Samodzielne stanowiskaStanowisko do spraw obywatelskich i organizacyjnych
Maria Wałęga
 Pokój Nr 16
tel. (56) 677-09-11
 e-mail: kadry@stolno.com.pl www.stolno.com.plOświadczenie majątkowe za 2014 r. pobierz (160kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (131kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1265kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (179kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pobierz (169kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. pobierz (164kB) pdf

Zakres czynności /kompetencje:


1) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z organami wojskowymi,
2) prowadzenie spraw dotyczących administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
3) prowadzenie spraw dotyczących orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
4) prowadzenie spraw dotyczących przysługującym żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
5) prowadzenie spraw dotyczących świadczeń na rzecz obrony, w tym wydawanie decyzji ,
6) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
7) prowadzenie spraw dotyczących zakwaterowania sił zbrojnych-świadczenia,
8) prowadzenie spraw dotyczących wypłaty świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbytych przez nich ćwiczeń wojskowych,
9) organizacja akcji kurierskiej,
10) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Gminy Stolno i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie dokumentacji związane z naborem na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz wewnętrznych regulaminów, a także przygotowywanie i wydawania świadectw pracy,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników dokonywaną przez bezpośrednich przełożonych i kierownika zakładu na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych,
12) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
13) ewidencja czasu pracy pracowników, w tym przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji wyjść służbowych oraz rejestru wykonywanej pracy na zlecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz w dni dodatkowo wolne od pracy i dni świąteczne, a także prowadzenie ewidencji i rozliczanie wyjść prywatnych pracowników w godzinach służbowych,
14) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
15) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
16) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz prowadzenie ewidencji udzielanych przez Wójta Gminy pełnomocnictw i upoważnień,
17) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników w tym  zwalczanie chorób zakaźnych pracowników,
18) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń, prowadzenie spraw dotyczących zbiórek  publicznych oraz spraw związanych z prowadzeniem imprez masowych, w tym wydawanie stosownych zezwoleń oraz udzielania informacji jako pracownik wyznaczony do kontaktów w tych sprawach,
19) prowadzenie zadań w zakresie obsługi kasowej w szczególności:
a) prowadzenie obsługi kasowej zadań realizowanych przez Urząd Gminy Stolno w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytów,
b) dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków budżetowych, a w szczególności: wynagrodzeń, diet radnych, zaliczek, delegacji służbowych, umów zleceń i umów o dzieło, świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zapomóg i pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, a w szczególności z tytułu: podatków i opłat, opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, rozliczeń zaliczek, delegacji krajowych i zagranicznych, spłat pożyczek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d)sporządzanie dziennych raportów kasowych odrębnie dla każdego rodzaju należności, rachunku bankowego i dla każdego rodzaju waluty oraz terminowe przekazywanie ich do odpowiednich stanowisk księgowych,
e) odprowadzanie na odpowiedni rachunek bankowy nieodebranych w terminie kwot,
f) terminowe zabezpieczenie gotówki w kasie oraz odprowadzenie wpłaconej gotówki na odpowiednie konta bankowe,
g) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania oraz okresowe rozliczanie pobranych druków ścisłego zarachowania,
h) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji przekazanych do kasy depozytów,
i)    ścisła współpraca oraz współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy Stolno, który sprawuje nadzór nad realizacją zadań ujętych w pkt. 19),
20)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli,
21) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności spraw związanych z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym nadzór nad mieniem gminnym użytkowanym do celów ochrony p.poż. oraz prowadzenie spraw z zakresu gospodarki paliwowej w jednostkach OSP,
22) nadzór nad sprawami ochrony p.poż. i BHP w Urzędzie Gminy Stolno,
23) prowadzenie spraw związanych z organizacją form zapobiegania bezrobociu, spraw związanych z promocją zatrudnienia oraz wykonywanie zadań opiekuna stażystów i praktykantów,
24) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , w tym wydawanie decyzji,
25) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości  w sprawach zapobiegania przestępczości a w szczególności prowadzenie spraw związanych z wywieszaniem obwieszczeń sądowych z wyłączeniem spraw dotyczących egzekucji podatków i opłat lokalnych  oraz prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,
26)  organizacja i nadzór nad wykonywaniem sądowych kar ograniczenia wolności,
27)  prowadzenie spraw związanych z odbiorem, przechowywaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
28) prowadzenie spraw dotyczących używania przez pracowników pojazdów prywatnych do celów służbowych oraz prowadzenie spraw wynikających z zarządzenia Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu gminy Stolno, a przypisanych w zarządzeniu pracownikowi na stanowisku ds. obywatelskich i organizacyjnych, w tym wydawanie kart drogowych,
29)  realizacja Uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej załatwiania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową,
30)  prowadzenie ewidencji okrągłych pieczęci urzędowych w tym zabezpieczenie pieczęci przed kradzieżą i nieuzasadnionym wykorzystywaniem,
31) prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opieki nad cmentarzami, w tym cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej  w zakresie  sprawowania opieki poprzez nadzór nad porządkiem, czystością  oraz estetyką,
32) prowadzenie spraw wynikających z: Zarządzenia nr 50/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 29.04.2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki pracowników UG Stolno; Zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 07.07.2014 r. w sprawie Kodeksu postępowania etycznego pracowników UG Stolno i Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 07.07.2014 r. z późn.zm. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno systemu kontroli zarządczej,
33)    prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w tym w szczególności: koordynowanie realizacji obowiązków wynikających z cytowanej wyżej ustawy, prowadzenie rejestru petycji; publikowanie petycji oraz sposobu ich rozpatrzenia na stronie BIP Urzędu Gminy Stolno, przygotowywanie i publikowanie na stronach BIP UG Stolno w terminie wskazanym w ustawie informacji rocznej, o której mowa w art. 14 cytowanej wyżej ustawy,
34) realizacja zadań wynikających z art. 7 ustawy o rzeczach znalezionych w budynku Urzędu Gminy Stolno oraz udzielanie informacji jako pracownik wyznaczony do kontaktów w tych sprawach w pozostałych budynkach publicznych będących mieniem komunalnym Gminy Stolno,
35) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
36)  prowadzenie ewidencji stanowisk związanych  obronnością kraju w Urzędzie Gminy Stolno, na których zatrudnieni są byli żołnierze zawodowi w związku z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 173 ze zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 724) i Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz.U. Nr 99, poz. 669) oraz współpraca w tym zakresie z Wojskową Komendą Uzupełnień,
37) realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26.10.2017 r. w/s zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno dla:
a)    jednostek obsługiwanych, którymi są: Szkoła Podstawowa w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Robakowie i Szkoła Podstawowa w Wabczu, w zakresie organizowania i prowadzenia obsługi kasowej w tym prowadzenie i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania oraz kompletowania i archiwizacji z tego tytułu akt,
b)    jednostki obsługiwanej jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie w zakresie organizowania i prowadzenia obsługi kasowej w tym prowadzenie i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania a także w zakresie przygotowania i prowadzenia spraw kadrowych oraz kompletowania i archiwizowania z tego tytułu akt,
38) realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. pomiędzy Wójtem Gminy Stolno a Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie dot. zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla Gminnej Biblioteki publicznej jako jednostki obsługiwanej w zakresie organizowania i prowadzenia obsługi kasowej w tym prowadzenie i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania oraz w zakresie przygotowywania i prowadzenia spraw kadrowych a także kompletowania i archiwizowania z tego tytułu akt w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno,
39) zastępstwo podczas nieobecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie prowadzenia rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz rejestru stanu cywilnego, w tym dokonywania rejestracji danych w tych rejestrach oraz wykonywania innych czynności administracyjno – technicznych związanych z przetwarzaniem danych w rejestrach, w tym m.in.: prowadzenie rejestru upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych w w/w rejestrach oraz jego aktualizacja; wysyłanie kopii upoważnień zaewidencjonowanych w w/w rejestrze upoważnień do MSW; bieżące informowanie Departamentu Ewidencji Państwowych MSW w przypadku zmiany na stanowisku Wójta Gminy (zadania te obejmują na stanowisku 0,20 etatu).
Stanowisko ds. samorządu terytorialnego oraz działalności gospodarczej,
mgr Monika Stępień
Pokój Nr 9
tel. (56) 677-09-16
e-mail: obslugarady@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl
Zakres czynności/kompetencje:

1) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza oraz posiedzeń i spotkań Rady Gminy i jej komisji, w tym ich protokołowanie, prowadzenie dokumentacji, w tym archiwizowanie dokumentacji elektronicznej z głosowań rady i nagrań sesji rady,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
3) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
4) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
5) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
6) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje składane przez radnych, w tym ich publikowanie w BIP Urzędu Gminy Stolno,
8) organizowanie szkoleń radnych,
9) prowadzenie spraw  związanych z ewidencją działalności gospodarczej ,
10) prowadzenie spraw związanych z określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
12) prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami,
13) prowadzenie spraw związanych:
a) wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
b) wydawaniem zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych: jak w podpunkcie a),
c) wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: jak w podpunkcie a) (przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), podczas organizacji przyjęć,
d) wydawaniem zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych: jak w podpunkcie a) (przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży),
e) rejestracją w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w zakresie wymienionym w podpunktach od a) do d),
f) prowadzeniem ewidencji opłat za wydawanie zezwoleń wymienionych w podpunktach od a) do d);”,
14) bieżące uzgadnianie z ewidencją księgową wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
15) prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
16) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, w tym zwalczanie chorób zakaźnych ludności  oraz organizacją profilaktycznych badań i promocją zdrowia ludności,
17) prowadzenie dokumentacji Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie , w tym zwoływanie i obsługa jej posiedzeń,
18) organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami,
19) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  pomocy materialnej dla uczniów wynikającej  z ustawy o systemie oświaty,
20) prowadzenie ewidencji wpisów obiektów hotelarskich prowadzonych przez Wójta,
21) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych,
22) prowadzenie lokalnego okienka przedsiębiorczości,
23) prowadzenie spraw związanych z odbiorem, przechowywaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez radnych,
24)  realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej załatwiania oraz kontroli wykonywania zadania będącego pzedmiotem dotacji  w zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia ludności,
25) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych Radnych Gminy Stolno oraz osób nie będących pracownikami powołanych do komisji wyborczych,
26) prowadzenie spraw związanych z procedurą wyboru ławników do sądów powszechnych,
27) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru zbiorczego dla Urzędu Gminy Stolno oraz stanowiskowego rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz opracowywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 5 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
28) udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień na zapytania, interpelacje, pisma ogólne parlamentarzystów (Sejm, Senat, Parlament UE) oraz radnych powiatowych i wojewódzkich,
29) prowadzenie rejestru oraz dokumentacji dot. skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych zgodnie z właściwością przez Radę Gminy Stolno,
30) realizacja zadań wynikających z uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29.10.2019 r. w/s szczegółowego trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Stolno" w szczególności prowadzenie obsługi technicznej komisji konkursowej oraz prowadzenie ewidencji nadanych tytułów honorowych.


