Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STOLNO 
o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Robakowo, Sarnowo, Pilewice, Gorzuchowo w gminie Stolno. 
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
w części obręb Robakowo, Sarnowo, Pilewice, Gorzuchowo w gminie Stolno, przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (ŚOOS). 
  
Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu opracowania planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu  zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 
  
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie. 
  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w formie: 
- na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adresem: budownictwo@stolno.com.pl 
  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
  
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stolno. 
 
 
 
          
                                                                                                    Wójt Gminy Stolno

metryczka


Wytworzył: Piotr Pachul (13 grudnia 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (13 grudnia 2011, 09:00:39)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (26 czerwca 2012, 08:16:45)
Zmieniono: Przeniesienie z aktualności do archiwum aktualności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2186