2005 rok

2005 rok

Uchwała nr 203

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała nr 206

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 [...]

Uchwała 208/05

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania ProblemówAlkoholowych na 2006. [...]

Uchwała nr 207/05

w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała 205/05

w/s programu społeczno – gospodarczego Gminy Stolno na 2006 rok [...]

Uchwała 204/05

w sprawie ustalenia wykazu wydatków które w 2005 r. nie wygasają z upływem rokubudżetowego. [...]

Uchwała 202/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaczęści wsi Wabcz [...]

Uchwała 201/05

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenupołożonego między drogą krajową nr 1 a drogą wojewódzką nr548 we wsi Stolno. [...]

Uchwała 200/05

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenuzabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego część działkinr 189/1 we wsi Stolno. [...]

Uchwała 199/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części wsi Klęczkowo [...]

Uchwała 198/05

w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji działających przyRadzie Gminy Stolno na 2006 r. [...]

Uchwała 197/05

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok. [...]

Uchwała 196/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. wsprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała 195/05

w sprawie : ustalenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanieścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków [...]

Uchwała 194/05

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. [...]

Uchwała 192/05

w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. [...]

Uchwała 191/05

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. [...]

Uchwała 190/05

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała 189/05

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso orazokreślenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso [...]

Uchwała 188/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. wsprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 [...]

Uchwała 187/05

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania rozbudowy Zespołu Szkół nr 1w Stolnie (etap) [...]

Uchwała 193/05

w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. [...]

Uchwała 186/05

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części wsi Grubno. [...]

Uchwała 185/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. wsprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała 183/05

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie. [...]

Uchwała 182/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała 181/05

w/s upoważnienia do dokonania kontroli i oceny działalności Gminnego Ośrodka Zdrowiaoraz pracy kierownika zakładu [...]

Uchwała 180/05

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie [...]

Uchwała 179/05

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogachgminnych w celu prowadzenia robót, umieszczania w pasie drogowym urządzeńinfrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub [...]

Uchwała 178/05

w/s procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości budżetu i materiałówinformacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy. [...]

Uchwała 177/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Budowaprzydomowych oczyszczalni ścieków - 30 sztuk" [...]

Uchwała 176/05

w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała 175/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. wsprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała 174/05

W sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie Etap I „ [...]

Uchwała 172/05

w sprawie : ustalenia dopłat dla dostawców ścieków wprowadzającychścieki do urządzeń kanalizacyjnych za pomocą przydomowych przepompowniścieków zasilanych w energię elektryczną przez dostawców. [...]

Uchwała 170/05

W sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Stolno z wykonaniarocznego programu społeczno –gospodarczego Gminy Stolno. [...]

Uchwała 173/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. wsprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała 171/05

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu GminyStolno oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała 169/05

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Stolno. [...]

Uchwała 168/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. [...]

Uchwała nr 164/05

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r [...]

Uchwała 167/05

w sprawie ustalenia wysokości pomocy rzeczowej Gminy Stolno dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno. [...]

Uchwała 166/05

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. [...]

Uchwała 164/05

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2005. [...]

Uchwała 165/05

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 r. [...]

metryczka