Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej OSP w miejscowości Paparzyn

WÓJT  GMINY  STOLNO 
w oparciu o art.39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) 
  
ogłasza 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
  
na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym ( po byłej OSP) usytuowany na działce nr 231/1 o pow. 0,0100 ha położonej we wsi Paparzyn, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00008882/6. 
Cena  wywoławcza   nieruchomości wynosi  15.000,00 zł. ( słownie złotych: piętnaście tysięcy   00/100 ). 
Wadium  10% ceny wywoławczej -  1500,00, zł 
  
Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno teren jest opisany jako teren usług. 
Działka zabudowana prawie w całości budynkiem po byłej Straży Pożarnej, dobudowany do budynku byłego młyna. Jest to budynek parterowy z użytkowym poddaszem   o powierzchni użytkowej parteru i poddasza  100,90 m2. Fundament i ściany ceglane. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą. Ściany budynku otynkowane. 
W budynku na parterze znajdują się 2 pomieszczenia,  na poddaszu 1 pomieszczenie ze skosami obniżającymi wysokość. Budynek wyposażony w energię i wodę. Dojazd z drogi asfaltowej. Na nie wielkiej części działki znajdują się urządzenia telekomunikacji. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT. 
Przetarg  odbędzie się  07 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno 
sala nr 10  o godzinie  10.00. 
Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest  wpłata   wadium w  formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy BS Chełmno Nr 47948600050011200620050006    
do dnia    01 sierpnia 2012r.  ( włącznie). 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
  
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna  najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Nieruchomość można oglądać  w dni robocze od 8.00 -13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem Gminy. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 8  lub tel.pod nr ( 56) 677-09-20 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Gminy  pod adresem www.bip.stolno.com.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (26 czerwca 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (26 czerwca 2012, 08:06:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 stycznia 2013, 07:51:15)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2369