2011

2011

Uchwała nr 101/2011

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2012 r. [...]

Uchwała nr 100/2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 99/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 221 z dnia 08.02.2012 [...]

Uchwała nr 98/2011

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stolter" we wsi Grubno, gmina Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 296 z dnia 16.02.2012 [...]

Uchwała nr 97/2011

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 060207C relacji Grubno Osnowo Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 295 z dnia 16.02.2012 [...]

Uchwała nr 96/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Uchwała nr 95/2011

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 [...]

Uchwała nr 94/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Stolno w gminie Stolno. [...]

Uchwała nr 93/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno. [...]

Uchwała nr 92/2011

w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 91/2011

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom niezaliczanym do sektora [...]

Uchwała nr 89/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3185 z dnia 16.12.2011 [...]

Uchwała nr 90/2011

w sprawie określenia wzorów informacji deklaracji podatkowych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3186 z dnia 29.11.2011 [...]

Uchwała nr 88/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3184 z dnia 29.11.2011 [...]

Uchwała nr 87/2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3183 z dnia 16.12.2011 [...]

Uchwała nr 86/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno y dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Uchwała nr 85/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 84/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 83/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie" [...]

Uchwała nr 82/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowej we wsi Stolno w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 78/2011

w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała nr 81/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2666 z dnia 05.12.2011 [...]

Uchwała nr 80/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 79/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 r. [...]

Uchwała 77/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 76/2011

w/s zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Trzebiełuch" [...]

Uchwała nr 75/2011

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Robakowo" [...]

Uchwała nr 74/2011

w sprawie wyboru ławnika do sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich [...]

Uchwała nr 73/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011 r Uchwała Załącznik nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej [...]

Uchwała nr 72/2011

w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w [...]

Uchwała nr 71/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 70/2011

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/135/04 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci. [...]

Uchwała nr 69/2011

w sprawie powołania rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała nr 68/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 67/2011

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stolno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 [...]

Uchwała nr 66/2011

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Stolno placówek oświatowych [...]

Uchwała nr 65/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011Uchwała [...]

Uchwała nr 64/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028Uchwała treść [...]

Uchwała nr 63/2011

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników [...]

Uchwała nr 62/2011

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski [...]

Uchwała nr 61/2011

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania przebiegu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy [...]

Uchwała nr 60/2011

zmieniająca uchwałę IV/46/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie [...]

Uchwała nr 59/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1491 z dnia 04.08.2011 [...]

Uchwała nr 58/2011

w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych oraz członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 57/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi: Małe Czyste w Gminie Stolno Uchwała [...]

Uchwała nr 56/2011

w sprawie zatwierdzenia bilansu, zatwierdzenia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie [...]

Uchwała nr 55/2011

w sprawie zatwierdzenia zmian funduszu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 54/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 53/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 52/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 51/2011

W sprawie zmiany uchwały nr III/15/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 Uchwała treść [...]

Uchwała nr 50/2011

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2010 r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 49/2011

W sprawie uchwalenie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemowy w rodzinie [...]

Uchwała nr 48/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 47/2011

w sprawie regulaminu konsultacji społecznych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1298 z dnia 11.07.2011 [...]

Uchwała nr 46/2011

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie [...]

Uchwała nr 45/2011

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała nr 44/2011

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2011r [...]

Uchwała nr 43/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wielkiej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 42/2011

w sprawie przystąpienia do przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 41/2011

w sprawie przyjęcia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 40/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 39/2011

w/s zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Wabcz" [...]

Uchwała nr 38/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf  za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Stolnie [...]

Uchwała nr 37/2011

w sprawie zmiany uchwały III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Uchwała nr 27/2011

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010 XXXIX/247/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 [...]

Uchwała nr 36/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 35/2011

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STOLTER" we wsi Grubno, gmina Stolno [...]

Uchwała nr 34/2011

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku [...]

Uchwała nr 33/2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [...]

Uchwała nr 32/2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie na lata 2011-2015 [...]

Uchwała nr 31/2011

w sprawie zmiany uchwały III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011 [...]

Uchwała nr 30/2011

w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa [...]

Uchwała nr 29/2011

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych na terenie gminy Stolno [...]

Uchwała nr 28/2011

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 591 z dnia 04.04.2011 [...]

metryczka