Rejestracja małżeństwa

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., , poz. 2086 z późniejszymi  zmianami);

I. Dokumenty od wnioskodawcy


Do ślubu cywilnego lub wyznaniowego:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • dowody osobiste / do wglądu,
  • Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sadu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Cudzoziemiec składa również odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.

II. Wymagane opłaty


Oplata skarbowa:
sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego) - 84 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od chwili kiedy osoby, które mają zawrzeć związek małżeński, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują 1 odpis.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02 

V.Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą z polskim konsulem.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:32:09)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:23:50)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2372