2005

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2005

Zarządzenie nr 60

w sprawie stawek za 1 km [...]

Zarządzenie nr 61/05

w sprawie zmian do instrukcji eksploatacji systemów komputerowych [...]

Zarządzenie nr 59/05

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.  [...]

Zarządzenie Nr 58/05

W sprawie rozkładu czasu pracy w 2006 roku         [...]

Zarządzenie Nr 57/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie i Szkoły Podstawowej w Małem Czystem             [...]

Zarządzenie Nr 55/05

W sprawie zatwierdzenia planu działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej na 2005 r.           [...]

Zarządzenie Nr 54/05

  W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na dostawę wyposażenia gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie.         [...]

Zarządzenie Nr 53/05

W sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006 r.      [...]

Zarządzenie Nr 52/05

W sprawie ustalenia ryczałtów dla Komendanta Gminnego i kierowców konserwatorów          [...]

Zarządzenie Nr 51/05

W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie.         [...]

Zarządzenie Nr 50/05

W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z faksu oraz za usługi kserograficzne w Gminnym Centrum Informacji Młodzieżowej w Stolnie.           [...]

Zarządzenie Nr 49/05

W sprawie ustalenia zasad wynajmu sali narad w budynku gminnego ośrodka kultury,opieki społecznej i administracji w Stolnie.            [...]

Zarządzenie 48/05

W sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stolno           [...]

Zarzadzenie Nr 47/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2005/06 w ilości 110.000 litrów wdrodze przetargu nieograniczonego   [...]

Zarządzenie Nr 45/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2005/06 w ilości 110.000 litrów wdrodze przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 46/05

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.          [...]

Zarządzenie Nr 43/05

W sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego dla nauczycieli języków obcych           [...]

Zarządzenie Nr 42/05

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.        [...]

Zarządzenie Nr 41/05

W sprawie   ustanowienia odrębnej własności 2 samodzielnych lokali znajdujących się w budynku Nr 17 położonym w miejscowości Paparzyn na działce nr 233        [...]

Zarządzenie Nr 40/05

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.         [...]

Zarząrzenie Nr 39/05

W sprawie założeń do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowejna rok 2006            [...]

Zarządzenie Nr 38/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stolno (etap I)" przeprowadzonego w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 37/05

W sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych         [...]

Zarządzenie Nr 36/05

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego          [...]

Zarządzenie Nr 35/05

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego     [...]

Zarządzenie Nr 34/05

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego         [...]

Zarządzenie Nr 33/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 1Chełmno - Stolno (etap I Chełmno - Grubno) oraz Budowa [...]

Zarzadzenie Nr 32/05

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru banku do obsługi kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr l w Stolnie Etap [...]

Zarządzenie Nr 31/05

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVUU163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.           [...]

Zarządzenie Nr 30/05

W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów      [...]

Zarządzenie Nr 29/05

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na następujące zadanie:„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Małe Czyste       [...]

Zarządzenie Nr 28/05

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2005 zadania publicznegopn. "Organizacja imprez integracyjnych, pikników oraz konkursów dla dzieci i młodzieży itp.działalność" związanego z realizacją zadań Gminy Stolno w [...]

Zarządzenie Nr 27/05

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2005 zadania publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie organizacji imprez, wyjazdów turystycznych, wypoczynku letniego itp." z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Nr 26/05

  W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie (etap I)"  [...]

Zarządzenie Nr 25/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Paparzyn - Obory"przeprowadzonego w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 24/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie (etap I)"przeprowadzonego w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 23/05

W sprawie      ustalenia ryczałtów dla Komendanta Gminnego i kierowców -konserwatorów.        [...]

Zarządzenie Nr 22/05

W sprawie      ustalenia  wysokości ekwiwalentu pieniężnego   dla członków OSP  za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym     [...]

Zarządzenie Nr 21/05

W sprawie powołania komisji stypendialnej     [...]

Zarzadzenie Nr 20/05

 W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 6000 euro     [...]

Zarządzenie Nr 19/05

W sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Stolno        [...]

Zarządzenie Nr 18/05

W sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Stolnie   [...]

Zarządzenie Nr 17/05

W sprawie   sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z gruntami niezbędnymi do funkcjonowania tych lokali we wsi Wichorze , Cepno     [...]

Zarządzenie Nr 16/05

W sprawie   sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych położonych we wsi Rybieniec i Robakowo stanowiących własność Gminy       [...]

Zarządzenie Nr 15/05

    W sprawach organizacyjnych     [...]

Zarządzenie Nr 14/05

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno sprawozdania z wykonania budżetu Gmim za 2004 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 13/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów na następujące zadania:1.Dostawa kamienia wapiennego o frakcji 0-63 mm wraz z jego zakupem i dowozem do miejscowości położonych na terenie Gminy Stolno w [...]

Zarządzenie Nr 12/05

W sprawie   nieodpłatnego przejęcia   przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych.  [...]

Zarządzenie Nr 11/05

W sprawie harmonogramu realizacji budżetu gminy Stolno na 2005 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 10/05

W sprawie ustalenia planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Stolno na 2005r.   [...]

Zarządzenie Nr 9/05

W sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej   [...]

Zarządzenie Nr 8/05

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie w oparciu o przedłożone przez Zamawiającego materiały i pisemne informacje studiów wykonalności odrębnych dla następujących [...]

Zarządzenie Nr 7/05

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów na następujące zadania:1.Dostawa kamienia wapiennego o frakcji 0-63mm wraz z jego zakupem i dowozem do miejscowości położonych na terenie Gminy Stolno w [...]

Zarządzenie Nr 6/05

W sprawie   przejęcia   przez Gminę Stolno mienia od Spółdzielni   Mieszkaniowej „ WSPÓLNA" w Wabczu   [...]

Zarzadzenie Nr 5/05

W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Małe Czyste.     [...]

Zarządzenie Nr 4/05

W sprawie - zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w sołectwie Stolno  [...]

Zarządzenie Nr 3/05

W sprawie- zmiany Regulaminu Pracy i Wynagradzania Urzędu Gminy w Stolnie, Gminnego Zespołu Komunalnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej  [...]

Zarządzenie Nr 2/05

W sprawie: Zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie Nr 1/05

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowejna przeprowadzenie przetargu na zadania pod nazwą1. „ Doposażenie świetlic szkolnych szkół Gminy Stolno"2. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych i placów zabaw szkół Gminy [...]

metryczka