2003 rok

2003 rok

Uchwała 85/03

w sprawie programu społeczno – gospodarczego Gminy Stolno na 2004 rok. [...]

Uchwała 84/03

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2004 r. [...]

Uchwała 83/03

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok. [...]

Uchwała nr 79/03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stolno, położoną między drogą krajową nr 55 a drogą wojewódzką nr 548 [...]

Uchwała 82/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. [...]

Uchwała 81/03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klęczkowo. [...]

Uchwała 80/03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wabcz. [...]

Uchwała 78/03

w sprawie wprowadzenia ochrony drzew w drodze uznania za pomnik przyrody. [...]

Uchwała 77/03

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie . [...]

Uchwała 76/03

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Komunalnego w Stolnie. [...]

Uchwała 75/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. [...]

Uchwała 74/03

w sprawie ustalenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków . [...]

Uchwała 73/03

w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych. [...]

Uchwała 72/03

w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. [...]

Uchwała 70/03

w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. [...]

Uchwała 69/03

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. [...]

Uchwała 68/03

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2004. [...]

Uchwała 67/03

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych. [...]

Uchwała 66/03

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych. [...]

Uchwała 65/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. [...]

Uchwała nr 64/03

w sprawie określenia udziału mieszkańców w kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Grubno i Rybieniec [...]

Uchwała nr 63/03

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno, w części dotyczącej terenów specjalnych położonych na gruntach wsi: Grubno i Rybieniec [...]

Uchwała nr 62/03

w sprawie zajęcia stanowiska na temat budowy obwodnicy dla miasta Chełmna [...]

Uchwała nr 61/2003

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników [...]

Uchwała nr 60/03

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieku Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 59/03

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej GOZ w Stolnie [...]

Uchwała nr 58/03

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/181/02 Rady Gminy w Stolnie z dnia 28 lutego 2002 r. [...]

Uchwała nr 57/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r [...]

Uchwała 56/03

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 50 we wsi Rybieniec. [...]

Uchwała 55/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. [...]

Uchwała 54/03

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. [...]

Uchwała 53/03

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/198/02 Rady Gminy w Stolnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno. [...]

Uchwała

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/199/02 Rady Gminy w Stolnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Stolno. [...]

Uchwała 51/03

w sprawie uchylenia uchwały XXVII/200/02 Rady Gminy w Stolnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Stolno. [...]

Uchwała nr 48/03

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej [...]

Uchwała 50/03

w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Stolno. [...]

Uchwała 49/03

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stolno. [...]

Uchwała 47/03

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania. [...]

Uchwała 46/03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. [...]

Uchwała 45/03

w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników szkół nie będących nauczycielami. [...]

Uchwała 44/03

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników szkół nie będących nauczycielami. [...]

Uchwała 43/03

w sprawie powołania rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie. [...]

Uchwała 42/03

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno. [...]

Uchwała 41/03

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2002 rok. [...]

Uchwała 40/03

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonaniarocznego programu gospodarczego gminy za 2002 rok. [...]

Uchwała 39/03

w sprawie powołania sekretarza gminy. [...]

Uchwała 38/03

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała 37/03

w sprawie odwołania sekretarza gminy Stolno. [...]

Uchwała 36/03

w sprawie ustalenia dopłat dla dostawców ścieków wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych. [...]

Uchwała 35/03

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego. [...]

Uchwała 34/03

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Klęczkowo w obszarze działki nr 24/7. [...]

Uchwała 33/03

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. [...]

Uchwała 32/03

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych. [...]

Uchwała 31/03

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003. [...]

Uchwała 30/03

w sprawie programu społeczno – gospodarczego gminy na 2003 r. [...]

metryczka