2011

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2011

Zarządzenie 114/2011

w sprawie rozkładu czasu pracy w 2012 roku  [...]

Zarządzenie 113/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok  [...]

Zarządzenie 112/11

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie 111/11

w sprawie usprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej  [...]

Zarządzenie 110/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok  [...]

Zarządzenie 109/2011

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na 2011 rok  [...]

Zarządzenie 108/11

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2011 r. finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  [...]

Zarządzenie 107/11

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stolno na cele publiczne, nieruchomości gruntowej  [...]

Zarządzenie 106/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 105/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: odśnieżanie dróg gminnych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 104/11

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2012 wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Zarządzenie 103/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Zarządzenie 102/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetragowej na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadanie pod nazwą: Opłata skarbowa w praktyce w jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograni [...]

Zarządzenie 101/11

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 100/11

w sprawie procedury aktualizowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 99/11

w sprawie usprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w BIP Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 98/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 97/11

w/s zmiany załacznika nr 1 do Zarzadzenia 44/2010 z dnia 1.06.2010 w/s ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 96/11

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 95/11

w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie 94/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dni 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 93/11

w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 92/11

w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych [34} [...]

Zarządzanie 91/11

w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej [...]

Zarządzenie 90/11

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Stolno [...]

Zarządzenie 89/11

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2012 rok [...]

Zarządzenie 88/11

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [...]

Zarządzenie 87/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 86/11

w sprawie kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w UG Stolno [...]

Zarządzenie 85/11

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społęcznych w zakresie projektu uchwały przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Zarządzenie 84/11

w sprawie zmiany Zarzadzenia 4/2011 z dnia 24.01.2011r. w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism [...]

Zarządzenie 83/11

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP [...]

Zarządzenie 82/11

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP [...]

Zarządzenie 81/11

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 80/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 79/11

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie 78/11

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 77/11

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych [...]

Zarządzenie 76/11

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego [...]

Zarządzenie 75/11

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 9 w Robakowie [...]

Zarządzenie 74/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 73/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury [...]

Zarządzenie 72/11

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Czystem [...]

Zarządzenie 71/11

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie [...]

Zarządzenie 70/11

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego oraz odwołania Lidera Gminnego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 69/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 68/11

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Czystem [...]

Zarządzenie 67/11

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie [...]

Zarządzenie 66/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie 65/11

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego na temat:Współdziałanie administracji samorządowej z organami wojskowymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny (w ramach [...]

Zarządzenie 64/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Stolno [...]

Zarządzenie 63/11

w sprawie zmiany Zarządzenia 35/2011 z dnia 29.04.2011 [...]

Zarządzenie 62/11

w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Zarządzenie 60/11

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 61/11

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 59/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pn:" Rozbudowa Zespołu Szkoł Nr 2 w Robakowie" [...]

Zarządzenie 58/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą:" Budowa sieci wodociągowej Małe Czyste" w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarzadzenie 57/11

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 [...]

Zarządzenie 56/11

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 9 w Robakowie [...]

Zarządzenie 55/11

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu [...]

Zarządzenie 54/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 53/11

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2010 Wójta Gminy Stolno z dnia 1.07.2010r w/s utworzenia Komitetu Sterujacego do realizacji projektu pod nazwą: "Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego" realizowanego w ramach POKL, [...]

Zarządzenie 52/11

w sprawie kontroli i nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 51/11

w sprawie zarządzania oprogramowaniem [...]

Zarządzenie 50/11

w sprawie używania legalnego oprogramowania [...]

Zarządzenie 49/11

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Stolno [...]

Zarządzenie 48/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie:" Dostawa wyposażenia na świetlice wiejskie w miejscowości Sarnowo, Gorzuchowo, Grubno w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 46/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 47/11

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Stolnie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [...]

Zarządzenie 45/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obory" [...]

Zarządzenie 44/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie:"Budowa świetlicy w Grubnie" [...]

Zarządzenie 42/11

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorzadowa instytucją kultury i samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w Gminie Stolno [...]

Zarządzenie 41

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 43/11

w sprawie zaciagnięcia pożyczek z WFOŚi GW w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą:Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste , Wielkie Czyste , Zakrzewo oraz wymiana sieci [...]

Zarządzenie 40/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie:" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wabcz" [...]

Zarządzenie 39/11

w sprawie nominowania do komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie:" Odnowienie budynku starej kużni w miejscowości Obory wraz z uporządkowanie infrastruktury wokół budynku [...]

Zarządzenie 38/11

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego, kierowców-konserwatorów i sekretarza ZG ZOSP [...]

Zarządzenie 35/11

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 37/11

w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 36/11

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzedzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 34/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargoweo na zadanie:"Dostawa ciągnika rolniczego" w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 33/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej w budynku nr 9 w Robakowie [...]

Zarządzenie 31/11

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 30/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 29/11

w sprawie podwyższenia stawki bazowej czynszu za najem lokali oraz opłat około czynszowych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Stolno [...]

Zarządzenie 28/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 27/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie pod nazwami:"szkolenia "Wywieranie wpływu na innych", Instrukcja kancelaryjna w Urzędach Gmin i Starostwie Powiatowym w Chełmnie itp. w [...]

Zarządzenie 26/11

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stolno w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 25/11

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie 24/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 22/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: Świadczenie usług transportowych oraz świadczenie usług sprzętem budowlanym [...]

Zarządzenie 21/11

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2011 r. finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 20/11

w sprawie nominowania do skłądu komisji przetargowej na przeprowadzenie postepowania przetargowego na zadanie pod nazwą:"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej w Stolnie przy drodze gminnej nr 060222c" [...]

Zarządzenie 18/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Zarządzenie 17/11

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych [...]

Zarządzenie 19/11

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 [...]

Zarządzenie 16/11

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1 [...]

Zarządzenie 15/11

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności finansowo rzeczowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2010 rok oraz przyjęcia planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2011 rok [...]

Zarządzenie 14/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok [...]

Zarządzenie 13/11

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 12/11

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 9 w Robakowie wraz z gruntem niezbędnym do funkcjonowania tego lokalu [...]

Zarządzenie 11/11

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 10/11

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/11 na wykonanie w 2011 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 9/11

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/11 na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 8/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste, Zakrzewo - I etap [...]

Zarządzenie 7/11

w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu [...]

Zarządzenie 6/11

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2010 Wójta Gminy Stolno z dnia 1.07.2010 w/s utworzenia Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn. Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego realizowanego w ramach POKL, [...]

Zarządzenie 5/11

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudni 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 rok {1) [...]

Zarządznie 4/11

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism [...]

Zarządzenie 3/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadania pod nazwą: "Odśnieżanie dróg gminnych" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 2/11

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego [...]

metryczka