Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej nr 060221 C w miejscowości Kobyły, gmina Stolno"

Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r., poz. 687 - ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267 – z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Stolno, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
 
"Budowa drogi gminnej nr 060221 C w miejscowości Kobyły, gmina Stolno".
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działka przeznaczona pod drogę):
 
1. w obrębie ewidencyjnym Kobyły, jednostce ewidencyjnej Stolno:
•      działka bez podziału: 25, 
•      działka podzielona: 3/23 (3/24, 3/25, 3/26).
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej  i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju 16 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie gminy Stolno i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie, na stronach internetowych w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że sprawa powinna zostać załatwiona najpóźniej, w terminie do dnia 25 czerwca 2014r.
 
 
 
z up. Starosty
(-) Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska - (27 maja 2014)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (29 maja 2014, 07:34:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (9 września 2015, 09:44:17)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 620