Stanowisko ds. Archiwisty Zakładowego
mgr Monika Stępień
Pokój Nr 9
tel. (56) 677-09-16


Do zadań archiwisty zakładowego należą sprawy dotyczące prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy Stolno na zasadach określonych w instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w/s instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) w szczególności do zadań archiwisty zakładowego należą zadania określone w § 5 cytowanej wyżej instrukcji archiwalnej a mianowicie:

1) przejmowanie dokumentacji:
a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych / samodzielnych stanowisk pracy,
b)niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
c)  na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
5)  udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
6)  wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
7) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób zdarzeń czy problemów,
8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
9) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
11) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych,
12)  prowadzenie składnicy akt.Stanowisko do spraw oświaty
Tadeusz Arendt
Pokój Nr 11
tel. (56) 677-09-19
e-mail: oswiata@stolno.com.pl


Zakres czynności/kompetencje:


1) prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem , utrzymaniem  i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
2) prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem  sieci oddziałów przedszkolnych,  szkół podstawowych i gimnazjów,
3) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów sporządzanych przez dyrektorów szkół oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem  dzieciom rocznego przygotowania tzw. zerówek oraz spraw związanych z objęciem dzieci 3-5letnich opieką przedszkolną,
5) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,  nadzór nad organizacją dowozu oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją, sprawnością  i stanem technicznym środków transportu będących w dyspozycji szkół,
6)  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązku organu prowadzącego w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonania tego obowiązku przez szkoły a także   prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływaniem z tych stanowisk,
8)  prowadzenie spraw związanych z ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, 
9) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych jako pracowników – nauczycieli,
10)  prowadzenie obsługi techniczno – kancelaryjnej narad z dyrektorami szkół,
11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie dotyczącym organu prowadzącego oraz spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
12)  nadzorowanie  przetargów na roboty, usługi i dostawy w jednostkach oświatowych,
13) sprawowanie nadzoru w zakresie remontów i inwestycji  w gminnych jednostkach oświatowych,
14)  prowadzenie spraw związanych z rządowymi programami dot. bezpłatnych podręczników i wyprawki szkolnej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych,
16) przygotowywanie projektów aktów wykonawczych w postaci regulaminów wynagrodzeń i innych  dotyczących placówek oświatowych należących do kompetencji Wójta lub Rady Gminy,
17) współdziałanie z organami nadzoru pedagogicznego a w szczególności z kuratorium oświaty,
18) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dowozu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz organizowanie bezpłatnego dowozu, w tym nadzór nad prawidłową eksploatacją, sprawnością  i stanem technicznym środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno przeznaczonych do dowozu osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad kierowcą pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych w tym wydawanie kart drogowych oraz zatwierdzanie miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych oraz nadzór merytoryczny nad wydatkami związanymi  z użytkowaniem pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych ( w tym ich zatwierdzanie) zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno,
19) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy,
20) koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków  zewnętrznych w tym unijnych przez jednostki oświatowe,
21) koordynowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek  oświatowych  a w szczególności podejmowanych przez placówki wspólnych działań,
22) współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
23) nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
24) nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
25) prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Stolno rejestru żłobków i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewnionego przez Ministra właściwego do spraw rodziny pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443, w tym do wykonywania czynności, o których mowa w rozdziale 3 i rozdziale 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz rejestracja w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w powyższym zakresie, 
26) prowadzenie spraw wynikających z realizacji uchwały Rady Gminy Stolno w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Stolno przez inne niż Gmina Stolno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Stolno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
27) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
28) realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26.10.2017 r. w/s zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno dla jednostek obsługiwanych, którymi są: Szkoła Podstawowa w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Robakowie i Szkoła Podstawowa w Wabczu w zakresie obsługi płacowej, w tym w szczególności:
a) sporządzanie i organizowanie wypłat,
b) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym oraz sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczania,
c) prowadzenia rozliczenia składek ZUS wraz z dokumentacją,
d) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego;
e) naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
f) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych oraz do innych celów,
g) zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS,
h) ewidencjonowanie danych o wydatkach z osobowego funduszu płac,
i) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych oraz emerytów i rencistów,
j) ścisła współpraca z głównym księgowym obsługiwanych przez Gminę Stolno placówek oświatowych,
k)  kompletowanie i archiwizacja akt gromadzonych na stanowisku z tytułu realizowanych zadań objętych w/w zakresem,
29) przygotowywanie corocznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stolno w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe,
30) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady Gminy Stolno Nr II/19/2018 z dnia 30.11.2018 r. w/s określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
31) prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Stolno wykazu dziennych opiekunów przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewnionego przez Ministra właściwego do spraw rodziny pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443, w tym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 47 i art. 47a oraz w rozdziale 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.),
32) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szczególności realizacja § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. w/s dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Stanowisko ds. administracyjnych i funduszu sołeckiego
pomoc administracyjna
Anna Mika
tel. (56) 677- 09- 28 
pokój nr 9
e- mail: obrona.cywilna@stolno.com.plZakres czynności/kompetencje:

