OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stolter” we wsi Grubno, gmina Stolno

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/35/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stolter” we wsi Grubno, gmina Stolno oraz na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stolter” we wsi Grubno, gmina Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 listopada 2011r. do 5 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, pokój nr 8, o godz. 9.00
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stolno z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 grudnia 2011r.

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (4 listopada 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (4 listopada 2011, 08:17:26)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 grudnia 2011, 12:32:11)
Zmieniono: Archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555