2010

2010

Uchwała nr 26/2010

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 [...]

Uchwała nr 25/2010

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009t. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2010 r. [...]

Uchwała 24/2010

w sprawie nieuwzględniania skargi Prokuratury Rejonowej w Chełmnie na uchwałę Rady Gminy Stolno nr XXVIII/222/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stolno, i przekazania [...]

Uchwała nr 23/2010

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/216/10 Rady Gminy Stolno z dnia 23 kwietnia 2010 r w sprawie  przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickich w Sarnowie i w Wabczu [...]

Uchwała nr 22/2010

plan pracy Rady Gminy Stolno na 2011 r [...]

Uchwała nr 21/2010

plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 20/2010

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 19/2010

w/s ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu  Rady Gminy Stolno oraz zasad jej wypłacania [...]

Uchwała nr 18/2010

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Stolno oraz zasad ich wypłacania [...]

Uchwała nr 17/2010

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Programu i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. [...]

Uchwała nr 16/2010

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2012 [...]

Uchwała nr 15/2010

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 212 z dnia 10.02.2011 [...]

Uchwała 14/2010

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego [...]

Uchwała 13/2010

w sprawie ustalenia składu Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu [...]

Uchwała 12/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczych [...]

Uchwała 11/2010

w sprawie powołania Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych  i ustalenia jej składu osobowego [...]

Uchwała 10/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia Oświaty i Sportu [...]

Uchwała 9/2010

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu i ustalenia jej składu osobowego [...]

Uchwała 8/2010

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej [...]

Uchwała 7/2010

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego [...]

Uchwała 6/2010

w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych [...]

Uchwała nr 5/2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 4/2010

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała 3/2010

w sprawie przyjęcia regulaminy głosowania wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 2/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 1/2010

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 250/2010

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Grubno" [...]

Uchwała nr 252/2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wabcz" [...]

Uchwała 259/2010

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczającym się do sektora finansów publicznych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała 258/2010

zmieniająca uchwalę XXXVIII/242/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz" [...]

Uchwała 257/2010

zmieniająca uchwałę XXXVIII/241/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuźni w [...]

Uchwała 256/2010

w sprawie uchwalenia na 2011 programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała 255/2010

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2920 z dnia 22.12.2010 [...]

Uchwała 254/2010

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Obory" [...]

Uchwała 253/2010

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Sarnowo" [...]

Uchwała nr 251

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Gorzuchowo" [...]

uchwała nr 249/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r.,w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2011. [...]

Uchwała 248/2010

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środku transportu.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2857 z dnia 17.12.2010 [...]

Uchwała nr 247/2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  2011 rok.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2856 z dnia 17.12.2010 [...]

uchwała nr 246/2010

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycji pn."Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo.   [...]

Uchwała nr 245/2010

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego  pn."Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo. [...]

Uchwała nr 244/2010

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni  wiatrowych we wsiach Sarnowo,Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie St [...]

Uchwała nr 243/2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów położonych w gminie Stolno. [...]

uchwała nr 242/200

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadnia inwestycyjnego pn."Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz. [...]

Uchwła nr 241/2010

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kużni w miejscowości Obory ,jego wyposażenie i  uporządkowanie infrastruktury wokó [...]

uchwała nr 240/2010

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Stolnie". [...]

Uchwała nr 239/2010

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych Uchwała [...]

Uchwała nr 238/2010

w sprawie zmiany granic Obrazu Chronionego Krajobrazu Obszaru Strefy Krawędziowej Doliny Wisły poprzez wyłączenie części terenu znajdującego się w granicach Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 236/2010

Określenie trybu postępowania o udzieleniu dotacji celowej podmiotom nienaliczonym do sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w [...]

Uchwała 235/2010

w sprawie zmiany Uchwały XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010 [...]

Uchwała 234/10

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie gminy Stolno w 2011r. kwoty 14.541,98 z przeznaczeniem na uruchomienie wkładu pieniężnego w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Pawełek i Ola idą do przeds [...]

Uchwała 233/10

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wielkie Czyste [...]

Uchwała 232/10

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/225/10 Rady Gminy Stolno z dnia 22 czerwca 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły” [...]

Uchwała 231/10

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły” [...]

Uchwała 230/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [...]

Uchwała 229/10

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze [...]

Uchwała 228/10

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stolno za pierwsze półrocze roku budżetowego [...]

Uchwała 227/10

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: “Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

uchwała 226/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010 [...]

Uchwała nr 219

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010. [...]

Uchwała 225/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły” [...]

Uchwała 224/10

uchylająca uchwałę nr XXXV/218/10 Rady Gminy Stolno z dnia 7 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Stolnie” [...]

Uchwała 223/10

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie [...]

Uchwała 222/10

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

Uchwała 221/10

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 220/10

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stolno na lata 2010 - 2013Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1594 z dnia 03.08.2010 [...]

Uchwała 218/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Stolnie” [...]

Uchwała 217/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010 [...]

Uchwała nr 212/2010

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2010 r. [...]

Uchwała 216/10

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickich w Sarnowie i w Wabczu [...]

Uchwała 215/10

W sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Stolno uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe gminy Stolno. [...]

Uchwała 214/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/10 Rady Gminy Stolno z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie [...]

Uchwała 213/10

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/10 Rady Gminy Stolno z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie [...]

Uchwała 211/10

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2009r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 207/10

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Stolno na 2010-2013 [...]

Uchwała 210/10

W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn :”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi [...]

Uchwała 209/10

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków [...]

Uchwała 208/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010. [...]

Uchwała 206/10

w sprawie : zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w St [...]

Uchwała 205/10

w sprawie stanowiska dotyczącego sposobu korzystania z boiska sportowego w Stolnie [...]

Uchwała 204/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wabcz" [...]

Uchwała 203/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Trzebiełuch" [...]

Uchwała 202/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stolno" [...]

Uchwała 201/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Sarnowo" [...]

Uchwała 200/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Obory" [...]

Uchwała 199/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Grubno" [...]

Uchwała 198/10

w/s zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Gorzuchowo" [...]

Uchwała 197/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2010 [...]

metryczka