2010

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2010

Zarządzenie 93/10

w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 94/2010

w/s rozkładu czasu pracy w 2011 roku [...]

Zarządzenie 92/10

w sprawie przyjęcia na własność Gminy Stolno w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych we wsi Stolno i Cepno stanowiących własność Skarbu Państwa [...]

Zarządzenie 91/10

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Ziemia Gotyku - LGD z siedzibą w Brąchnówku [...]

Zarządzenie 87/10

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 89/10

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2010 [...]

Zarządzenie 88/10

w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 86/10

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego oraz Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 85/10

w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego oraz Lidera Gminnego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 84/10

w sprawie przyjęcia systemu monitorowani i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011-2020. [...]

Zarządzenie 83/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2010 [...]

Zarządzenie 82/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania pod nazwami: Szkolenie "Public Relations" realizowanego przez Gminę Stolno w ramach projektu pn." Nowa jakość usług w pięciu [...]

Zarządzenie 80/10

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 79/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2010.  [...]

Zarządzenie 78/10

w sprawie zwołania zebrań wiejskich  [...]

Zarządzenie 76/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadanie pod nazwą:"Remont świetlicy wiejskiej w Sarnowie i w Gorzuchowie [...]

Zarządzenie 77/10

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 74/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania pod nazwami organizacja i przeprowadzenie szkolenia Zamówienia Publiczne, realizowanego przez Gminę Stolno w ramach projektu "Nowa [...]

Zarządzenie 73/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2010 [...]

Zrządzenie 75/10

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stolno na cele publiczne, nieruchomości gruntowych [...]

Zarządzenie 72/10

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 71/10

w sprawie: zwołania zebrań wiejskiech [...]

Zarządzenie 70/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 69/10

w sparwie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 68/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadania pod nazwą: „ Dostawę oleju opałowego lekkiego dla budynków użyteczności publicznej gminy Stolno w okresie 1.10.2010 – [...]

Zarządzenie 67/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadania pod nazwą: „ Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wielkie Czyste -Storlus” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograni [...]

Zarządzenie 66/10

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stolno na cele publiczne nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grubno [...]

Zarządzenie 65/10

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2011r. oraz zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu. [...]

Zarządzenie 64/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 63/10

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych samorzadowych instytucji kultury i [...]

Zarządzenie 61/10

w sprawie nominowania do skłądu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowań przetargowych [...]

Zarządzenie 60/10

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Stolno oraz gminne jednostki organizacyjne [...]

Zarządzenie 59/10

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 58/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 57/10

w sprawie wewnętrznego regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 56/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą:"Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie" [...]

Zarządzenie 55/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadania pod nazwą:1. „ Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie”przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 54/10

w sprawie ustanowienia odrębnej własności 2 samodzielnych lokali znajdujących sięw budynku nr 51 połoŜonym w miejscowości Robakowo na działce nr 47/1.  [...]

Zarządzenie 51/10

w sprawie utworzenia Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn."Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego" realizowanego w ramach POKL [...]

Zarządzenie 53/10

w sprawie ustalenia terminu składania wnioskówna dofinansowanie zakupu podręczników  [...]

Zarządzenie 52/10

w sprawie ustalenia stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych na celeedukacyjne  [...]

Zarządzenie 50/10

w sprawie utworzenia zespołu projektowego ds. realizacji projektu pod nazwą „Kursflorystyczny z elementami dekoracji wnętrz dla mieszkańców Gmin Stolno iChełmno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytetu VI. [...]

Zarządzenie 49/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2010.  [...]

Zarządzenie 48/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.  [...]

Zarządzenie 47/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadania pod nazwą: 1. „ Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 46/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadania pod nazwą: „ Stworzenie warunków do ożywienia świetlicy wiejskiej w Pilewicach poprzez jej remont ” oraz „Budowa miejsc [...]

Zarządzenie 45/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2010.  [...]

Zarządzenie 44/10

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 42/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 43/10

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku  [...]

Zarządzenie 41/10

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie 40/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi Wabcz - Łunawy - etap I [...]

Zarządzenie 39/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku GOZ w Stolnie wraz zezmianą systemu ogrzewania na olejowe” przeprowadzonego w trybie przetargu [...]

Zarządzenie 38/10

 w sprawie powołania Społecznego Komitetu Pomocy dla ofiar poszkodowanych w wyniku powodzi w Polsce  [...]

Zarządzenie 37/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi w miejscowości Grubno" na odcinku 405 m przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 35/10

w sprawie zmiany uchwały XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010 [...]

Zarządzenie 36/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi Wabcz - Kobyły" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 34/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miny Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 33/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadania pod nazwą : 1. "Przebudowa drogi w Robakowie" 2. "Przebudowa drogi nr 060212C w Grubnie na odcinku 150 m" 3. "Przebudowa drogi nr [...]

Zarządzenie 32/10

w sprawie zmiany uchwały XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 31/10

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie 29/10

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych [...]

Zarządzenie 28/10

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego [...]

Zarządzenie 30/10

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej w budynku Nr 51 w Robakowie  [...]

Zarządzenie 27/10

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Trzebiełuch [...]

Zarządzenie 26/10

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu sporządzenia pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie 25/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą :"Przebudowa drogi Nr 060235C Obory-Piątkowo przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 24/10

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków  [...]

Zarządzenie 23/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą :"Przebudowa boiska szkolnego w Stolnie"  [...]

Zarządzenie 22/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie" przeprowadzonego w trybie [...]

Zarządzenie 21/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą :"Przebudowa drogi nr 060220C w miejscowości Rybieniec przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 20/10

w sprawie powołania Społecznego Komitetu Pomocy dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego nr 77 w Stolnie [...]

Zarządzenie 19/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2010.    [...]

Zarządzenie 18/10

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 51 w Robakowie wraz z gruntem niezbędnym do funkcjonowania tego lokalu  [...]

Zarządzenie 17/10

w sprawie utworzenia zespołu projektowego d/s realizacji projektu pod nazwą "Aktywna integracja społeczna mieszkańców i mieszkanek Gminy Stolno" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracj [...]

Zarządzenie 16/10

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Rzeczowo-Finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2009 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2010 rok.   [...]

Zarządzenie 15/10

w sprawie przedstawienia Radzie gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2009 rok.  [...]

Zarządzenie 14/10

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych  [...]

Zarządzenie 13/10

w sprawie nominowania do składu komisji prztargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą"Przebudowa boiska sportowego w Stolnie" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  [...]

Zarządzenie 12/10

w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 14000 euro  [...]

Zarządzenie 11/10

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stolno w latach 2007-2013 [...]

Zarządzenie 10/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2010 rok [...]

Zarządzenie 9/10

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułupodróŜy służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolnooraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie 8/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 060203C w miejscowościGrubno” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego&nb [...]

Zarządzenie 7/10

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowaniaprzetargowego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsiRobakowo” przeprowadzonego w trybie przetargu nieogranic [...]

Zarządzenie 6/10

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z rodzin ubogich, zagroŜonych wykluczeniem społecznym w formie organizacji imprez, wyjazdów [...]

Zarządzenie 5/10

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. "Organizacja imprez integracyjnych, pikników, konkursów oraz innych imprez o charakterze integracyjnym oraz sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców [...]

Zarządzenie 4/10

W sprawie zmiany uchwały XXXI/184/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenie budżetu na rok 2010  [...]

Zarządzenie 3/10

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula –TerraCulmensis – Rozwój przez Tradycję  [...]

Zarządzenie 2/10

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  [...]

Zarządzenie 1/10

w sprawie : zwołania zebrań wiejskich  [...]

metryczka