Akt stanu cywilnego - odtworzenie treści

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

 • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r.  poz. 2224 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. Nr, poz. 1000 z późniejszymi  zmianami),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) .

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju:

 • Podanie,
 • dowód osobisty wnioskodawcy / do wglądu /,
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 • inne dokumenty np. . protokoły z przesłuchań świadków.


Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

 • wniosek,
 • dowód osobisty wnioskodawcy / do wglądu /,
 • zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i z USC Łodzi-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu,
 • inne dokumenty np. protokoły przesłuchań świadków.

II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa  39 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Do 30 dni od daty złożenia wniosku*

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

V. Uwagi:

1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłużyć wraz z tłumaczenie na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

3. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prywatny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:08:18)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:41:39)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2396