2008 rok

2008 rok

Uchwała nr 141

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na rok 2009 r. [...]

Uchwała nr 140

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2009r. [...]

Uchwała nr 141/2008

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na 2009 r. [...]

Uchwała nr 140/2008

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2009 r. [...]

Uchwała nr 134/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników szkół nie będących nauczycielami [...]

Uchwała 139/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Uchwała 138/08

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniupożarniczym. [...]

Uchwała 137/08

w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała 136/08

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego2008 r. [...]

Uchwała 135/08

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami,stanowiącymi własnośćGminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 70 z dnia 19.01.2009 [...]

Uchwała 133/08

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ześrodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2009 r. [...]

Uchwała 132/08

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania ProblemówAlkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r. [...]

Uchwała 131/08

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 440 z dnia 11.03.2009 [...]

Uchwała 130/08

W sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin WojewództwaToruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Stolno z tego Związku. [...]

Uchwała 129/08

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Stolnie do załatwiania spraw z zakresuadministracji publicznej. [...]

Uchwała 128/08

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniupożarniczym. [...]

Uchwała 127/08

W sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie zmian we wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych dokonujących wyłącznie wprowadzenia do istniejącego wpisu kodów PKD 2007. [...]

Uchwała 126/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Uchwała 125/08

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [...]

Uchwała 124/08

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok [...]

Uchwała 123/08

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rokpodatkowy 2009. [...]

Uchwała 122/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Uchwała 121/08

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 120/08

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przezWójta w 2008 r. [...]

Uchwała 119/08

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod wydobycie kopalin w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo. [...]

Uchwała 118/08

w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw. [...]

Uchwała 117/08

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała 116/08

w sprawie przystąpienia Gminy Stolno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. [...]

Uchwała 115/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Uchwała 114/08

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonejwe wsi Wichorze stanowiącej zespół dworsko parkowy wpisany dorejestru zabytków oraz podwyższenia bonifikaty. [...]

Uchwała 113/08

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno. [...]

Uchwała 112/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Stolno [...]

Uchwała 111/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

uchwała 110/08

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnegopn.:”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch - [...]

uchwała 109/08

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i stratInstytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

uchwała 108/08

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i stratPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie. [...]

uchwała 107/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Uchwała 106/08

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Chełmińskiego ParkuKrajobrazowego. [...]

Uchwała 105/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. wsprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. [...]

Uchwała 104/08

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz ParafiiRzymskokatolickich w Sarnowie i w Wabczu [...]

Uchwała 103/08

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2007r. orazudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała 102/08

W sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Stolno z wykonania rocznego programuspołeczno –gospodarczego Gminy Stolno za 2007r. [...]

Uchwała 101/08

w sprawie  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Robakowo” [...]

Uchwała 100/08

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarnowo” [...]

Uchwała 99/08

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rybieniec” [...]

Uchwała 98/08

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wabcz” [...]

Uchwała 97/08

w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz  dostarczanie   ścieków   do   gminnej    kanalizacji    sanitarnej  i  oczyszczalni   [...]

Uchwała 96/08

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stolno [...]

Uchwała 95/08

w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stolno [...]

Uchwała 94/08

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych  wchodzących   w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stolno. [...]

Uchwała 93/08

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stolno na lata 2008 – 2012. [...]

Uchwała 92/08

w sprawie  przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2008 r. [...]

Uchwałą 91/08

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na 2008 [...]

Uchwała 90/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała 89/08

  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilakt [...]

metryczka