Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grubno

W oparciu o art.39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.)
WÓJT  GMINY  STOLNO 
ogłasza 
 I I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej położonej we wsi Grubno, zapisanej w księdze wieczystej  TO1C/00027959/6, oznaczonej w ewidencji  gruntów działką nr  86 o pow.0,3100 ha.  Cena wywoławcza  wynosi 26.000,00 zł w tym 23% podatku VAT. Wadium  10% ceny wywoławczej  -  2600,00 zł 
  
Dla terenu, na którym znajduje się w/w działka brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dla w/w działki  została wydana decyzja o warunkach zabudowy z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach  ca 177,00 m długości i 17,46 m. szerokości, posiadająca  bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się zabudowy siedliskowe oraz działki stanowiące własność prywatną z ustalonym prawem do zabudowy mieszkaniowej, wyposażone sieć energetyczną, wodociągową. Działka nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. 
  
Przetarg odbędzie się  25 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno sala nr 10 o godzinie  10.00. 
Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wniesienie  wadium w  formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy BS Chełmno Nr 47948600050011200620050006   do dnia 20 lutego 2014r. (włącznie) 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna  najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stolno i  w sołectwie Grubno oraz publikowane na   stronach internetowych Gminy  pod adresem www.stolno.com.pl i www.bip.stolno.com.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 8  lub tel. pod nr ( 56) 677-09-20. 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Stolno
                                                                                                   Jerzy  Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (13 stycznia 2014)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (13 stycznia 2014, 12:44:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (9 września 2015, 09:46:03)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1168