1) planowanie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
2) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia formacji OC,
3) kierowanie organizacją szkolenia i ćwiczeń OC oraz szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
4) prowadzenie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
5) planowanie i zaopatrzenie formacji w sprzęt, środki i umundurowanie,
6) prowadzenie wykazu i kart ewidencyjnych osób wyznaczonych do formacji OC,
7) prowadzenie magazynu OC i księgi inwentarzowej,
8) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej i planów reagowania kryzysowego,
9)    prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków świadczeń w ramach powszechnej samoobrony,
10) prowadzenie spraw związanych z realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy, w tym pomoc w prowadzeniu dokumentacji, Gminnemu Kołu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Stolnie,
11) nadzór nad działalnością świetlic wiejskich na terenie Gminy Stolno , w tym między innymi:
a) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wydatków bieżących
    świetlic wiejskich,
b) kontrola stanu pomieszczeń oraz wyposażenia świetlic wiejskich,
c) nadzór nad realizacją porozumień dotyczących przekazania w
    użytkowanie świetlic wiejskich, prowadzenie ksiąg inwentarzowych
    świetlic wiejskich,
d) nadzór nad pracą opiekunów świetlic wiejskich,
e) terminowe sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości niezamieszkałych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno (świetlice wiejskie, boiska, place zabaw, miejsca piknikowe itp.) w przypadkach jednorazowych imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Stolno lub jednostka pomocnicza (sołectwo),  a które wymagają zabezpieczenia w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz współpraca z sołtysami, opiekunami świetlic wiejskich, kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w tym zakresie,
f) realizacja zarządzeń Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno w tym bieżący monitoring;
g) realizacja uchwał Rady Gminy Stolno oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stolno w spawie regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Stolno,
12) prowadzenie ewidencji wydatków Urzędu Gminy  oraz zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz prenumerata czasopism oraz zakup innych periodyków niezbędnych w pracy Urzędu Gminy Stolno, z wyjątkiem: zakupu materiałów biurowych  i kancelaryjnych, środków czystości  i sprzętu IT,
13) prowadzenie i nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących eksploatacji pomieszczeń i urządzeń urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Stolno (przygotowywanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją umów najmu),
14) prowadzenie rejestru umów i porozumień podpisywanych przez Wójta Gminy oraz ich zbioru wraz z dokumentacją w postaci formularzy dokumentujących udzielenie zamówienia o wartości do 14 tys. euro;
15) prowadzenie  rejestru instytucji kultury,
16) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją oraz działalnością jednostek pomocniczych gminy, w tym obsługa zebrań wiejskich,
17) realizacja zarządzenia Wójta Gminy Stolno w/s opłat za reklamy i szyldy, w tym przygotowywanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją umów zawieranych na podstawie w/w zarządzenia,
18) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
19) realizacja Zarządzenia Nr 100/2011 Wójta Gminy Stolno z dnia 25.10.2011 r. w sprawie procedury aktualizowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stolno,
20) nadzór nad dokumentowaniem projektów realizowanych przez sołectwa ze środków zewnętrznych stanowiących dotację do budżetu Gminy, w tym nadzór nad ich prawidłowym rozliczeniem,
21) prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem Gminy Stolno jako członek w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach komunalnych, w tym nadzór nad prawidłowym naliczaniem składek członkowskich i przekazywanie w tym zakresie dyspozycji do Referatu Planowania i Finansów,
22) terminowe sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości niezamieszkałych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno oraz ich aktualizowanie,
23) terminowe prowadzenie postępowań w ramach funduszu sołeckiego dotyczących procedury składania i rozpatrywania wniosków sołectw, protokołów zebrań wiejskich, pism dotyczących zatwierdzeń i odrzuceń wniosków oraz:
a) terminowe i prawidłowe opracowywanie „informacji o wysokości przypadających na dane sołectwo” przekazywanych przez Wójta sołectwom oraz sporządzanie „Informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz wysokości kwoty bazowej (KB) przekazywanej wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy”,
b) opracowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach funduszu sołeckiego, w tym zgłaszanie zmian w funduszu sołeckim do Skarbnika Gminy w celu wprowadzenia ich do budżetu Gminy,
c) kontrola kwalifikacji wydatkowania środków funduszu sołeckiego na dany rok w tym zatwierdzanie wydatków funduszu sołeckiego w systemie EZD oraz prowadzenie kontrolki tych wydatków w arkuszu kalkulacyjnym odrębnie dla każdego sołectwa,
d) opracowywanie wniosku do wojewody w sprawie zwrotu w formie dotacji celowej części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.


