Wysokość opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 212, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Dz 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.
uchwala się, co następuje :
 
  § 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Stolno w wysokości 15,00 zł.
§ 2
 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 
§ 3
1. Pobór opłaty targowej w drodze inkaso, powierza się sołtysom z terenu Gminy Stolno dla miejscowości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr V/40/07  Rady Gminy Stolno z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów  wynagrodzenia za inkaso.
 
2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej z wysokości 5,00 zł pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
 
3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek budżetu Gminy Stolno lub w kasie Urzędu Gminy.
 
4. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w ciągu 14 dni po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3.
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr  XXV/193/05Rady Gminy w Stolnie z dnia 3 grudnia 2005r. w sprawie opłaty tergowej (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 143, poz .2592)
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Otlewska (30 listopada 2007)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (8 stycznia 2008, 08:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5656