2009 rok

2009 rok

Uchwała 191/2009

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. [...]

Uchwała 196/09

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno z dnia 29 września 2009r. Nr XXVII/175/09 dotyczącej udzielenia z budżetu Gminy Stolno pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na terenie [...]

Uchwała 195/09

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2010 r. [...]

Uchwała 194/09

w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2010r [...]

Uchwała 193/09

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na 2010 rok [...]

Uchwała 192/09

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r [...]

Uchwała 190/09

w/s zmiany Statutu Gminy StolnoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 525 z dnia 10.03.2010 [...]

Uchwała 189/09

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Gminny Zespół Komunalny w Stolnie [...]

Uchwała 188/09

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w StolnieUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 524 z dnia 10.03.2010 [...]

Uchwała 187/09

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała 186/09

w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała nr 185/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy Stolno na rok 2009. [...]

Uchwała nr 184/09

w sprawie budżetu na 2010 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 541 z dnia 11.03.2010 [...]

Uchwała 183/2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2514 z dnia 17.12.2009 [...]

Uchwała nr 182/09

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnegop.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 sztuk)” [...]

Uchwała nr 181/09

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. [...]

Uchwała nr 180/09

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy [...]

Uchwała nr 179/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy Stolno na rok 2009 [...]

Uchwała nr 178/09

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała nr 176/09

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2474 z dnia 17.12.2009 [...]

Uchwała nr 175

Udzielenia z budżetu Gminy Stolno pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Stolno.  [...]

Uchwała nr 174

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno [...]

Uchwała nr 173

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. wsprawie uchwalenia budŜetu gminy Stolno na rok 2009. [...]

Uchwała nr 172

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Stolno za I półrocze 2009 roku. [...]

Uchwała 171/09

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowejw miejscowości Sarnowo. [...]

Uchwała 170/09

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnegop.n.: „Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastrukturywokół świetlicy w miejscowości Robakowo” [...]

Uchwała 169/09

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec” [...]

Uchwała 168/09

W sprawie stanowiska dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowych [...]

Uchwała 167/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. [...]

Uchwała 166/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. [...]

Uchwała 165/09

w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki  pomocniczej – sołtysa [...]

Uchwała 164/09

ws. wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.dr.E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej [...]

Uchwała 163/09

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno [...]

Uchwała 162/09

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała 161/09

w sprawie   nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w 2010r. [...]

Uchwała 160/09

w/s zmiany Statutu Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1292 z dnia 29.06.2009 [...]

Uchwała 159/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. [...]

Uchwała 158/09

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie   [...]

Uchwała 157/09

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie. [...]

Uchwała 156/09

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickich w Sarnowie  i w Wabczu [...]

Uchwała 155/09

w/s zmiany Statutu Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1080 z dnia 15.05.2009 [...]

Uchwała 154/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. [...]

Uchwała 153/09

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2008r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 152/09

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała 151/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. [...]

Uchwała 150/09

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników  wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego [...]

Uchwała 149/09

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Stolno do zatwierdzania projektówwspółfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) [...]

Uchwała nr 144/2009

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Robakowo" [...]

Uchwała 148/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. [...]

Uchwała 147/09

w sprawie : zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków . [...]

Uchwała 146/09

w sprawie : przedłużenia obowiązujących taryf za pobór wody z wodociągu komunalnegooraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. [...]

Uchwała 145/09

W sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Robakowo” [...]

Uchwała 143/09

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych1) (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. [...]

Uchwała 142/09

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresiewspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

metryczka