Stanowisko do spraw administracyjno - gospodarczych
Anna Michalska
Pokój Nr 6
tel. (56) 677-09-00
e-mail: sekretariat@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:


1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
3) prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych (z wyjątkiem okrągłych pieczęci urzędowych),
4) organizowanie kontaktów interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski do Wójta Gminy Stolno,
5) organizowanie kontaktów interesantów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów lub samodzielnych stanowisk pracy,
6) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Stolno,
7) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu i innych urządzeń biurowych będących w dyspozycji urzędu a znajdujących się w sekretariacie urzędu,
8) prowadzenie biblioteki zakładowej oraz jej uzupełnianie o zasoby niezbędne do funkcjonowania urzędu,
9) prowadzenie sekretariatu Urzędu i Wójta;
10) realizacja zarządzenia Nr 101/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 31.12.2013 r. w/s ustalenia zasad wynajmu sali narad w budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji oraz prowadzenie kalendarza wynajmu Sali narad,
11) zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe oraz kancelaryjne i środki czystości, w tym magazynowanie i wydawania materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz środków czystości.
12) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Sekretarz Gminy oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno.
13) realizacja zadań sekretariatu urzędu oraz punktu kancelaryjnego określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisach wewnętrznych wydanych przez Wójta Gminy Stolno w szczególności w: Zarządzeniu Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stolno; w zarządzeniu Nr 128/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  dotyczącej zasad obsługi informatycznych nośników danych  lub danych przekazanych drogą elektroniczną oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz w zarządzeniu nr 127/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism.Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
mgr inż. Paweł Maliszewski
Pokój Nr 8
tel. (56) 677-09-15  tel. kom. 884 760 740
e-mail: budownictwo@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl


Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1238kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (179kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. pobierz (152kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. pobierz (126kB) pdf

Zakres czynności / kompetencje:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz sprawy nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, a w szczególności:
a)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b)  koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
e) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
i) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz spraw związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego,
j) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
k) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
l) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz realizacja zadań gminy dot. ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów a także umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne; z zakresu numeracji nieruchomości;
2) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, remontami i zarządzaniem drogami gminnymi, mostami i placami których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) zlecanie wykonania dokumentacji w zakresie budowy, modernizacji i ochrony  dróg,
d) zarządzanie drogami,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
g) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
h) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
3) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych z wyłączeniem inwestycji służących ochronie środowiska , oświatowych i inwestycji prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej,
4) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z remontami budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,  a w szczególności budynku Urzędu Gminy Stolno, budynków i lokali użytkowych – świetlic wiejskich, budynków i lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy oraz budynków i lokali będących w dyspozycji OSP, z wyłączeniem budynków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej i gminnych jednostek oświatowych,
5) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy w tym ich urządzeń i otoczenia,
6) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych , prognostycznych, planistycznych oraz zlecanie i nadzór wykonania dokumentacji w zakresie budowy i remontów budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
7) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
8) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne i telekomunikacyjne,
10) prowadzenie książek obiektów budowlanych dotyczących budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
11) nadzór nad eksploatacją budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
12) współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
13) nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
14) nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
15) zatwierdzanie miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz nadzór merytoryczny nad wydatkami związanymi z użytkowaniem pojazdów (w tym ich zatwierdzanie) z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu osobowego marki VW Passat, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno,
16) współpraca z organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego,
17) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
18) udział w okresowych kontrolach sprawdzających stan techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń boisk sportowych i innych obiektów rekreacyjno – sportowych,
19) obsługa aplikacji EMUiA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla Gminy Stolno w roli użytkownika,
20) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno.Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami 
i lokalami
inż. Robert Dobek
Pokój Nr 8
tel. (56) 677-09-22 
e-mail: grunty@stolno.com.pl

Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (168kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. pobierz (85kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. pobierz (86kB) pdf

