Akt stanu cywilnego - sprostowanie treści

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

 Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami);


 Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o sprostowanie wraz z uzasadnieniem.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa:  39 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Do 30 dni od daty złożenia wniosku*

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02 VI. Uwagi


*Wniosek składa osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, lub osoba mająca w tym interes prawny. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.


Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Wniosek (38kB) word .

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:46:15)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:17:23)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2149