Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie

Wójt Gminy Stolno 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)
1.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)    kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
4)    oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej, dydaktycznej;
5)    oryginałów lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8)    oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
10)  oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
11)  oryginału lub kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
12)  oryginału lub kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
13)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
14)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15)  oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2.    Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.
3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:  Urzędu Gminy Stolno, pokój nr 6 ( sekretariat ). Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez  Wójta Gminy Stolno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Arendt (19 lipca 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (19 lipca 2011, 14:13:30)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:31:10)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2198