Imię i nazwisko - zmiana

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 10 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi  zmianami),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami).


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek z uzasadnieniem ( wnioskodawca składa się do wybranego kierownika stanu cywilnego).
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa:
Decyzja zmieniająca imię lub nazwisko - 37 zł.


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Do 30 dni od daty złożenia wniosku*

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

V. Tryb odwoławczy


Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia

VI. Uwagi
 1. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).

2.Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianie nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed kierownikiem USC.

4. Zmiana nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: nazwiska ośmieszającego, na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

5. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.


Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska Wniosek (38kB) word .

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:25:57)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:31:25)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1982