2006

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2006

Zarządzenie Nr 86/06

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2006 rok   [...]

Zarządzenie nr 85/06

w sprawie rozkładu czasu pracy w 2007 roku [...]

Zrządzenie nr 84/06

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie   [...]

Zarządzenie nr 83/06

w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka zdrowia w Stolnie   [...]

Zarzadzenie nr 82/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zdanie pod nazwą "Ubezpieczenie majątku Gminy Stolno" [...]

Zarządzenie nr 81/06

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacujnego Urzędu Gminy Stolno na czas wojny [...]

Zarządzenie nr 80/06

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 79/06

w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy Stolno na czas wojny [...]

Zarządzenie nr 78/06

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania z gospodarką kasową w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 77/06

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomosci położonej we wsi Paparzyn stanowiącej własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 76/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Stolnie" [...]

Zarządzenie nr 74/06

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomoci położonej we wsi Małe Czyste stanowiącej własność gminy   [...]

Zarządzenie nr 73/06

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok [...]

Zarządzenie nr 75/06

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Małe Czyste [...]

Zarządzenie nr 71/06

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok  [...]

Zarządzenie nr 69/06

w sprawie wprowadzenia powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 68/06

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych we wsi Obory [...]

Zarządzenie nr 67/06

w sprawie odwołania Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego [...]

Zarządzenie nr 66/06

w sprawie powołania Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego [...]

Zarządzenie nr 65/06

w sprawie uzupełnienia planu kont Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 64/06

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/05 Wójta Gminy Stolno w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 63/06

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Wabcz [...]

Zarządzenie nr 62/06

w sprawie nominowania do zkładu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno" [...]

Zarządzenie nr 61/06

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomosci położnych we wsi Wabcz stanowiacych własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 60/06

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok [...]

Zarządzenie nr 58/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia  i  wyposażenia jej w urządzenia w [...]

Zarządzenie nr 57/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno" [...]

Zarządzenie nr 56/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu" [...]

Zarządzenie nr 55/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno" [...]

Zarządzenie nr 54/06

w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego dla nauczycieli języków obcych   [...]

Zarządzenie nr 53/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Dostawa Oleju opałowego dla budynków użytecznisci publicznej Gminy stolno w sezonie grzewczym 2006/07" [...]

Zarządzenie nr 52/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Dostawa wyposażenia meblowego dla Szkoły Podstawowej w Stolnie' [...]

Zarządzenie nr 51/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły na odcinku 0,9 km" [...]

Zarządzenie nr 50/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa Zaspołu Szkół Nr 1 w Stolnie" [...]

Zarzadzenie nr 49/06

w sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w Robakowie" [...]

Zarządzenie nr 48/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwa "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie" [...]

Zarządzenie nr 47/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Udzielanie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego" pod [...]

Zarządzenie nr 46/06

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Czystem   [...]

Zarządzenie nr 45/06

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 44/06

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 43/06

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 42/06

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 41/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej  na przeprowadzenie postępowania przetargowego  na zadanie pod nazwą "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej  w Wabczu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z [...]

Zrządzenie nr 40/06

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2007 [...]

Zarządzenie nr 39/06

w sprawie  zasad  konsolidacji bilansu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 38/06

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej we wsi Robakowo  stanowiącej własność gminy   [...]

Zarządzenie nr 37/06

w sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego  na zadanie pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej-Osiedle Leśne w Paparzynie [...]

Zarządzenie nr 36/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno-etap II" [...]

Zarządzenie nr 35/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania pretargowego na zadanie pod nawą"Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie Etap II" [...]

Zarządzenie nr 34/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej  na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Modernizacja nawierzchni  drogi gminnej w miejscowości Wichorze" [...]

Zarządzenie nr 33/06

w sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wichorze"   [...]

Zarzadzenie nr 32/06

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Socjalnego na 2006 rok [...]

Zarządzenie nr 31/06

w sprawie nabycia przez Gminę Stolno od PKP prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowych położonych we wsi Stolno stanowiących własność państwa  [...]

Zarządzenie nr 30/06

w sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 060201 Grubno-Rybieniec" [...]

Zarządzenie nr 29/06

w sprawie ustalenia zasad umieszczania i odpłatnosci  ogłoszeń w gminnej gazecie lokalnej "Echo Stolna"   [...]

Zarządzenie nr 28/06

w sprawie zmiany planu działalnosci finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej na 2006 [...]

Zarządzenie nr 27/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Madernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Wichorze" [...]

Zarządzenie nr 26/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy oraz wyposażenie kuchni - świetlica cepno oraz Wabcz" [...]

Zarządzenie nr 25/06

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej [...]

Zarządzenie nr 24/06

w sprawie ustalenia ryczałtów dla Komendanta Gminnego,kierowców-Konserwatorów i Sekretarza ZG ZOSP [...]

Zarządzenie nr 23/06

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Remont połączony z modernizacją boiska sportowego  i świetlicy wiejskiej w Cepnie" [...]

Zarządzenie nr 22/06

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok [...]

Zarządzenie nr 21/06

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej we wsi Paparzyn stanowiącej własność gminy [...]

Zarządzenie nr 19/06

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2006 zadania publicznego pod nazwą"Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie organizacji imprez ,wujazdów turystycznych,wypoczynku letniego itp" [...]

Zarządzenie nr 18/06

w sprawie ogłoszania otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2006 roku zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprez integracyjnych,pikników oraz konkursów dla dzieci i młodzieży " [...]

Zarządzenie nr 17/06

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach [...]

Zarządzenie Nr 20/06

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nazadanie pod nazwą: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz” [...]

Zarządzenie nr 16/06

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/05 Wójta Gminy Stolno w sprawie zasad ustalenia  wynajmu lokali użytkowych stanowiących własnośc gminy [...]

Zarządzenie nr 15/06

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Małe Czyste stanowiącej własność gminy [...]

Zarządzenie Nr 14/06

  W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 244 424,00 ZŁ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA [...]

Zarządzenie nr 13/06

w sprawie zatwierdzenia planu działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2006 [...]

Zarządzenie nr 12/06

w sprawie ustalenia planu finansowego dla gminnych jednostek oświatowych na rok 2006 [...]

Zarządzenie Nr 11/06

 W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Paparzyn – Robakowo - Trzebiełuch” [...]

Zarządzenia Nr 10/06

  W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nadowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie i Szkoły Podstawowej w Małem Czystem.   [...]

Zarządzenie Nr 9/06

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wabcz” przeprowadzonego  w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 8/06

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu sprawnego, używanego pojazdu strażackiego” przeprowadzonego  w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 7/06

W sprawie powołania Społecznego Komitetu Pomocy dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Trzebiełuch w dniu 7.01.2006 r.   [...]

Zarządzenie Nr 6/06

  W sprawie   :  zwołania  zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w [...]

Zarządzenie Nr 5/06

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nadowóz uczniów d [...]

Zarządzenie nr 4/06

w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Urzędzie Gminy Stolno i jednost [...]

Zarządzenie Nr 3/06

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Paparzyn – Robakowo - Trzebiełuch” [...]

Zarządzenie Nr 2/06

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu sprawnego, używanego pojazdu strażackiego” przeprowadzonego  w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1/06

W sprawie regulaminu publikowania oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stolno    [...]

metryczka