2009

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2009

Zarządzenie nr 94/09

w/s rozkładu czasu pracy w 2010 roku [...]

Zarządzenie 93/09

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2009 rok [...]

Zarządzenie 92/09

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 91/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą:"Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 90/09

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Małe Czyste [...]

Zarządzenie 89/09

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009 [...]

Zarządzenie 88/09

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 87/09

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stolno na cele publiczne zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Obory [...]

Zarządzenie 86/09

w sprawie nominowania do skłądu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na "Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 84/09

w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie w formie refundacji projektu:" remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury [...]

Zarządzenie 83/09

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok [...]

Zarządzenie 82/09

w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 81/09

sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy Stolno na rok 2009.  [...]

Zarządzenie 80/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiącychwłasność Gminy Stolno na rzecz ich uŜytkowników wieczystych.  [...]

Zarządzenie 79/09

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych  [...]

Zarządzenie 78/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków –etap IV (100 sztuk)” przeprowadzonego w trybie przetargu [...]

Zarządzenie 77/09

w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz jego Najemcy wraz z gruntemniezbędnym do funkcjonowania tego lokalu.  [...]

Zarządzenie 76/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanejpołoŜonej we wsi Małe Czyste  [...]

Zarządzenie 75/09

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiącychwłasność Gminy Stolno na rzecz ich użytkowników wieczystych.  [...]

Zarządzenie 74/09

w sprawie udzielenia poŜyczki Fundacji Ziemia Gotyku –Lokalnej Grupy Działania z siedzibąw Brąchnówku  [...]

Zarządzenie 73/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009.  [...]

Zarządzenie 72/09

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"   [...]

Zarządzenie 71/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.  [...]

Zarządzenie 70/09

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sarnowo  [...]

Zarządzenie 69/09

w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny stanu technicznego oraz przydatności dodalszego uŜytkowania składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Stolno i określeniazakresu jej działania.  [...]

Zarządzanie 68/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/13/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwaleia budżetu gminy na 2009 r.  [...]

Zarządzenie 67/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiącychwłasność Gminy Stolno połoŜonych we wsi Grubno na rzecz ich uŜytkownikawieczystego.  [...]

Zarządzenie 66/09

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno informacji o przebiegu wykonaniabudŜetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowychsamorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opiekizdrowotnej za I [...]

Zarządzenie 65/09

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwałybudŜetowej na rok 2010  [...]

Zarządzenie 64/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nawolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno.  [...]

Zarządzenie 63/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielaubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  [...]

Zarządzenie 62/09

w sprwie zmiany uchwwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudni 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009 [...]

Zarządzenie 61/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej we wsi Sarnowo  [...]

Zarządzenie 60/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanejpołoŜonej we wsi Sarnowo  [...]

Zarządzenie 59/09

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonymna sprzedaŜ nieruchomości gruntowych  [...]

Zarządzenie 58/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwaleniabudŜetu gminy na rok 2009.  [...]

Zarządzenie 57/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą:" Remont świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec [...]

Zarządzenie 56/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą:"Remont świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo" [...]

Zarządzenie 55/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 54/09

w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 53/09

w sprawie ustalenia „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracownikówsamorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczychstanowiskach urzędniczych”.  [...]

Zarządzenie 52/09

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiskaurzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno.  [...]

Zarządzenie 51/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy Stolno na rok 2009.  [...]

Zarządzenie 50/09

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 49/09

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej połoŜonej we wsi Trzebiełuch  [...]

Zarządzenie 48/09

w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie w formie refundacji projektu:"Przebudowa drogi Stolno- Małe Czyste na odcinku 1,9 km [...]

Zarządzenie 47/09

w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego w celu realizacji Projektu: „Nauczycieluczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświatyz terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” w ramach ProgramuOperacyjnego [...]

Zarządzenie 46/09

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej iorganizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 45/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz”przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 44/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowościGrubno (II etap)” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 43/09

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 42/09

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzeniadla kierowników jednostek organizacyjnych  [...]

Zarządzenie 41/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009  [...]

Zarządzenie 40/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr Nr 060219C w miejscowościRybieniec” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 39/09

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie 38/09

w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa wsołectwie Gorzuchowo  [...]

zarządzenie 37/09

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej niezabudowanejpołoŜonej we wsi Robakowo  [...]

Zarządzenie 36/09

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych  [...]

Zarządzenie 35/09

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonymna sprzedaŜ nieruchomości gruntowych  [...]

Zarządzenie 34/09

w/s regulaminu publikowania oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 33/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowejniezabudowanej połoŜonej we wsi Robakowo  [...]

Zarządzenie 32/09

w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanejpołoŜonej we wsi Robakowo  [...]

Zarządzenie 31/09

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków  [...]

Zarządzenie 30/09

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi Nr 060225C wmiejscowości Stolno” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 29/09

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania I pomocy przedmedycznej  [...]

Zarządzenie 28/09

w sprawie powołanie członka gminnej komisji rozwiązywania problemówalkoholowych.  [...]

Zarządzenie 26/09

w sprawie Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Fuduszu Świadczeń Socjalnych na 2009 rok  [...]

Zarządzenie 27/09

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2008 rok  [...]

Zarządzenie 25/09

w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pilewice  [...]

Zarządzenie 23/09

w sprawie odwołania członka gminnej komisji rozwiązywania problemówalkoholowych.  [...]

Zarządzenie 24/09

w sprawie zmiany Uchwały XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.  [...]

Zarządzenie 22/09

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeglądu prac konkursowych naplakat „Obrona Cywilna Wokół Nas - ZagroŜenia Cywilizacyjne XXI wieku”  [...]

Zarządzenie 21/09

w/s zmiany Zarządzenia Nr 48/05 Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia zasad wynajmu lokaliuŜytkowych stanowiących własność Gminy Stolno z późniejszymi zmianami  [...]

Zarządzenie 20/09

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsiach Stolno i Małe Czyste  [...]

Zarządzenie 19/09

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2008 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2009 rok  [...]

Zarządzenie 18/09

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatkówstrukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Stolno oraz gminne jednostki organizacyjne  [...]

Zarządzenie 16/09

W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję". [...]

Zarządzenie 15/09

W sprawie ustalenia oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism. [...]

Zarządzenie 14/09

W sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 13/09

W sprawie zminay uchwały nr. XXI/131/08 Rady gminy z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie 12/09

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów położonych we wsi Małe Czyste. [...]

Zarządzenie 11/09

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Stolno. [...]

Zarządzenie 10/09

W sprawie zmiany zarządzenia nr. 48/05 Wójta Gminy Stolno w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stolno z póź. zm. [...]

Zarządzenie 9/09

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku..." [...]

Zarządzenie 8/09

W sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno ". [...]

Zarządzenie 7/09

W sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy w UG,GOPS,GZK, oraz regulaminu pracy i wynagrodzenia UG,GZK,GOPS, i GBP z późn.zm. [...]

Zarządzenie 6/09

W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Gminie Stolno. [...]

Zarządzenie 5/09

W sprawie wyznaczenia sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. [...]

Zarządzenie 4/09

W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rybieniec. [...]

Zarządzenie 3/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2009 zadania publicznegopn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniemspołecznym w formie organizacji imprez, wyjazdów [...]

Zarządzenie 2/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2009 zadania publicznego pn."Organizacja imprez integracyjnych, pikników, konkursów oraz innych imprez o charakterzeintegracyjnym oraz sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców Gminy [...]

Zarządzenie 1/09

w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Robakowo. [...]

metryczka