Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż działki w miejscowości Pilewice

                                                                                                 
W oparciu o art.38 ust.1i 2, art.40 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2010r  Nr 102,  poz. 651 z  późn. zm.) 
                                                  WÓJT  GMINY  STOLNO 
ogłasza 
I  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY 
na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej położonej we wsi Pilewice, zapisanej w księdze wieczystej  TO1C/00014128/8, oznaczonej w ewidencji  gruntów działką nr  16/7o pow.0,1600 ha,  stanowiąca  grunty orne RIIIb. 
  
Cena wywoławcza działki  wynosi  3400,00  (słownie złotych: trzy tysiące czterysta ). 
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
( Dz.U. z 2011r Nr 177 z późn. zm.) zbywana działka zwolniona  jest z podatku VAT. 
  
Z uwagi na niekorzystny  kształt i brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej działka 
nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Przetarg ogranicza  się 
do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 16/1 i 17/23, położonych we wsi 
Pilewice. 
Dla terenu, na którym znajduje się w/w działka brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy w/w działka leży w terenach opisanych jako tereny rolne. Położona jest w otoczeniu gruntów rolnych i użytkowana rolniczo. W/w działka nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. Gmina sprzedaje w/w działkę w/g danych z ewidencji gruntów. Wznowienie granic działki Nabywca wykona we własnym zakresie. 
  
Przetarg odbędzie się  10 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Stolno sala nr 10 o godzinie  10.00. 
Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłata  wadium w pieniądzu w wysokości 680,00 zł  na konto Urzędu Gminy BS Chełmno Nr 47948600050011200620050006  w terminie do dnia 03 czerwca 2014r.  ( włącznie) 
  
W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, którzy do dnia 03 czerwca 2014r zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno i wniosą wadium  w wyznaczonym terminie. 
Lista osób zakwalifikowanych do  w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stolno,  w dniu  09 czerwca 2014r. 
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna  najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stolno i  w sołectwie Pilewice oraz publikowane na   stronach internetowych Gminy  pod adresem www.stolno.com.pl i www.bip.stolno.com.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 8  lub tel. pod nr  ( 56) 677-09-20. 
  
  
  
                                                                                     
  
                                                                        Wójt Gminy Stolno 
                                                                          Jerzy  Rabeszko

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (28 kwietnia 2014)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (28 kwietnia 2014, 14:04:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (17 sierpnia 2015, 07:46:49)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909