Zakres czynności/kompetencje:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych należących do zadań gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem gruntów zajętych pod drogi gminne,
3) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych,
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów, w tym prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych,
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności  związanych z:
a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, a także spraw związanych z opłatami za korzystanie z nich,
b) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
c)  nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
d) komunalizacją gruntów,
e) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
f)  tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
g) wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,
h) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
i) opracowywaniem planu wykorzystania zasobu,
j) podziałem nieruchomości,
k) wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
l)  rozgraniczaniem nieruchomości,
m) wydawanie dokumentów, o których mowa w ustawie o ustroju rolnym.
6)    prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o własności lokali, w tym spraw związanych z rozliczaniem i współpracą ze wspólnotami mieszkaniowymi,
7)    sporządzanie informacji o stanie gruntów gminnych dla celów sporządzania łącznej informacji o stanie mienia,
8)    załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
9) bieżąca obsługa informatyczna Urzędu Gminy Stolno, w tym podejmowanie czynności zmierzających do prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania; prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki; wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem;
10) znajomość obsługi programów operacyjnych i użytkowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno oraz ich bieżąca aktualizacja, w tym podejmowanie innych czynności powodujących ich prawidłowe działanie;
11) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Gminy;
12) pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno,
13)  prowadzenie postępowań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, jako osoba prowadząca postępowanie (pracownik prowadzący postępowanie) zgodnie z uprawnieniami i procedurami wskazanymi w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stolno,
14) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gminnych placów zabaw, gminnych siłowni zewnętrznych oraz gminnych boisk sportowych;
15) skład oraz przygotowywanie do druku lokalnej gazety „Echo Stolna”;
16) obsługa multimedialna imprez o randze gminnej,
17) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rewitalizacji,
18) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
19) realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji w tym z zakresu zapewnienia przez gminę lokalu mieszkalnego dla repatriantów,
20) ) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy należących do zadań własnych gminy, z  wyłączeniem koordynowania spraw związanych z dostawą energii elektrycznej oraz usług przesyłowych do gminnych obiektów stanowiących mienie komunalne gminy (w tym do gminnych obiektów oświatowych), a w szczególności nadzór nad prawidłową realizacją umów i prowadzeniem postępowań wyłaniających wykonawcę usług, które prowadzone są przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
21) prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opieki nad cmentarzami , w tym cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej – sprawowanie nadzoru nad remontami,
22) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie, w tym przewozów regularnych specjalnych i wydawania licencji na przewóz taksówką oraz rejestracja w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w powyższym zakresie,
23) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady Gminy Stolno w/s określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno;
24) realizacja zadań związanych z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), w tym w szczególności prowadzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach na terenie Gminy Stolno oraz udział w pracach zespołu koordynującego realizację PGN jako sekretarz zespołu, w tym inicjowanie prac zespołu,Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
mgr inż. Anna Sankiewicz
Pokój Nr 13
tel. (56) 677-09-10  tel. kom. 535 011 055
e-mail: rolnictwo@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl Oświadczenie majątkowe za 2018 r. pobierz (143kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2019 r. pobierz (84kB) pdf

Zakres czynności / kompetencje:


1) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ochrony przyrody, ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym:
a) wydawanie zezwoleń na trzymanie psów rasowych,
b) nadzór nad bezdomnymi psami,
c) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym zadań związanych z wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
d) prowadzenie rejestru publicznie dostępnych danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
e) współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Starostwem  Powiatowym, Sanepidem i innymi instytucjami oraz fundacjami w zakresie ochrony środowiska,
 f) nadzorowanie realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja,
 g) nadzór nad selektywną zbiórką odpadów,
h) nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami,
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad nielegalnymi uprawami maku i konopii włóknistych,
 j) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
k) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
l) prowadzenie bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest,
ł) opracowywanie i monitoring dokumentów strategicznych i planistycznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
m) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie niepowierzonych do realizacji Związkowi Komunalnemu Gmin Powiatu Chełmińskiego;
n)  realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochroni zwierząt, w tym opracowywanie i realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
2) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
3) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
4) realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wydawanie decyzji w tym zakresie,
5) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych służących ochronie środowiska,
6)  koordynacja działań i współpraca w zakresie rolnictwa w tym
     współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Izbą Rolniczą,
7) sporządzanie zeznań świadków dotyczących potwierdzenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym oraz stwierdzania własnoręczności podpisów na umowach dzierżawy gruntów w obrocie cywilnym,
8)realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie spraw związanych z realizowanymi zadaniami w ramach stanowiska pracy,
9)współdziałanie z Gminną Spółką Wodną,
10)prowadzenie spraw związanych z realizacją „programu azotanowego”,
11)współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
12)nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
13)nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
17) prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń, o których mowa w punktach: 14, 15 i 16 w tym rejestracja w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w powyższym zakresie,
18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych;
19) prowadzenie spraw, w tym opiniowanie, wydawanie postanowień z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
20) szacowanie szkód w rolnictwie,
21) prowadzenie spraw związanych z melioracją a należących do zadań gminy,
22) współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin Powiatu Chełmińskiego w/s gospodarki odpadami,
23) prowadzenie spraw należących do zadań własnych gminy, a wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
24) prowadzenia spraw należących do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem kąpielisk, a wynikających z ustawy prawo wodne oraz prowadzenie innych spraw należących do zadań Gminy, a wynikających z ustawy prawo wodne;
25) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stolno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
26) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
27) Realizacja uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21.04.2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Stolno,
28) współpraca z kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy Stolno oraz realizacja zadań gminy wynikających z ustawy Prawo łowieckie w tym: prowadzenie spraw wynikających z opiniowania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich, współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz z nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
29) prowadzenie kontrolki wydatków dotyczących środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przygotowywanie danych do sprawozdawczości w tym zakresie.Stanowisko ds. administrowania siecią informatyczną, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych
mgr inż. Janusz Frąckiewicz
Pokój 8
(56) 677-09-22
e-mail: admin@stolno.com.pl
www.stolno.com.plZakres czynności / kompetencje:


