223/06

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.    ,, Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu” [...]

Uchwała 222/06

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno [...]

Uchwała 221/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. [...]

Uchwała 220/06

w sprawie przystąpienia Gminy Stolno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa   Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. [...]

Uchwała 219/06

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie (etap II) [...]

Uchwała 218/06

W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/210/06 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stolnie Etap II”. [...]

Uchwała 217/06

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2005r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała 216/06

W sprawie  przyjęcia sprawozdania  Wójta  Gminy Stolno  z wykonania  rocznego  programu społeczno –gospodarczego Gminy  Stolno za 2005r. [...]

Uchwała 215/06

W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r. [...]

Uchwała 214/06

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stolno do złożenia zabezpieczenia w formie weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco   [...]

Uchwała 213/06

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stolno do złożenia zabezpieczenia w formie weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco. [...]

Uchwała 212/06

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stolno do złożenia zabezpieczenia w formie weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco [...]

Uchwała 211/06

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stolno do złożenia zabezpieczenia w formie weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco.   [...]

Uchwała 210/06

W sprawie  zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „rozbudowa Zespołu Szkól Nr 1 w Stolnie  Etap II [...]

Uchwała 209/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. [...]

metryczka