Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Stolno przeznaczonych do sprzedaży.

W oparciu o art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Stolno przeznaczonych do sprzedaży. 
  
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne  o łącznej powierzchni 0,0532 ha położone 
we wsi Grubno, zapisane w księdze wieczystej  TO1C /00014189/3, oznaczone w ewidencji 
gruntów działkami  o numerach: 1/24 o pow. 0,0229 ha,  3/10 o pow. 0,0303 ha. 
  
Łącznie cena w/w działek wynosi  1880,00 zł ( słownie złotych: tysiąc osiemset osiemdziesiąt 
00/100) 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług   (Dz. U  z 2011r.  Nr 177, poz 1054 ).zbywane działki  zwolnione są z podatku VAT. 
Sprzedaż w/w działek następuje w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
  
Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w/w działki leżą w terenach opisanych jako tereny rolne - użytkowane rolniczo. Wg zapisu w ewidencji gruntów  w/w działki oznaczone jako grunty rolne  klasy R-IVa. Kształt działek niekorzystny i nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. W/W działki nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. 
  
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy  od dnia  24 lipca 2012r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stolno oraz w sołectwie Grubno. 
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy pod adresem www.bip.stolno.com.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  pokój nr 8 lub  tel. Pod nr (56) 677-09-20. 
  
  
  
                                                                                               Wójt Gminy Stolno 
                                                                                                 Jerzy  Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (24 lipca 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (24 lipca 2012, 12:59:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (8 stycznia 2013, 07:51:08)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3997