Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO z dnia 6 MAJA 2011 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Stolno uchwały XVIII/119/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod wydobycie kopalin w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie w godz. od 8.00 do 14.00, pok. Nr 8 
  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2011 r. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie o godz. 10.00 pok. 8. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod wydobycie kopalin w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie. 
                                                                                         WÓJT GMINY STOLNO

karta na portalu www.ekoportal.pl

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (6 maja 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (6 maja 2011, 14:10:48)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:29:52)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2500