Ogłoszenie podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały Nr XIII/106/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno.

O G Ł O S Z E N I E 
    
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stolno uchwały Nr XIII/106/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Stolnie, Stolno 112, 86-212 Stolno - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
JEDNOCZEŚNIE 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno (zgodnie z uchwałą Nr XIII/106/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 21 lutego 2012 roku).
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Stolnie (Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego, pokój nr 8) oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Stolno.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 
 
Jerzy Rabeszko
Wójt Gminy Stolno

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (27 kwietnia 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (9 maja 2012, 09:16:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 stycznia 2013, 07:52:22)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2136