Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren we wsi Stolno w gminie Stolno.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren we wsi Stolno w gminie Stolno, przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (ŚOOS). 
  
Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu opracowania planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu  zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 
  
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie. 
  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w formie: 
- na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adresem: budownictwo@stolno.com.pl 
  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
  
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stolno. 
  
 
                                                                                                  WÓJT GMINY STOLNO

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (17 maja 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 maja 2012, 11:57:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 stycznia 2013, 07:51:34)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2091