2007

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2007

Zarządzenie nr 92/07

w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Przetargowej    [...]

Zarządzenie nr 88/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Zarządzenie nr 86/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Zarządzenie nr 85/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. [...]

Zarządzenie nr 84/07

w/s zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczen Socjalnych stanowiacegozałacznik do zarzadzenia nr 30/03 Wójta Gminy Stolno z dnia 31 grudnia 2003 roku zpózniejszymi zmianami [...]

Zarządzenie nr 83/07

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z gruntami niezbędnymi do funkcjonowania tych lokali [...]

Zarządzenie nr 82/07

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 80/07

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 79/07

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urządzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 78/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.   [...]

Zarządzenie nr 77/07

w sprawie   powołania  komisji  przetargowej do przeprowadzenia  przetargu ustnegonieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych we wsi Rybieniec [...]

Zarządzenie 74/07

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie nr 73/07

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stolno na rzecz jej użytkownika wieczystego [...]

Zarzadzenie nr 72/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Rybieniec [...]

Zarządzenie nr 71/07

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Paparzyn [...]

Zarządzenie Nr 69/07

w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji eksploatacji systemów komputerowych,zasad ochrony danych i nadzoru nad ekploatowanym oprogramowaniem oraz dopuszczeniem programów do eksploatacji w U rzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 68/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r [...]

Zarządzenie nr 66/07

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Małe Czyste i Gorzuchowo [...]

Zarządzenie nr 65/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Dostawa oleju opałowego dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stolno w sezonie grzewczym 2007/08,2008/09..." [...]

Zarządzenie nr 64/07

w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego nauczycieli języków obcych [...]

Zarządzenie nr 63/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r [...]

Zarządzenie nr 62/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Dostawa oleju opałowego dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stolno" w sezonie grzewczym 2007/08/09.. [...]

Zarzadzenie nr 61/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie"przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie nr 60/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno (etapII)"przeprowadzonego w trybie [...]

Zarządzenie nr 59/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Gorzuchowo [...]

Zarządzenie nr 58/07

w sprawie przejęcia na własność Gminy w formie darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Stolno stanowiących własność Skarbu Państwa  [...]

Zarządzenie nr 57/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie  postępowania przetargowego  na zadanie pod nazwą "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Robakowie" [...]

Zarządzenie nr 56/07

w sprawie nominowania do składu  Komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Dostawa oleju opałowego dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stolno w sezonie grzewczym 2007/08/09/10..." [...]

Zarządzenie nr 55/07

w sprawie zakładowego regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 54/07

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 53/07

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na 2007r [...]

Zarządzenie nr 52/07

w sprawie trybu i harmonogramu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Stolno i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 51/07

w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne "Wybór banku do obsługi budżetu gminy Stolno i jednostek organizacyjnych" [...]

Zarządzenie nr 50/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Małe Czyste [...]

Zarządzenie nr 49/07

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych we wsi Paparzyn [...]

Zarządzenie nr 48/07

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 47/07

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno mienia od Agencji  Nieruchomości Rolnych [...]

Zarządzenie nr 46/07

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie  zakupu podręcznikow i jednolitego stroju szkolnego [...]

Zarządzenie nr 45/07

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 14.000 euro [...]

Zarządzenie nr 44/07

w sprawie  nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej-Osiedle Leśne w Paparzynie" (etap II) [...]

Zarzadzenie nr 43/07

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w sołectwie Wabcz   [...]

Zarządzenie nr 42/07

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki Nr 43 położonej we wsi Paparzyn [...]

Zarządzenie nr 41/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie nr 40/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych we wsi  Paparzyn [...]

Zarządzenie nr 39/07

w sprawie powołania stałej komisji do szacowania szkód powstałych w związku z ubezpieczeniem mienia gminy [...]

Zarzadzenie nr 38/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej oraz odnowienie boiska  sportowego i letniego amfiteatru" [...]

Zarządzenie nr 37/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej-Osiedle Leśne w Paparzynie"(II etap)  [...]

Zarzadzenie nr 36/07

w sprawie powołania komisji do oszacowania szkody powstałej w wyniku awarii kolektora ściekowego w miejscowości Stolno [...]

Zarządzenie nr 35/07

w sprawie powołania komisji likwidacyjnych w jednostkach podległych Gminie Stolno [...]

Zarządzenie nr 34/07

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy  Stolno z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007r [...]

Zarządzenie nr 33/07

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie nr 32/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Zakup samochodu strażackiego "przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie nr 31/07

w sprawie powołania komisji komkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabczu [...]

Zarzadzenie nr 30/07

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie [...]

Zarządzenie nr 29/07

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 28/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Wykazanie projektu koncepcyjnego i technicznego budowy sieci wodociągowej a kanalizacji sanitarnej" dla wsi [...]

Zarządzenie nr 27

w sprawie powołania komisji stypendialnej [...]

Zarządzenie nr 25/07

w sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania-"Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję"   [...]

Zarządzenie nr 24/07

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Paparzyn [...]

Zarządzenie nr 23/07

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i wynagrodzenia Urzędu  Gminy w Stolnie,Gminnego Zespołu Komunalnego,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej [...]

Zarządzenie nr 22/07

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 lutego 2007 w sprawie poręczenia kredytu  dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję"z siedzibą w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 21/07

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania i wykonania budżetu Gminy Stolno za 2006r [...]

Zarządzenie nr 20/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie  pod nazwą "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie [...]

Zarządzenie nr 19/07

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 09/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 lutego 2007r w sprawie poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula- Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję"z siedzibą w Stolnie   [...]

Zarządzenie nr 18/07

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Małe Czyste   [...]

Zarządzenie nr 17/07

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej oraz przyjęcia planu rzeczowo- finansowego funduszu na 2007 [...]

Zarządzenie nr 16/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007r zadania publicznego pod nazwą "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z rodzin ubogich,zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie organizacji [...]

Zarządzenie nr 15/07

w sprawie ogłoszena otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007r zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprez integracyjnych,pikników,konkursów oraz innych imprez o charakterze integracyjnym dla mieszkańców gminy"&nb [...]

Zarządzenie nr 14/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Paparzyn [...]

Zarządzenie nr 13/07

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci położonych we wsi Obory i Stolno [...]

Zarządzenie nr 12/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą "Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenia jej w urządzenia" w Robakowie [...]

Zarządzenie nr 11/07

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowana przetargowego p.n."Udzielanie i  obsługa  kredytu długoterminowego na żądanie"Przebudowa drogi gminnej Grubno - Rybieniec ze środkó [...]

Zarządzenie nr 10/07

w sprawie poręczenia kredytu dla Lokalnej Grupy Działania"Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 9/07

w sprawie poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 8/07

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno nieruchomości gruntowych położonych we wsi Stolno [...]

zarzadzenie nr 7/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Stolno [...]

Zarządzenie nr 5/07

w sprawie ustalenia planu finansowego dla gminnych jednostek oświatowych na 2007 r   [...]

Zarządzenie nr 4/07

w sprawie zatwierdzenia planu pracy w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej [...]

Zarządzenie nr 3/07

w sprawie zwołania zebrań wiejskich wyborczych [...]

Zarządzenie Nr 2/07

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej we wsi Obory stanowiącej własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 1/07

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Wabcz [...]

metryczka