1) administrowanie siecią informatyczną oraz nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego w posiadaniu Urzędu Gminy Stolno, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z zakupem oraz dostawą niezbędnych
    urządzeń i oprogramowania komputerowego,
b) administrowanie systemami i zasobami baz danych i informacji oraz
    systemami technologii informatycznej i nominowania się (Internet/Intranet) w tym również nadzór nad ochroną zasobów danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych,
c) nadzorowanie bieżącej archiwizacji wybranych zasobów danych i
    informacji,
d) koordynowanie spójnego rozwoju technologicznego, organizacyjnego i
    funkcjonalnego w zastosowaniu systemów informatycznych
2)    znajomość obsługi programów operacyjnych i użytkowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno oraz nadzór nad ich prawidłowym działaniem,
3)    pełnienie funkcji administratora strony WWW Gminy Stolno oraz jej aktualizacja,
4)    prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych , a w szczególności :   
       a) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych oraz ich bieżąca aktualizacja w powiązaniu z budżetem gminy,
       b) opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia
           zamówienia publicznego,
       c) opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
       d)opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
            podstawie dokumentacji przedłożonej przez merytorycznego pracownika
       e) przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
            publicznego wraz z wyborem wykonawcy,
        f) przekazywanie informacji o wyniku postępowania w sprawie udzielenia
            zamówienia publicznego pracownikowi merytorycznemu i skarbnikowi
            gminy,
        g) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zamówień publicznych
        h) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych
        i) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,
        j) gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i  sprawozdawczym
           dotyczących realizacji zamówień publicznych,
        k) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w
           postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie sporządzania
           dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowania,
        l) prowadzenie rejestru postępowania o zamówienie publiczne,
         ł) nadzór nad terminowością podpisania umów będących wynikiem
           postępowań o zamówienie publiczne oraz zwrotu wadiów,
5) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków i funduszy unijnych jako środek współfinansowania zadań gminy, a w szczególności:
a) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych we współpracy z pracownikami merytorycznymi urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych,
b) przygotowywanie wniosków o płatności, przygotowywanie sprawozdań oraz bieżący monitoring i promocja realizowanych projektów z funduszy unijnych,
6) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań oraz trwałością projektów: „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 3”, w tym pełnienie funkcji koordynatora projektów;
7) przeprowadzania okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247);
8) nadawanie uprawnień technicznych jako lokalny administrator ról (LAR)  użytkownikom rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Stanu Cywilnego w aplikacji ŹRÓDŁO oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Kierownikiem USC w Stolnie;
9) pełnienie roli Lokalnego Administratora Systemu (LAS) ŹRÓDŁO i realizacja zadań z tym związanych;
10) obsługa aplikacji EMUiA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla Gminy Stolno w roli administratora;
11) prowadzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP w Urzędzie Gminy Stolno oraz nadzór nad prawidłowym działaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Stolno na ePUAP,
12) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
13) zakładanie kont dla pracowników Urzędu Gminy Stolno do przeglądania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, o którym mowa w art. 138d  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  jako administrator z ramienia organu podatkowego gminy tj. Wójta Gminy Stolno,
14) pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 116/2016 z dnia 28.12.2016 r., do którego zadań należy w szczególności:
a) uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego dokumentację SWB i PBE;
b)  zakładanie i likwidowanie konta oraz przydzielanie pierwsze hasła Użytkownikom ASTIP;
c) konfigurowanie sprzętu i oprogramowania oraz kontrolowanie konfiguracji sprzętu i oprogramowania w czasie eksploatacji ASTIP;
d) prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i nośników danych;
e)przeciwdziałanie wpływom wirusów komputerowych i szkodliwego oprogramowania na działanie ASTIP;
f)  reagowanie na sygnały o incydentach BTI i usuwanie ich skutków;
g) informowanie Pełnomocnika OIN i Inspektora BTI ASTIP o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ASTIP;
h) prowadzenie okresowego szkolenia oraz działania informacyjno-uświadamiającego dla Użytkowników ASTIP,
i) uczestniczenie w  okresowych analizach ryzyka i opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa;
j)  serwisowanie i naprawa sprzętu,
k)prowadzenie następującej dokumentacji: „Dziennika ewidencji Użytkowników ASTIP”, „Dziennika ewidencji sprzętu, nośników i oprogramowania”; „Dziennik działania Administratora ASTIP”; „Dziennika ewidencji zmian oprogramowania, konfiguracji lub naprawy sprzętu ASTIP,
15) realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26.10.2017 r. w/s zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w zakresie organizowania zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjnych oraz zamówień, których wartość przekracza wartości określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kompletowania i archiwizacji z tego tytułu akt w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno dla jednostek obsługiwanych którymi są: Szkoła Podstawowa w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Robakowie i Szkoła Podstawowa w Wabczu,
16) realizacja jako informatyk wyznaczony przez administratora danych osobowych zadań, o których mowa w § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 50/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 maja 2018 r. w/s wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Stolno z późn.zm. oraz ponoszenie odpowiedzialności za sprawność i konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych do przetwarzania danych osobowych,
17) realizacja zarządzenia Nr 126/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.12.2018 r. w/s używania legalnego oprogramowania,
18)  realizacja zarządzenia Nr 127/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.12.2018 r. w/s zarządzania oprogramowaniem;
19) realizacja jako informatyk w ramach pionu ochrony danych osobowych następujących zadań:
a)  zarządzanie systemem do przetwarzania danych osobowych,
b) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
c) przydzielanie każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu do przetwarzania dokonuje modyfikacji uprawnień oraz usuwa konta użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w polityce ochrony danych,
d) podejmowanie działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego, prowadzi wykaz indywidualnych identyfikatorów przydzielonych użytkownikom,
e) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu do przetwarzania, w którym przetwarzane są dane osobowe, informowanie administratora oraz inspektora ochrony danych i współdziałanie z nimi przy ustalaniu przyczyn i usuwaniu skutków naruszenia,
f)sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego,
g) przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji infrastruktury informatycznej urzędu,
h) odpowiadanie za zamówienia oprogramowania i sprzętu komputerowego,
i) przechowywanie dokumentacji związanej z użytkowanym w urzędzie oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym,
j)szkolenie pracowników w zakresie stosowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
20)  obsługa systemu e-sesja oraz dbałość o sprawność sprzętu do obsługi systemu, w tym nagrywanie obrad Rady Gminy Stolno oraz obsługa systemu do elektronicznego głosowania, publikowanie nagrań oraz wykazów imiennych głosowań z obrad Rady Gminy Stolno z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych na stronie BIP Urzędu Gminy Stolno oraz przekazywanie nagrań z obrad i wyników głosowań imiennych pracownikowi na stanowisku ds. samorządu terytorialnego i działalności gospodarczej celem ich archiwizacji a także wysyłanie systemem sms informacji o posiedzeniach rady i komisji w terminach zgodnych z zapisami statutu Gminy Stolno,
21) obsługa gminnego systemu sms,
22) obsługa samochodu osobowego marki VX Passat zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu gminy Stolno w tym m.in. prowadzenie kart drogowych, miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa oraz nadzór merytoryczny nad wydatkami związanymi z użytkowaniem pojazdu (w tym ich zatwierdzanie),
23) nadzór informatyczny dotyczący zadań określonych Zarządzeniem nr 128/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 11.12.2019 r. w/s wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad obsługi informatycznych nośników danych  lub danych przekazanych drogą elektroniczną oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
24) pełnienie roli Merytorycznego Administratora Systemu w Urzędzie Gminy Stolno oraz zadań mu przypisanych Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno nr 129/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wdrażania oraz użytkowania systemów teleinformatycznych, dla których Urząd Gminy Stolno  jest użytkownikiem, a które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych,
25) zakładanie kont użytkowników dla pracowników dokonujących czynności rejestrowania danych i informacji w systemie CEIDG.

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej
mgr Katarzyna Bajera
tel. (56) 677- 09- 25 
pokój nr 5
e-mail:biblioteka@stolno.com.pl


Zakres czynności/kompetencje:

1) podejmowanie działań w zakresie popularyzacji kultury, kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji wśród mieszkańców Gminy Stolno,
2) organizacja i koordynacja zawodów sportowych, imprez sportowych, imprez rekreacyjnych oraz imprez o charakterze kulturalnym w szczególności o znaczeniu gminnym (np. dożynki gminne),
3) organizacja współzawodnictwa sportowego,
4) współpraca z organizacjami i instytucjami sportowymi na każdym szczeblu w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu;
5) opracowywanie planów (harmonogramów) imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych,
6) opracowywanie i aktualizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dot. rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu,
7) opracowywanie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej kultury, kultury fizycznej i sportu oraz przedkładanie sprawozdań w tej dziedzinie,
8) zatwierdzanie wydatków pod kątem merytorycznym dot. zadań objętych stanowiskiem pracy w ramach limitu wydatków zaplanowanych w budżecie gminy w tym zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian w planie wydatków z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja spotkań Wójta Gminy ze sportowcami i osobami wyróżniającymi się w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
10) współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i sołectwami w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
11) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej seniorów w tym organizacja wydarzeń dla seniorów m.in. dnia seniora,
12) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu w sprawach objętych stanowiskiem pracy,
13) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie kultury i kultury fizycznej,
14) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
15) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzeniu rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia;
16) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
17) prowadzenie kroniki sztandaru Gminy Stolno,
18) prowadzenie księgi rejestrowej instytucji kultury zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

metryczka


Wytworzył: Gmina Stolno (3 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (3 października 2006, 09:37:37)

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (4 sierpnia 2020, 09:01:36)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18991