2004

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2004

Zarządzenie nr 45/04

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna dla wsi Grubno i Rybieniec z przepompowaniami  przydomowymi " [...]

Zarządzenie nr 44/04

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok [...]

Zarządzenie nr 43/04

w sprawie rozkladu czasu pracy na 2005 rok [...]

Zarządzenie nr 42/04

w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych [...]

Zarządzenie nr 41/04

w sprawie przyjęcia projektu budżetu [...]

Zarządzenie nr 40/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na położenie 300 m dywanika asfaltowego o szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem poboczy oraz położenie dywanika asfaltowego na placu parkingowym wraz z podbudową w [...]

Zarządzenie nr 37/04

w sprawie nieodpłatnego przejęcia  przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomosci Rolnych [...]

Zarządzenie nr 39/04

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Małe Czyste [...]

Zarządzenie nr 38/04

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych [...]

Zarządzenie nr 36/04

w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy nieruchomości gruntowych stanowiących wlasność Powiatu Chełmińskiego [...]

Zarządzenie nr 35/04

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Małe Czyste stanowiącej własność komunalną Gminy [...]

Zarządzenie nr 34/04

w sprawie uzupełnienia planu kont dla Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 33/04

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z gruntami niezbędnymi do funkcjonowania tych zasobów we wsi Robakowo [...]

Zarządzenie nr 32/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na budowę chodnika przy drodze krajowej nr 55 Nowy Dwór Gdański-Stolno w miejscowości Wabcz wraz z wykonaniem przepustu przez Strugę Sadzką w drodze przetargu [...]

zarządzenie nr 31/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pod nazwą"Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna z przydomowymi przepompowaniami scieków w drodze przetargu nieograniczonego" [...]

Zarządzenie nr 30/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2004/05 w ilosci 120.000 litrów w drodze przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie nr 28/04

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych [...]

Zarządzenie nr 29/04

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt [...]

Zarządzenie nr 27/04

w sprawie wprowadzenia instrukcji eksploatacji systemów komputerowych,zasad ochrony danych i nadzoru nad ekploatowanym oprogramowaniem oraz dopuszczeniem programów do eksploatacji w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 26/04

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania oprogramowania i sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 25/04

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej [...]

Zarzadzenie nr 24/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej i podłóg w Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie" w trybie procedury"Małe roboty o niskiej wartosci"   [...]

Zarządzenie nr 23/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pod nazwą "Remont zabezpieczający budynki mieszkalne w miejscowości Wichorze w trybie przetargu nieograniczonego" [...]

Zarządzenie nr22/04

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych [...]

Zarządzenie nr 21/04

w sprawie uzupełnienia składu  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie nr 20/04

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 19/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na naprawę główną autobusu AUTOSAW H9-21 w drodze zapytania o cenę [...]

Zarządzenie nr 18/04

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2004 r zadania publicznego pod nazwą"Organizacja imprez turystycznych ,wypoczynku letniego itp" [...]

Zarzadzenie nr 17/04

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/00 Zarządu Gminy Stolno z dnia 18 maja 2000 r. [...]

Zarządzenie nr 16/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na wykonanie zadania pod nazwą"Budowa zielnej bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie" w trybie procedury uproszczonej [...]

Zarządzenie nr 15/04

w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 14/04

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [...]

Zarządzenie nr 13/04

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Stolno mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych [...]

Zarządzenie nr 12/04

w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wichorze stanowiącej własność komunalną gminy [...]

Zarządzenie nr 11/04

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Komunalnego w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 10/04

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na wykonanoie zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stolnie"II etap w drodze procedury uproszczonej z klauzulą  zawieszajacą [...]

Zarządzenie nr 9/04

w sprawie nominowania osób do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na wykonanie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Grubno i Rybieniec z przepompowaniami przydomowymi ścieków w drodze procedury uproszczonej z [...]

Zarządzenie nr 8/04

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie nr 7/04

w sprawie zasad podawania do wiadomości publicznej wykazu  podatników  o których mowa w art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych [...]

Zarządzenie nr 6/04

w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków [...]

Zarządzenie nr 5/04

w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej na stanowisko z monitorami ekranowymi [...]

Zarządzenie nr 4/04

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego GOPS w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 2/04

w sprawie nominowania do skladu osobowego komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu  na wykonanie konalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Grubno i Rybieniec z przepompowaniami przydomowymi ścieków w drodze procedury uproszczonej [...]

Zarządzenie nr 3/04

w sprawie nomionowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na wykonanie zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stolnie" -II etap w drodze uproszczony z klauzurą zawieszającą [...]

Zarządzenie nr 1/04

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

metryczka