Archiwum

Archiwum

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie w sezonie 2017/2018.

Gmina Stolno zaprasza do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018. Jednocześnie informuję, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.Treść [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w Gminie Stolno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w Gminie Stolno, wraz z prognozą [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom.

  W oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 j.t) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego

informacja o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego [...]

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stolno przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2014r.  poz.518 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom

                                                          O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej nr 060221 C w miejscowości Kobyły, gmina Stolno"

Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r., poz. 687 - ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z [...]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu w dniu 15.05.2014 r. Park Wiatrowy STOLNO II Sp. z [...]

Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż działki w miejscowości Pilewice

                                                                      [...]

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno wraz ze strategiczną oceną [...]

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grubno

W oparciu o art.39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) WÓJT  [...]

zmiana terminu składania wniosków dotyczących udzielania dotacji w zakresie wspierania sportu

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stolno Nr XXIX/234/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku ustala się termin składania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu do dnia 29 stycznia 2014 roku [...]

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Stolno Nr XIII/106/2012 z dnia [...]

Konkurs ofert Nr 2/13

Zarządzenie Nr 6/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/13 na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego    [...]

Konkurs ofert Nr 1/13

Zarządzenie Nr 5/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/13 na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego    [...]

zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowoo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stolno Nr X/80/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., zawiadamiam o [...]

Podział na obwody głosowania

zobacz treść [...]

Postanowienie Nr 25/12

w sprawie podziału Gminy Stolno na okręgi wyborcze. [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno i Cepno

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO      Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.) oraz uchwały Rady Gminy Stolno Nr [...]

Ogłoszenie o IV ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż budynku po byłej OSP w Paparzynie

WÓJT  GMINY  STOLNOw oparciu o art.39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) ogłasza I V  PRZETARG [...]

Konsultacje społeczne w sprawie nowych okręgów wyborczych

Wójt Gminy Stolno  przeprowadza w dniach: od 31.08.2012 do 14.09.2012 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Stolno  na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych [...]

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż budynku po byłej OSP w Paparzynie

WÓJT  GMINY  STOLNO w oparciu o art.39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom.

W oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2010r Nr 102, poz.651 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Stolno przeznaczonych do sprzedaży.

W oparciu o art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, [...]

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej OSP w miejscowości Paparzyn

WÓJT  GMINY  STOLNO w oparciu o art.39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. [...]

Wójt Gminy Stolno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca [...]

Wójt Gminy Stolno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabczu

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren we wsi Stolno w gminie Stolno.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren we wsi Stolno w gminie Stolno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały Nr XI/94/2011 z dnia 29 listopada [...]

Ogłoszenie o możliwych utrudnieniach w poborze wody

Urząd Gminy Stolno informuje , iż z powodu awarii gminnego ujecie wody w Stolnie mogą występować chwilowe przerwy w dostawie oraz obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. W związku z powyższym do momentu wykonania nowego [...]

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż budynku w m.Paparzyn - budynek po byłej OSP.

WÓJT  GMINY  STOLNO  w oparciu o art.38 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) [...]

Ogłoszenie podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały Nr XIII/106/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno.

O G Ł O S Z E N I E      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stolno przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno wraz z prognozą

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO      Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO      Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy [...]

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 2/12

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 2/12 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na [...]

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/12

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/12 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) n [...]

Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy na wykonanie : „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w/w gmin w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe

Urząd Gminy Stolno działając w imieniu Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Chełmno, poszukuje wykonawcy na wykonanie:  „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w/w gmin w ciepło,energię elektryczną i paliwa [...]

Zmiana numeru konta

Szanowni Państwo    Urząd Gminy Stolno uprzejmie informuje, że z dniem 4 stycznia 2012 r.  został otwarty rachunek bankowy, służący do wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od [...]

III ustny przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Stolno

                                                    O G Ł O S Z E N I [...]

