2008

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2008

Zarządzenie nr 75/08

W sprawie rozkładu pracy w 2009 roku [...]

Zarządzenie nr 74/08

W sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia będącego samodzielnym Publicznym zakładem opieki zdrowotnej [...]

Zarządzenie nr 73/08

W sprawie zmiany Uchwały Nr 81/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Zarządzenie nr 72/08

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 71/08

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2008 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 lutego 2008r w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP. [...]

Zarządzenie nr 70/08

W sprawie czasowego powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 68/08

W sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2009 r. [...]

Zarządzenie nr 67/08

W sprawie zmiany uchwaly Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r [...]

Zarządzenie nr 66/08

W sprawie odwolania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 65a/08

W sprawie korekty budżetu [...]

Zarządzenie nr 65/08

W sprawie zmiany Uchwaly nr XII/81/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r [...]

Zarządzenie nr 64/08

W sprawie Uchwaly nr XII/81/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r [...]

Zarządzenie nr 63/08

W sprawie powolania uzupelniającej obsady stalego Dyżuru Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 62/08

W sprawie odwolania obsady stalego dyżuru Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 61/08

W sprawie zmiany zarządzenia nr 48/05 Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących wlasność Gminy Stolno z późniejszymi zmianami. [...]

Zarządzenie nr 60/08

W sprawie aktualizacji planów finansowych dla gminnych jednostek oświatowych na rok 2008 [...]

Zarządzenie nr 59/08

W sprawie poręczenia dla fundacji "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Dzialania z siedzibą w Chelmży [...]

Zarządzenie nr 58/08

W sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie po nazwą "Zakup autobusu szkolnego"... [...]

Zarządzenie nr 57/08

W sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego dla nauczycieli języków obcych [...]

Zarządzenie nr 56/08

W sprawie zmiany uchwaly nr XII/81/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. [...]

Zarządzenie nr 55/08

W sprawie wytycznych do opracowania materialów planistycznych do projektu uchwaly budżetowej na rok 2009 [...]

Zarządzenie nr 54/08

W sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej polożonej we wsi Wichorze stanowiącej zespól dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków [...]

Zarządzenie nr 53/08

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej polozonej we wsi Robakowo. [...]

Zarządzenie nr 52/08

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Zarządzenie nr 47/08

W sprawie zmiany uchwaly nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 46/08

W sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi we wsi Cepno na odcinku 0,5 km przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. [...]

Zarządzenie nr 43/08

W sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości polożonej we wsi Paparzyn. [...]

Zarządzenie nr 42/08

W sprawie aktualizacji planów finansowych dla gminnych jednostek oświatowych na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 41/08

W sprawie przedstawienia sprawozdania z dzialalności rzeczowo-finansowej Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2007 r oraz przyjęcia planu rzeczowo finansowego zakladanego funduszu świadczeńsocjalnych na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 40/08

W sprawie powolania komisji do opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokali socjalnych. [...]

Zarządzenie nr 39/08

W sprawie zmiany uchwaly nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok . [...]

Zarządzenie nr 38/08

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej polożonej we wsi Paparzyn. [...]

zarządzenie nr 36/08

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Wynagrodzenia Urzędu Gminy w Stolnie, Gminnego Zespolu Komunalnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. [...]

Zarządzenie nr 34/08

W sprawie zmiany zarządzenia 23/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie aktualizacji planów finansowych dla gminnych jednostek oświatowych na rok 2008. [...]

Zarządzenie nr 33/08

W sprawie zmiany zarządzenia nr 87/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 28.12.2007 r. w sprawie rozkladu pracy w 2008 roku. [...]

Zarządzenie nr 32/08

W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali oraz oplat okolo czynszowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stolno na 2008r. [...]

Zarządzenie nr 31/08

W sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Remont obiektu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i Robakowie-etap II Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie" [...]

Zarządzenie nr 30/08

W sprawie powolania komisji do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym o udzielenie dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestrów zabytków. [...]

Zarządzenie nr 29/08

W sprawie zmiany zarządzenia nr 48/05 Wójta Gminy Stolno w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących wlasność Gminy Stolno z późniejszymi zmianami. [...]

Zarządzenie nr 28/08

W sprawie nominowania do skladu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przylączami dla wsi Trzebieluch, Zalesie"... [...]

Zarządzenie nr 27/08

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2007r. [...]

Zarządzenie nr 26/08

W sprawi ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2008 zadania publicznego pn."Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych i osób z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem spolecznym w formie organizacji imprez, wyjazdów". [...]

Zarządzenie nr 25/08

W sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2008 zadani publicznego pn. "organizacja imprez integracyjnych, pikników, konkursów oraz innych imprez o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Gminy" [...]

Zarządzenie nr 24/08

W sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzialania "Vistula-Terra-Culmensis-Rozwój przez Tradycję" [...]

Zarządzenie nr 23/08

W sprawie aktualizacji planów finansowych dla gminnych jednostek oświatowych na 2008r. [...]

Zarządzenie nr 22/08

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej we wsi Paparzyn na odcinku 15 km"przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   [...]

Zarządzenie nr 21/08

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i Robakowie "etap II Gminny Ośrodek Zdrowia W Robakowie [...]

Zarządzenie nr 20/08

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stolno Nr 14/2008 z dnia 15 lutego 2008 r w/s powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 19/08

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stolno Nr 13/2008 z dnia 15 lutego 2008 r w/s powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 18/08

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stolno Nr 8/2008 z dnia 11 lutego 2008 r w/s powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 17/08

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze wUrzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 16/08

w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej na stanowiskach z monitorami ekranowymi [...]

Zarządzenie nr 15/08

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stolno nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stolno [...]

Zarządzenie nr 14/08

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 13/08

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 12/08

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i Robakowie" etap I wiejski Ośrodek Zdrowia w Robakowie. [...]

Zarządzenie nr 11/08

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu  pożarniczym [...]

Zarządzenie nr 10/08

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków " [...]

Zarządzenie nr 9/08

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego [...]

Zarządzenie nr 8/08

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 7/08

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z gruntami niezbędnymi do funkcjonowania tych lokali. [...]

Zarządzenie nr 6/08

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Paparzyn [...]

Zarządzenie nr 4/08

w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek oświatowych Gminy Stolno na 2008 rok [...]

Zarządzenie nr 3/08

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2008 rok.   [...]

Zarządzenie nr 2/08

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2007r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 1/08

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

metryczka