2002 rok

2002 rok

Uchwała nr 29/02

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Stolno [...]

Uchwała 28/02

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Stolno. [...]

Uchwały 27/02

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno. [...]

Uchwała 26/02

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2003 r. [...]

Uchwała 25/02

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2003 rok. [...]

Uchwała 24/02

w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla złożenia informacji przez osoby fizyczne o nieruchomościach i obiektach budowlanych. [...]

Uchwała 23/02

w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla złożenia deklaracji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej o nieruchomościach i obiektach budowlanych. [...]

Uchwała 22/02

w sprawie zasad wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Uchwała 21/02

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała 20/02

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała 19/02

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Stolno. [...]

Uchwała 18/02

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. [...]

Uchwała 17/02

w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków . [...]

Uchwała 16/02

w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych. [...]

Uchwała 15/02

w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. [...]

Uchwała 14/02

 w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. [...]

uchwała 13/02

w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru. [...]

Uchwała 12/02

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. [...]

Uchwała 11/02

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2003. [...]

Uchwała 5/02

 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. [...]

Uchwała 10/02

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia iOświaty. [...]

Uchwała 9/02

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społeczno Gospodarczej. [...]

Uchwała 8/02

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej [...]

Uchwała 7/02

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Oświaty. [...]

Uchwała 6/02

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społeczno Gospodarczej. [...]

Uchwała 4/02

  w sprawie ustalenia liczebności Komisji stałych [...]

Uchwała 3/02

  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Stolnie [...]

Uchwała 2/02

  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Stolnie [...]

Uchawła 1/02

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Stolnie [...]

metryczka