Konkurs ofert Nr 2/12 na wykonanie zadania publicznego

zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2012 na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego  [...]

Konkurs ofert Nr 1/12 na wykonanie zadania publicznego

zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/12 na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego  [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STOLNO o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Robakowo, Sarnowo, [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Robakowo, Sarnowo, Pilewice, Gorzuchowo w gminie Stolno.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały Nr XI/93/2011 z dnia [...]

informacja o przyjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr X/81/2011 r. z dnia 4 listopada 2011.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno  Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stolno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

W oparciu o art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stolter” we wsi Grubno, gmina Stolno

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/35/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia [...]

informacja o posiedzeniach komisji Rady

  Stolno,2011.10.18STiDG.KSSG. 0012. 9.2011.JO        Informuję Szanownych Mieszkańców   gminy Stolno ,  że:             Na podstawie art. 11 b [...]

Ogłoszenie o II ustym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Stolno

 O G Ł O S Z E N I E     WÓJT  GMINY  STOLNO  w oparciu o art.39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr [...]

Obwodowe Komisje Wyborcze

  Z a r z ą d z e n i e Nr 88/2011 Wójta Gminy Stolno z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, [...]

Ogłoszenie 3 o sprzedaży samochodu służbowego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Urząd Gminy Stolno informuję o sprzedaży samochodu służbowego  Marka – Citroen ZX Kombi Kolor nadwozia - białyRok produkcji - 1995Silnik – 1,9 Turbo DieselSamochód nie [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO z dnia 10 SIERPNIA 2011 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Ogłoszeniee o sprzedaży samochodu służbowego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Urząd Gminy Stolno informuję o sprzedaży samochodu służbowego  Marka – Citroen ZX Kombi Kolor nadwozia - białyRok produkcji - 1995Silnik – 1,9 Turbo DieselSamochód nie [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Czystem

Wójt Gminy Stolno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w  Małem Czystem  Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie

Wójt Gminy Stolno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie  Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom

   O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stolno            W oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2010r Nr 102, poz.651 z [...]

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek w Stolnie

O G Ł O S Z E N I E  WÓJT  GMINY  STOLNO w oparciu o art.37 ust.1, art.38, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z [...]

druk zgłoszenia na ławnika

   KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. A. Właściwa rada gminy*, do której następuje zgłoszenie kandydata na ławnika [...]

Informacja o wyborach na Ławników

   Korekta do poprzedniej informacji Informacja O wyborach na ławników kadencja 2012 – 2015 Informacja  O  wyborach na  ławników kadencja  2012 – 2015  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 [...]

Ogłoszenie o sprzedaży działek w Stolnie

treść pełnego ogłoszenia [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno.

Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów położonych w gminie Stolno.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr XXXVIII/243/10 z dnia 21 września 2010 r.  o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch w Gminie Stolno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr V/41/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  o przystąpieniu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach Sarnowo,Klęczkowo,Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały nr V/40/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  o przystąpieniu [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO z dnia 6 MAJA 2011 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i [...]

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Urząd Gminy Stolno informuję o sprzedaży samochodu służbowego   Marka – Citroen ZX Kombi Kolor nadwozia - biały Rok produkcji - 1995 Silnik – 1,9 Turbo [...]

UWAGA!! AWARIA TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY

W związku z awarią linii telefonicznych mogą wystąpić problemu z łącznością telefoniczną z Urzędem Gminy. W związku z tym faktem poniżej podajemy trzy numery tel. komórkowych, pod którymi można się kontaktować:Skarbnik Gminy Beata [...]

Ważna informacja!!

UWAGA!! W dniu 24.12.2010r. Urząd Gminy Stolno będzie nieczynny. [...]

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego

Treść pełnego ogłoszenia [...]

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego

Urząd Gminy Stolno informuję o sprzedaży samochodu służbowego Marka - VW T4 skrzynia Rok produkcji - 1992 Silnik - 2,4 Diesel Kabina - 6 osób Ładowność - 975 kg Samochód nie posiada aktualnego badania technicznego, uszkodzona skrzynia [...]

