2007 rok

2007 rok

Uchwała nr 83/07

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. [...]

Uchwała 88/07

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości budżetu i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. [...]

Uchwała 87/07

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r. [...]

Uchwała 86/07

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotybudowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. [...]

Uchwała 85/07

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 84/07

w sprawie uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała 82/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Uchwała 81/07

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2008 [...]

Uchwała 80/07

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stolnie [...]

Uchwała 79/07

w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stolnie [...]

Uchwała 78/07

w sprawie wezwania sekretarza i skarbnika Gminy Stolno do złożenia oświadczenia lustracyjnego [...]

Uchwała 77/07

w sprawie opłaty targowej,terminów płatności i sposobu jej poboru [...]

Uchwała 76/07

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Chełmińskiego Parku Krajobrazowego [...]

Uchwała 75/07

w sprawie udzielenia  bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych  na rzecz ich najemców .   [...]

Uchwała 74/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Uchwała 73/07

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała 72/07

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. [...]

Uchwała 71/07

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2008. [...]

Uchwała 70/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r.  w sprawie uchylenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Uchwała 69/07

w sprawie powołania rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą :Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała 68/07

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała 67/07

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania  w sprawach rodzinnych i nieletnich [...]

Uchwała 66/07

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w zakresie prawa pracy [...]

Uchwała 65/07

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenia Gminy Stolno w latach 2006-2013. [...]

Uchwała 64/07

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz wykonania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi [...]

Uchwała 63/07

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. [...]

Uchwała 62/07

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 20 szt. Etap [...]

Uchwała 61/07

  w/s wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E .Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek [...]

Uchwała 60/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 59/07

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy w Stolnie.   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 58/07

  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Stolno z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego p.n.„ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska [...]

Uchwałą 57/07

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Stolno z dnia 29 maja 2007r.   w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie  finansowania zadania inwestycyjnego p.n.„ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i [...]

Uchwała 56/07

 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.     Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 55/07

w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 54/07

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 53/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.   Pobierz uchwale (1) [...]

Uchwąła 52/07

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: ”Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP [...]

Uchwała 51/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.   Pobierz uchwałe [...]

Uchwała 50/07

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania zadania inwestycyjnegop.n.„ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzynie”   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 49/07

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 48/07

w sprawie : powołania  rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwą Gminny Ośrodek  Zdrowia w Stolnie.   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 47/07

w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/06 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 rokuw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Sporządzenie dokumentacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej [...]

Uchwała 46/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. Pobierz uchwałę [...]

Uchwałą 45/07

  W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2006r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno. Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 44/07

W sprawie  przyjęcia sprawozdania  Wójta  Gminy Stolno  z wykonania  rocznego  programu społeczno –gospodarczego Gminy  Stolno za 2006r.   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 43/07

w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Stolno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 42/07

w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Stolno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego   Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 41/07

w sprawie uchylenia uchwały nr XV/136/00 Rady Gminy Stolno z dnia 16 grudnia 2000 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom. Pobierz uchwałę  [...]

Uchwała 40/07

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso   Pobierz uchwał [...]

Uchwała 39/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. Pobierz uchwałę [...]

Uchwała 38/07

w sprawie : ustalenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz  dostarczanie   ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków [...]

Uchwała 37/07

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów , rad sołeckich i komisji rewizyjnych  na terenie  gminy Stolno [...]

Uchwała 36/07

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania zadania inwestycyjnegop.n „Zakup pojazdu strażackiego” [...]

Uchwała 35/07

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania zadania inwestycyjnegop.n „Sporządzenie dokumentacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we wsiach Grubno - Małe Czyste - Stolno” [...]

Uchwała 34/07

w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie realizacji  zadania inwestycyjnego  pn.:”Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie (Etap II-Łącznik)” [...]

Uchwała 33/07

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2007 [...]

Uchwała 32/07

w/s uchwalenia programu społeczno – gospodarczego Gminy Stolno na 2007 rok [...]

metryczka