zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowoo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stolno Nr X/80/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 18 stycznia do 8 lutego 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie, Stolno 112 w godzinach pracy urzędu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Stolnie w sali konferencyjnej o godz. 1200
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęcie w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2013 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
  
  Jednocześnie w związku postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (ŚOOS) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym. 
  
  Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone: 
1.      pisemnie na adres: Urząd Gminy w Stolnie, Stolno 112, 86-212 Stolno, 
2.      ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Stolnie, 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@stolno.com.pl  (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) do dnia 25 lutego 2013 r. 
  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stolno. 
 
 
Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Rabeszko (8 stycznia 2013)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (9 stycznia 2013, 07:40:57)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (18 czerwca 2013, 09:22:15)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1624