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego przy powszchnym spisie rolnym 2010

Treść ogłoszenia   NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 r.Informuję, że w wyniku zakończonego w dniu 17.06.2010 r. naboru, na rachmistrzów spisowych wybranonastępujące osoby: rachmistrz spisowy: Rafał [...]

Ogłoszenie o przetargu

Treść pełnego ogłoszenia [...]

Ogłoszenie

Treść pełnego ogłoszenia [...]

Nabór uczestników do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie systemowym „Wykorzystać szansę”. Projekt będzie realizowany przez GOPS od marca 2010r. do grudnia 2010r. Finansowany będzie z funduszy [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawiew art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80 poz. 717 ze zm.) [...]

Dodatkowe dyżury peilęgniarsko - lekarskie

Drodzy Pacjenci z terenu Gminy Stolno Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów w związku ze wzmożoną zachorowalnością w sezonie grypowym wprowadzam w okresie od 01.12.2009 do 15.03.2010r. dyżury pielęgniarsko – lekarskie w soboty w [...]

SKR Paparzyn sprzeda działkę

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Paparzynie sprzeda działkę o powierzchni 0.8677ha połóżoną we wsi Paparzyn z przeznaczeniem na cele usługowe. Bliższe informacje pod tel nr (56) 686 55 02 [...]

Wykaz działek na sprzedaż w miejscowości Stolno

Treść pełnego ogłoszenia [...]

I przetarg ustny na sprzedaż działki w Sarnowie

Treść pełnego ogłoszenia UWAGA!! PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 10:00 [...]

Ogłoszenie o sprzedaży działek w Grubnie

treść pełnego ogłoszenia [...]

Wykaz działek na sprzedaż w miejscowości Sarnowo

Treść pełnego ogłoszenia [...]

I Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Robakowo

Treść pełnego ogłoszenia (w dniu 26.05.2009 dopisano godzinę przetargu) [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno - 2

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno. Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

UWAGA!! Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Stolno

I n f o r m a c j a     Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Stolno, iż od 1 marca 2009 roku Urząd Gminy Stolno zmienia godziny pracy. Zmiana godzin urzędowania dotyczy również jednostek organizacyjnych gminy tj. [...]

informacja o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOLNO.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno                           Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Urząd Gminy Stolno sprzeda autobus Autosan H9-20 Rok produkcji - 1987 (po odbudowie nadwozia w roku 2004) Silnik SW-400 - poj. 6540 cm3 Zarejestrowany, posiadający aktualne badanie techniczne.   Kontakt: Tel. 56 677 [...]

Uczeń na wsi

OKÓLNIK         Urząd Gminy Stolno informuje, że od 1 do 30 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stolnie przyjmowane będą wnioski na pomoc materialną w ramach programu „Uczeń na wsi”. [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Wójt Gminy Stolno podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie na okres 21 dni począwszy od dnia 17 lipca 2008r zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych [...]

Konsultacje funduszy pomcowych

KONSULTACJE FUNDUSZY POMOCOWYCHW ramach współpracy pomiedzy Urzedem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Starostwem Powiatowym w Chełmnie przeprowadzone zostana trzy spotkania konsultacyjne na temat pozyskiwania Unijnych Funduszy [...]

Informacja w sprawie wymiany dowodów osobistych

INFORMACJA   Urząd Gminy w Stolnie informuje, iż dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują ważność do dnia 31 marca 2008r. Jednakże wyiana dowodów osobistych trwa tylko do 31 grudnia 2007r.i termin ten nie [...]

Informacja w/s zmiany dowodów osobistych

INFORMACJA Urząd Gminy w Stolnie, przypomina, że dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2007r. Powyższy termin jest ostateczny i nie będzie przdłużany przez Ministerstwo Spraw [...]

metryczka