działalność gospodarcza

informacja na stronie Ministerstwa Gospodarki na temat działalności gospodarczej znajduje się  tutaj

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz.1292 - tekst jednolity  pobierz (150kB) pdf

Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Gminy Stolno
Pokój nr 9, tel. 56 677 09 16

Wymagane dokumenty:
Wniosek CEIDG-1 dotyczący wpisu do centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, który jest jednocześnie:
· wnioskiem o wpis do CEIDG;
· wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
· wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
· wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
· wnioskiem o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
 
Opłaty:
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
 
Tryb składania wniosku:

1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. (do podpisu wniosku potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany – informacje szczegółowe na: www.ceidg.gov.pl.)

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
a) osobiście, wówczas organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
b) wysłany listem poleconym, wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona musi być przez notariusza.

Termin i sposób załatwienia:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
 


Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadająca w danym roku kalendarzowym.


Wzór wniosku CEIDG  pobierz (345kB) pdf


Załącznik Nr 1 do wniosku CEIDG-RD- wykonywana działalność gospodarcza  pobierz (97kB) pdf

Załącznik Nr 2 do wniosku CEIDG-MW- dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej pobierz (68kB) pdf

Załącznik Nr 3 do wniosku CEIDG-RB- informacja o rachunkach bankowych  pobierz (80kB) pdf

Załącznik Nr 4 do wniosku CEIDG-SC- udział w spółkach cywilnych  pobierz (98kB) pdf

Załącznik Nr 5 do wniosku CEIDG-PN- udzielone pełnomocnictwa pobierz (63kB) pdf

Załącznik Nr 6 do wniosku CEIDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) pobierz (34kB) pdf


Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG  pobierz (848kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Stępień (27 grudnia 2011)
Opublikował: Monika Stępień (27 grudnia 2011, 09:30:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (30 grudnia 2019, 11:50:20)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7969