Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gopodarki Komunalnej 
86-212 Stolno   
tel. (56) 677-09-01   
e-mail: gzk@stolno.com.pl  
        

        
          
    Skład:  
       
       
    mgr inż. Andrzej Jesiołek  
    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
    tel.(56) 677-09-01    tel. kom. 512 346 260
    e-mail: gzk@stolno.com.pl  


Oświadczenie majątkowe za 2012 r. pobierz (874kB) pdf    
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.  pobierz (138kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.  pobierz (145kB) pdf   
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (123kB) pdf   
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1148kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (156kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.  pobierz (137kB) pdf
       

1) nadzór nad prawidłową eksploatacja, utrzymaniem i obsługą stacji poboru i uzdatniania wody wraz siecią wodociągową na terenie Gminy Stolno,
2) nadzór na prawidłową eksploatacją, utrzymaniem i obsługą oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjna,
3) zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania referatu, w tym nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Referat Gospodarki Komunalnej jako jego kierownik,
4) organizowanie i pełnienie nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, usuwaniem awarii i usterek,
5) nadzór nad prawidłowym stanem technicznym urządzeń i budowli oraz właściwym stanem technicznym i estetycznym ich otoczenia,
6) organizowanie i tworzenie warunków do planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sanitacji wsi na terenie gminy oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi jednostkami na terenie gminy i na zewnątrz,
7) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
8) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
9) dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu, opracowywanie kalkulacji i propozycji stawek za wodę i ścieki oraz przygotowywanie propozycji do budżetu gminy,
10) prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości,
11) przyjmowanie wniosków i przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przyłączy indywidualnych,
12) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta związanych z realizacja zadań referatu,
13) prowadzenie analizy i oceny potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej,
14) ocena problemów mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
15) wystawianie i ewidencja  zleceń na wykonywanie usług i zamówień,
16) prowadzenie spraw w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
17)  prowadzenie spraw w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
18) nadzór nad prawidłowym utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń poboru, uzdatniania i dostawy wody,
19) nadzór nad usuwaniem awarii, przecieków wody na zaworach, hydrantach i innych urządzeniach wodociągowo – kanalizacyjnych,
20) nadzór nad pracami hydrauliczno – montażowych przy usuwaniu awarii wodociągów i kanalizacji,
21) nadzór nad odczytywaniem wodomierzy u odbiorców wody i zbieraniem opłat za wodę i ścieki przez inkasentów,
22) prowadzenie spraw w zakresie właściwej eksploatacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu oczyszczalni ścieków,
23) nadzór nad przyjmowaniem i ewidencjonowaniem ścieków dowożonych do punktu zlewnego,
24) nadzór nad prawidłowym wyglądem w tym dbałością o czystość i zieleń na terenie oczyszczalni ścieków i hydroforni,
25) właściwe gospodarowanie mieniem znajdującym się na wyposażeniu hydroforni i oczyszczalni ścieków,
26) prowadzenie spraw w zakresie postępowań w sprawach umów, w tym ich ewidencja oraz wniosków dłużników o rozłożenie na raty, odroczenie płatności lub umorzenie należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, a także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart przedpłatowych dla dłużników za wodę i ścieki,
27) prowadzenie i rozliczanie kart dla pojazdów będących w dyspozycji referatu gospodarki komunalnej,
28) nadzór nad obsługą ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym, w tym nadzór nad wywozem osadów ściekowych  elementów stałych z tłoczni ścieków, nadzór nad obsługą beczkowozu asenizacyjnego,
29) koordynowanie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej oraz usług przesyłowych do gminnych obiektów stanowiących mienie komunalne gminy (w tym do gminnych obiektów oświatowych), a w szczególności nadzór nad prawidłową realizacją umów i prowadzeniem postępowań wyłaniających wykonawcę usług,
30) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
31) realizacja zadań wynikająca z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w tym m.in. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zezwoleń na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków, zezwoleń na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
32) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Kierownik Urzędu Gminy Stolno - Wójt Gminy Stolno, a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
2. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy Stolno, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, w tym odpowiada za prawidłową organizację pracy Referatu.
 
        
   mgr Anna Kraskowska - Ogonowska
    Stanowisko do spraw obsługi opłat za wodę i ścieki
    tel. (56) 677-09-12   
    e-mail: woda@stolno.com.pl mgr Katarzyna Masalska 
Stanowisko do ewidencji dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych i majątku gminy
tel.(56) 677-09-13
e-mail: podatki2@stolno.com.pl        

   
Konserwator sieci wodociągowych i uzdatniających – Antoni Zimon 
Konserwator sieci wodociągowych i uzdatniających – Roman Kumkowski 
Konserwator sieci wodociągowych i uzdatniających – Piotr Miraszewski  

Konserwator Oczyszczalni ścieków – Marian Kunkel

Konserwator Oczyszczalni ścieków – Piotr Krypciak                                                  
Konserwator Oczyszczalni ścieków - Maciej Majchrzak
   Wytworzył: Monika Malinowska (8 marca 2010)
Opublikował: Jan Adminowicz (3 października 2006, 09:26:00)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (7 listopada 2019, 09:03:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij