OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 20 kwietnia 2009 r. do 2 czerwca 2009 r. W siedzibie Urzędu Gminy Stolno w godz. od 8.00 do 14.00, pok. Nr 8
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie o godz. 11.00 pok. Nr 10
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2009 r.

Wójt Gminy Stolno

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (17 marca 2009)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (19 marca 2009, 10:26:56)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (2 lutego 2011, 08:22:03)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum wiadomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2234