Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • art. 951 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami)


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
  • Dokument tożsamości spadkodawcy i świadków.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa: za sporządzenie protokołu 22 zł wpłata w kasie urzędu lub na konto nr 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02

V. Uwagi 

1. Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność dwóch pełnoletnich świadków.

2. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu osoba która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, niewidomy, głuchy, niemy, kto nie może czytać i pisać, kto nie włada językiem polskim, skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania, osoba dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, małżonek tej osoby, jej krewni.


metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (25 listopada 2016)
Opublikował: Anna Kotowska (25 listopada 2016, 11:41:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 11:22:52)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285