informacja o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOLNO.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stolno
 
                        Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KEIRUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOLNO.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Stolnie pok. nr 8 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Stolno.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (30 stycznia 2009)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (5 lutego 2009, 13:26:16)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (2 lutego 2011, 08:22:33)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum wiadomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1964