Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek w Stolnie

O G Ł O S Z E N I E 

WÓJT  GMINY  STOLNO w oparciu o art.37 ust.1, art.38, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) ogłasza   
I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 
 
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Stolno, zapisanych w księdze wieczystej KW TO1C/00018886/7, oznaczonych w ewidencji  gruntów działkami: 
  • nr  240/7 o pow.0,1463 ha. Cena  wywoławcza  wynosi 32.349,00 zł /w tym  23%  VAT/ 
Wadium  10% ceny wywoławczej -  3235,00 zł. 
  • nr  240/9 o pow.0,1670 ha. Cena wywoławcza  wynosi  36.777,00 zł  /w tym  23% VAT/ 
Wadium  10% ceny wywoławczej  - 3678,00 zł. 
Dla  w/w działek  zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
  • nr  240/8   o pow.0,2009 ha.   Cena wywoławcza  wynosi 24.300,00 zł, 
Wadium  10% ceny wywoławczej  -  2430,00 zł. 
  • nr  240/10 o pow.0,3005 ha.  Cena wywoławcza  wynosi 35.700,00 zł 
Wadium  10% ceny wywoławczej  -  3570,00 zł. 


Dla terenu, na którym znajdują się w/w działki brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy, jest to teren opisany jest jako teren osadniczo – rolniczy. 
Dla działek o numerach 240/7, 240/9  zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy       z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Natomiast działki nr 240/8 i 240/10 wg zapisu  ewidencji gruntów stanową  grunty rolne klasy RII  i RIIIa. Nie wydano decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy. 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług zbywane działki nr 240/8, 240/10 zwolnione są z podatku VAT. 
Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. 
Przetargi odbędą się 20 września 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno sala nr 10 
Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny  10.00. 
  
Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest  wpłacenie  wadium w  formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy BS Chełmno Nr 47948600050011200620050006   do dnia   
14 września  2011r.  ( włącznie) wraz z  określeniem numeru działki, na którą dokonywana jest wpłata. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału          w jednym przetargu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
  
  
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej           w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna  najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym      w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 8  lub tel.pod nr          ( 56) 677-09-20 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Gminy  pod adresem www.bip.stolno.com.pl 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Stolno
                                                                                                   Jerzy  Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Danuta Szulc (18 lipca 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (18 lipca 2011, 21:25:57)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:30:54)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2528