2004 rok

2004 rok

Uchwła 162/04

w/s programu społeczno – gospodarczego Gminy Stolno na 2005 rok [...]

Uchwała 161/04

w sprawie uchylenia uchwały. [...]

Uchwała 160/04

w/s zmiany załącznika nr 2 do Statutu Gminy Stolno. [...]

Uchwała 159/04

w/s powołania Skarbnika Gminy Stolno. [...]

Uchwała 158/04

w/s odwołania Skarbnika Gminy Stolno. [...]

Uchwała 157/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. [...]

Uchwała 144/04

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2005. [...]

Uchwała nr 149/04

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała nr 147/04

w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobów jej poboru [...]

Uchwała 156/04

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała 155/04

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała 154/04

w sprawie uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

Uchwała 153/04

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2005 r. [...]

Uchwła 152/04

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok. [...]

Uchwała 151/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. [...]

Uchwała 150/04

w sprawie ustalenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków . [...]

Uchwała 148/04

w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. [...]

Uchwała 146/04

w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. [...]

Uchwla 145/04

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok. [...]

Uchwała 143/04

w/s określenia udziału mieszkańców w budowie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Grubno i Rybieniec. [...]

Uchwała 142/04

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. [...]

Uchwała 141/04

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w gminie Stolno . [...]

Uchwała 140/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. [...]

Uchwała 139/04

w/s określenia udziału mieszkańców Gminy Stolno w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. [...]

Uchwała 138/04

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego [...]

Uchwała nr 114/2004

w/s zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

123/04

w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu [...]

Uchwała nr 112/2004

w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Szpitala Specjaliztycznego im. dr-a Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności [...]

Uchwała 137/04

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie. [...]

Uchwała 136/04

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stolno w szkołach podstawowych. [...]

Uchwała 135/04

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci. [...]

Uchwała 134/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 133/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 132/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 131/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 130/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 129/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 128/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 127/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 126/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 125/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu   [...]

Uchwała 124/04

w/s wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu. [...]

Uchwała 122/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Pilewice. [...]

Uchwała 121/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Sarnowo. [...]

Uchwała 120/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonegon przez Radę Sołecką sołectwa Trzebiełuch [...]

Uchwała 119/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Grubno. [...]

Uchwała 118/04

w sprawie przystąpienia Gminy Stolno do Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno jako członek wspierający. [...]

Uchwała 117/04

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie. [...]

Uchwała 116/04

w/s upoważnienia do dokonania kontroli i oceny działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pracy kierownika zakładu. [...]

Uchwała 115/04

w sprawie wprowadzenia zmian do Statut Gminnego Zespołu Komunalnego w Stolnie. [...]

Uchwła 113/04

w sprawie wystąpienia o ustalenie nazwy miejscowości Wabcz Kolonia. [...]

Uchwala 111/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. [...]

Uchwała 110/04

w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie miejscowości Stolno oraz zasad prowadzenia działalności targowej.   [...]

Uchwała 109/04

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. [...]

Uchwała 108/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Trzebiełuch [...]

Uchwała 107/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Małe Czyste. [...]

Uchwała 106/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Stolno.   [...]

Uchwała 105/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Cepno. [...]

Uchwała 104/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Cepno.   [...]

Uchwała 103/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Wabcz.   [...]

Uchwła 102/04

w/s przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Paparzyn.   [...]

Uchwała 101/04

w sprawie przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką sołectwa Robakowo. [...]

Uchwała 100/04

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Stolno na lata 2004 – 2013. [...]

Uchwała 99/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. [...]

Uchwała 98/04

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych. [...]

Uchwała 97/04

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie. [...]

Uchwała 96/04

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wabcz w sprawie nadania części miejscowości Wabcz nazwy Wabcz Kolonia. [...]

Uchwała 95/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. [...]

Uchwała 94/04

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno. [...]

Uchwała 93/04

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2003 rok. [...]

Uchwała 92/04

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania rocznego programu gospodarczego gminy za 2003 rok. [...]

Uchwała 91/04

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stolno, położonej pomiędzy drogą krajową nr 1 a drogą wojewódzką nr 548. [...]

Uchwała 90/04

w sprawie wystąpienia gminy Stolno ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

Uchwała 89/04

w sprawie uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

Uchwała 88/04

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych. [...]

Uchwała 87/04

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2004. [...]

Uchwała 86/04

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004. [...]

metryczka